Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Inovátor roka získal prof. Ján Piteľ

15. máj. 2019 • Technické vedy

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Inovátor roka získal prof. Ján Piteľ

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. je uznávaným odborníkom v oblasti procesnej automatizácie a riadenia strojov a procesov. V rámci svojej dlhoročnej vedeckovýskumnej činnosti riešil viacero projektov zameraných na výskum a vývoj manipulačných zariadení na báze pneumatických umelých svalov, riadenia výroby a dodávky tepla, riadenia spaľovacích procesov biomasy a pod. Výsledkom tejto vedeckovýskumnej činnosti je množstvo publikácií v zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií a publikácií v domácich a zahraničných časopisoch vrátane karentovaných. Dôkazom kvality jeho publikačných výstupov je viac ako 200 SCI citácií a Hirschov index 12 v databáze SCOPUS a 6 v databáze Web of Science.

Významným aspektom profesionálnej činnosti prof. Jána Piteľa je jeho prínos k transferu poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti do praxe. Už ako mladý pracovník výskumu v niekdajšom Výskumnom ústave kovopriemyslu a následne ako samostatný konštruktér v štátnom podniku a akciovej spoločnosti VUKOV Prešov bol spoluautorom zlepšovacích návrhov pre zvýšenie efektívnosti výrobného procesu robotov a manipulátorov. Aj po nástupe na Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach pokračoval v aktívnej spolupráci s praxou, výsledkom ktorej bolo množstvo nových technických riešení v oblasti riadenia výroby a dodávky tepla úspešne aplikovaných v praxi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Všetky články z Vedca roka SR 2018

V poslednom období je na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove zodpovedným riešiteľom projektov zameraných na konštrukciu a riadenie manipulačných zariadení na báze pneumatických umelých svalov s viacerými stupňami voľnosti a projektov zameraných na predikciu spotrieb energií využitím techník výpočtovej inteligencie dôležitej pre znižovanie energetickej náročnosti výroby a dodávky tepla. Výsledkom inovatívnej činnosti prof. Jána Piteľa je 18 udelených patentov, 30 autorských osvedčení na úžitkové vzory a 22 zverejnených prihlášok patentov, ktorých je spoluautorom. To všetko je dôkazom jeho schopnosti generovať nové myšlienky riešenia technických problémov a schopnosti získané poznatky nielen aplikovať, ale zhodnotiť aj ich novosť.

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. Inovátor roka 2018

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. – Inovátor roka 2018

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ocenenie Vedec roka SR v kategórii Inovátor roka ste získali za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi. Aký je predpoklad, že sa tieto inovácie uplatnia v praxi?

J. PITEĽ: Inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi, ktorých som spolupôvodcom, by som z hľadiska uplatnenia v praxi rozdelil do dvoch základných kategórií. Prvá kategória sú technické riešenia, ktoré sú už otestované v praxi, resp. sú v súčasnosti testované. Patria sem najmä inovatívne riešenia v oblasti riadenia a monitorovania procesov výroby a dodávky tepla. Tieto vznikli a boli úspešne aplikované v rámci výskumno-vývojovej spolupráce nášho fakultného pracoviska s praxou a tiež v rámci riešenia projektov aplikovaného výskumu, ako napríklad úspešne vyriešeného projektu zo štrukturálnych fondov Európskej únie pod názvom „Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky tepla na báze biomasy“ a v súčasnosti riešeného projektu APVV pod názvom „Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie“.

Druhá kategória sú technické riešenia, ktoré sú výsledkom vedeckovýskumnej činnosti v rámci základného výskumu. Patria sem niektoré inovatívne riešenia v oblasti konštrukcie a riadenia strojov, a to najmä manipulačných zariadení poháňaných pneumatickými umelými svalmi. Tieto riešenia by som považoval tak trochu za nadčasové z hľadiska uplatnenia v praxi, hoci viacero z nich sme úspešne otestovali, resp. testujeme na funkčných vzoroch v rámci riešenia projektov základného výskumu. Dosiahnuté výsledky publikujeme vo významných zahraničných časopisoch a zborníkoch z medzinárodných konferencií s pozitívnym ohlasom na publikované výstupy. To je jedným z predpokladov pre získanie projektov aplikovaného výskumu, ktoré môžu výrazne napomôcť uplatneniu týchto technických riešení v praxi.

Ocenenie Inovátor roka odovzdal prof. Jánovi Piteľovi generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňaf-Jan-Turna-CVTI SR

Ocenenie Inovátor roka odovzdal prof. Jánovi Piteľovi generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnej činnosti?

J. PITEĽ: Samozrejme, základom je tvorivé technické myslenie, ktoré je potrebné podporovať a rozvíjať u mladej generácie na všetkých stupňoch vzdelávania. Ja som mal to šťastie, že už na ZDŠ v Stakčíne v špecializovaných učebniach fyziky, chémie a taktiež v pracovných dielňach (napríklad aj u suseda v pivnici) som sa mohol oboznámiť so základnými princípmi techniky. Podobne to bolo aj na SPŠ elektrotechnickej  v Michalovciach a Vysokej škole technickej v Košiciach. Veľkou školou pre mňa bolo pôsobenie vo VUKOV-e Prešov, kde zo strany nadriadených a kolegov bola značná podpora novým technickým riešeniam a ich aplikácii v praxi. Našťastie tomu tak bolo, a aj je, počas môjho pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach, kde priaznivé univerzitné prostredie umožňuje a podporuje slobodné bádanie. Veľmi dôležité však je, aby táto vedeckovýskumná činnosť, resp. jej časť, smerovala aj k praktickému využitiu jej výsledkov v spolupráci s praxou tak, ako je to v súčasnosti napríklad na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. K tomu je potrebná efektívna tímová spolupráca, bez ktorej je ťažko aplikovať aj mimoriadne zaujímavé myšlienky jednotlivca.

