Výzva / celé Slovensko

Danube Youth Council hľadá nových členov

Úspešný tím kolegov. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Hľadáme nadšencov pre tvorbu politík v rámci Dunajskej stratégie (EUSDR), ktorá zakladá novú platformu – Danube Youth Council. Danube Youth Council bude pozostávať z 28 členov, kde každá krajina dunajského regiónu bude zastúpená 2 členmi.

Čo od vás očakávame

Od záujemcov sa očakáva, že budú pripravení zaviazať sa na jeden rok ako členovia Danube Youth Council (september 2022 – október 2023), budú sa zúčastňovať stretnutí: cca 3-4 fyzické stretnutia (ak to bude možné a v súlade so situáciou s COVID-19), online stretnutia, práca v malých skupinách na návrhoch a projektoch a dobrovoľná účasť na podujatiach a stretnutia so zainteresovanými stranami.

Príležitosti členov Danube Youth Council

  • Navrhovať konkrétne akcie, projekty a témy;
  • upozorňovať na aktuálne problémy reprezentantov EUSDR;
  • prispievať k prioritám a politikám EUSDR;
  • upozorňovať na osobitosti svojich regiónov na nadnárodnej úrovni;
  • zúčastňovať sa aktivít EUSDR určených pre mladých ľudí;
  • zúčastňovať sa na podujatiach EUSDR, ako aj na medzinárodných a mládežníckych podujatiach súvisiacich s EÚ.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Ak sa chcete podieľať na formovaní dunajského regiónu a pripojiť sa k národným koordinátorom a koordinátorom priorít EUSDR, zašlite prihlášku prostredníctvom formulára https://danube-region.eu/danube-youth-council/ najneskôr do 15. augusta 2022.

Danube Youth Council je nová platforma pri Dunajskej stratégii, ktorá začne pracovať od 1. septembra 2022. Keďže sa jedná o medzinárodnú platformu, je potrebné dobre porozumieť anglickému jazyku. Vekový limit je 18- 28 rokov.

Čo chceme dosiahnúť

Tvoríme nový tím pre novú platformu, ktorá bude predstavovať poradný orgán pre Dunajskú stratégiu a vnesie myšlienky mladých ľudí do tvorby politík.

Viac info

https://growni.sk/dobrovolnictvo/dobrovolnicke-projekty/tvorba-politik-medzinarodna-spolupraca
https://danube-region.eu/danube-youth-council/