Obnovený európsky program pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

23. máj. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

Obnovený európsky program pre výskum a inovácie: Európa má šancu zmeniť budúcnosť

Investície do výskumu a inovácií sú investíciami do budúcnosti Európy. Pomáhajú nám v celosvetovej hospodárskej súťaži a chrániť náš jedinečný sociálny model. Vďaka týmto investíciám sa riešia niektoré z našich najväčších spoločenských a generačných problémov, čím sa zlepšuje každodenný život miliónov ľudí v Európe a vo svete.

Obnovený európsky program pre výskum a inovácie ponúka niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú zlepšiť európske inovačné kapacity a viesť k dlhodobej prosperite. Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, v tejto súvislosti uviedol: „Európa má k dispozícii výskum na svetovej úrovni a silnú priemyselnú základňu. Ale musíme pracovať viac – oveľa viac – na tom, aby tento vynikajúci základ priniesol úspechy. Nové megatrendy, ako je umelá inteligencia a obehové hospodárstvo, zásadne zmenia spoločnosť a ekonomiku. Musíme konať rýchlo, aby sme boli schopní stáť na čele novej vlny inovácií a určovať smerovanie celosvetovej hospodárskej súťaže.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas dodal: „Vzhľadom na rastúcou medzinárodnú konkurenciu musí Európa v oblasti výskumu a inovácií urýchlene konať. Navrhovaných 100 miliárd EUR pre budúci program EÚ v oblasti výskumu inovácií by bolo obrovským stimulom. Ale Európa potrebuje aj reformu podpory prelomových inovácií prostredníctvom novej Európskej rady pre inováciu a cieľavedomou koncepciou v oblasti výskumu a inovácií môže znovu osloviť občanov. Musíme prijať nariadenia, ktoré obstoja aj v budúcnosti, a pritiahnuť viac súkromných investícií, najmä rizikový kapitál.“

Európa má potenciál, aby sa stala silnou globálnou autoritou v oblasti inovácií.Teraz prišiel ten čas klásť si vyššie ciele. Komisia víta rozhodnutie predsedu Európskej rady organizovať rozhovory medzi lídrami výskumu a inovácií a vyzýva, aby diskutovali a určili strategické smerovanie navrhovaných opatrení.

Ide o tieto opatrenia:

  • Regulácie a financovanie musia byť orientované na inovácie

Medzi navrhované opatrenia patrí prednostne transponovať do vnútroštátneho práva smernicu o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia; zintenzívniť obstarávanie inovačných výrobkov a služieb subjektmi verejného sektora uplatňovaním usmernení, ktoré dnes Komisia zverejňuje; urýchlene prijať rozpočet na roky 2021 – 2027, v ktorom sa navrhujú vyčleniť prostriedky vo výške 100 miliárd EUR na program Európsky horizont a výskumný a vzdelávací program Euratomu, ako aj ďalšie významné programy financovania, ktoré inováciám poskytnú výrazné stimuly; zavedenie iniciatívy VentureEU na zvýšenie súkromných investícií a rizikového kapitálu; aj naďalej zjednodušovať pravidlá štátnej pomoci v rámci EÚ, aby sa vytvorili lepšie podmienky na financovanie inovačných projektov vrátane projektov kombinovaného financovania z EÚ a vnútroštátnych fondov.

  • Stať sa lídrom v inováciách, ktoré vytvárajú nové trhy

Komisia navrhuje vytvoriť Európsku radu pre inováciu s cieľom poskytnúť centrálne kontaktné miesto pre technológie s vysokým potenciálom a prelomové technológie, ako aj pre inovačné podniky s potenciálom na rozšírenie. V rokoch 2018 – 2020 bude v Európskej rade pre inováciu prebiehať pilotná fáza podporená sumou 2,7 miliardy EUR, ktorej cieľom bude pomôcť identifikovať a rozvíjať rýchlo napredujúce, vysokorizikové inovácie so silným potenciálom vytvárať úplne nové trhy. 

  • Spustiť celoúnijné výskumné a inovačné misie

s odvážnymi ambicióznymi cieľmi a vysokou pridanou hodnotou EÚ v oblastiach, ktoré sa definujú spoločne s členskými štátmi, zainteresovanými stranami a občanmi. Môžu siahať od boja proti rakovine, až po ekologickú dopravu alebo oceány zbavené plastov. Misie podporia investície a účasť vo všetkých odvetviach a vedeckých odboroch, aby spoločne našli riešenia. Mali by vytvárať synergie s výskumnými a inovačnými stratégiami na úrovni členských štátov a na regionálnej a miestnej úrovni.

-------

Inovácie poháňané technológiami a globálnymi megatrendmi, ako sú umelá inteligencia a obehové hospodárstvo, ponúkajú obrovské príležitosti a prinášajú aj nové výzvy. Celosvetová hospodárska súťaž je stále intenzívnejšia a ohrozuje konkurenčné postavenie Európy v kľúčových priemyselných odvetviach. Európa musí prehĺbiť svoje inovačné schopnosti, aby zachovala a zlepšila európsky spôsob života.

 

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie, Brusel, 15. mája 2018

Ide o príspevok EK do neformálnej diskusie na tému výskumu a inovácií a potrebných krokov na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy, ktorá sa uskutočnila 16. mája 2018 v Sofii za prítomnosti hláv štátov a predsedov vlád.

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com (geralt)

 

Súvisiace:

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rajčiak jedlý je najviac pestovaným a priemyselne spracovaným druhom zeleniny na svete.
Zistite viac