Ocenený prof. Ján Piteľ vystúpil s ďakovným príhovorom

Ocenený prof. Ján Piteľ vystúpil s ďakovným príhovorom

M. B.: Je v súčasnosti dostatočný záujem o štúdium na Fakulte výrobných technológií TUKE? Chceli by ste niečo odkázať budúcim študentom?

J. PITEĽ: Záujem o štúdium na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove od jej vzniku v roku 1992 postupne narastal až po naplnenie maximálnych kapacitných možností. Potom však došlo k poklesu záujmu o štúdium v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku, ale aj zvýšenému počtu študentov odchádzajúcich študovať najmä do Českej republiky. Našťastie v poslednom období sa tento trend otočil aj vďaka nárastu študentov zo zahraničia (Ukrajina, India) a počet študentov na fakulte opäť rastie. Prispela k tomu aj výrazná modernizácia fakulty v rámci projektov financovaných z rôznych domácich aj zahraničných zdrojov. V súčasnosti fakulta patrí k špičkovým vedeckovýskumným pracoviskám na Slovensku vrátane širšieho regiónu strednej a východnej Európy v oblasti progresívnych výrobných technológií s priamym prenosom poznatkov z výskumu do výučby a praxe. To sa pozitívne prejavuje v záujme o absolventov fakulty zo strany praxe najmä v najatraktívnejších študijných programoch, ako napríklad Počítačová podpora výrobných technológií, Technológie automobilovej výroby a Manažment výroby.

Budúcim študentom by som rád odkázal, že majú možnosť študovať na fakulte kvalitou úplne porovnateľnej s univerzitnými pracoviskami podobného zamerania v strednej a východnej Európe. Pracoviská fakulty vo výskume a výučbe sledujú najnovšie trendy v oblasti nekonvenčných technológií (aditívne technológie, vodný prúd, laser, plazma), kustomizovanej výroby, reverzného inžinierstva, asistovanej montáže, virtuálnej reality, monitoringu technických systémov, obnoviteľných zdrojov energie a pod. Pre podporu konceptu Priemysel 4.0 Fakulta výrobných technológií TUKE pripravuje v súčasnosti nové študijné programy v oblasti digitálnych a inteligentných technológií v priemysle v súlade s prijatou stratégiou digitálnej transformácie SR do roku 2030.

Prof. Ján Piteľ na pracovisku

Prof. Ján Piteľ na pracovisku

M. B.: Aký máte názor na získavanie skúseností v zahraničí?

J. PITEĽ: Spolupráca so zahraničím môže výrazne napomôcť rozvoju vedy a techniky na Slovensku. Skúsenosti získané počas pobytov na významných zahraničných univerzitách a poznatky získané účasťou na významných medzinárodných konferenciách boli a sú výraznou podporou pri riešení výskumných úloh aj na Fakulte výrobných technológií TUKE. Osobné kontakty so zahraničím majú veľký význam pre možnosť potencionálnej a následne aj reálnej účasti na riešení medzinárodných projektov financovaných zo zahraničia. S rozvojom informačno-komunikačných technológií v posledných rokoch však rastie význam aj výmeny poznatkov a skúseností nielen prostredníctvom osobných kontaktov, ale aj cez zdieľané laboratóriá a pracoviská. Problémom sú odchody mladých ľudí (osobitne s potenciálom vedecky pracovať) do zahraničia, pretože väčšina z nich sa po získaní skúseností v zahraničí už nevráti späť na Slovensko a keď áno, tak najmä do Bratislavy. Prioritou by malo byť vytvorenie podmienok pre vedeckú výchovu a následné pôsobenie vo výskume na Slovensku nielen našich mladých ľudí, ale aj zo zahraničia. Na Fakulte výrobných technológií TUKE máme s tým už prvé pozitívne skúsenosti.

Prof. Ján Piteľ a záujem médií

Prof. Ján Piteľ a záujem médií

M. B.: Čo pre Vás znamená ocenenie Vedec roka SR v kategórii Inovátor roka?

J. PITEĽ: Jednoznačne to považujem za ocenenie kvality pracoviska, na ktorom v súčasnosti pôsobím, a to Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, ale aj predchádzajúcich pracovísk, a to Strojníckej fakulty TUKE a VUKOV Prešov a spolupracujúcich firiem z praxe, ako napríklad PAUFEX Prešov, KOOR Bratislava. Toto ocenenie patrí tiež súčasným aj bývalým mojim kolegom, bez spolupráce s ktorými by inovatívne technické riešenia nevznikli a ani neboli aplikované. Osobne pre mňa je toto ocenenie výzvou pre ďalší rozvoj a posilnenie vedeckovýskumných aj vývojových aktivít v súvislosti s aplikáciou princípov štvrtej priemyselnej revolúcie v monitorovaní a riadení priemyselnej výroby a taktiež aj výroby a dodávky tepla. Koncept Priemysel 4.0 je nosným vedeckovýskumným zameraním Katedry priemyselného inžinierstva a informatiky na Ústave riadenia výroby Fakulty výrobných TUKE so sídlom v Prešove, čo je predpokladom vzniku nových inovatívnych technických riešení v tejto oblasti aj v budúcnosti.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. Aj v mene redakcie Vám gratulujeme k oceneniu.

 

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu prof. Ing. Jána Piteľa, PhD.

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slina predstavuje alternatívnu diagnostickú tekutinu.
Zistite viac