Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Trendy starnutia obyvateľstva v EÚ

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Staroba  (Zdroj: Pixabay. com)

Starnutie obyvateľstva je dlhodobý trend, ktorý sa v Európe začal pred niekoľkými desaťročiami. Tento trend sa prejavuje v zmenách vekovej štruktúry obyvateľstva a odráža sa v rastúcom podiele starších osôb v spojení s klesajúcim podielom osôb v produktívnom veku na celkovej populácii.

Podľa najnovšej štatistiky z Eurostatu, podiel obyvateľov vo veku od 65 rokov rastie vo všetkých členských štátoch EÚ, krajinách EZVO aj v kandidátskych krajinách. Tento nárast sa v poslednom desaťročí pohybuje v rozpätí od 5,2 percentuálneho bodu na Malte a 4,5 percentuálneho bodu vo Fínsku až po 1,0 percentuálneho bodu alebo menej v Belgicku a Luxembursku. V poslednom desaťročí (2006 – 2016) bol v EÚ-28 ako celku zaznamenaný rast o 2,4 percentuálneho bodu (pozri obrázok 1). Na druhej strane podiel obyvateľov vo veku menej ako 15 rokov na populácii krajín EÚ-28 klesol o 0,4 percentuálneho bodu.

Obr. 1

Obrázok 1: Zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 65 rokov alebo viac na celkovom počte obyvateľov v rokoch 2006 až 2016 (v percentuálnych bodoch) Zdroj: Eurostat

Spomedzi členských štátov EÚ bol najvyšší podiel mladých ľudí na celkovom počte obyvateľov v roku 2016 zistený v Írsku (21,9 %), zatiaľ čo najnižší podiel týchto osôb bol zaznamenaný v Nemecku (13,2 %). Pokiaľ ide o podiel osôb vo veku od 65 rokov na celkovom počte obyvateľov, najvyššie hodnoty zaznamenali Taliansko (22,0 %), Grécko (21,3 %) a Nemecko (21,1 %), pričom v Írsku bol zistený najnižší podiel (13,2 %).

Nárast relatívneho podielu starších ľudí možno vysvetliť rastúcou dlhovekosťou, čo je tendencia, ktorú možno pozorovať už niekoľko desaťročí, počas ktorých stúpa stredná dĺžka života. Tento vývoj je často označovaný ako „starnutie na vrchole“ populačnej pyramídy.

Na druhej strane už dlhé roky prispievajú k starnutiu obyvateľstva trvalo nízke úrovne pôrodnosti, pretože dôsledkom menšieho počtu narodení je pokles podielu mladých ľudí na celkovej populácii (pozri štatistiky pôrodnosti). Tento proces sa označuje ako „starnutie populácie zdola“ a v rokoch 2001 až 2016 je možné ho pozorovať ako zužovanie základne populačných pyramíd krajín EÚ-28.

Prognóza budúcich trendov starnutia

Pokusom o prognózu budúcich trendov starnutia obyvateľstva je najnovší súbor demografických projekcií Eurostatu (EUROPOP2015), ktoré pokrývajú obdobie rokov 2015 až 2080. V projekciách EUROPOP2015 sa predpokladá, že počet obyvateľov krajín EÚ-28 sa bude zvyšovať až po maximálnu hodnotu 528,6 milióna okolo roku 2050, a potom bude postupne klesať na 518,8 milióna v roku 2080.

Z porovnania vekových pyramíd za roky 2015 a 2080 (pozri obrázok 2) vyplýva predpoklad, že obyvateľstvo EÚ-28 bude naďalej starnúť. V nadchádzajúcich desaťročiach rozšíri rady starších ľudí vysoký počet príslušníkov generácie baby boomu. Do roku 2080 však pyramída nadobudne skôr tvar obdĺžnika, keďže jej stred (okolo veku 45 – 54 rokov) sa značne zúži.

Obr.2
Obr. 2  Populačné pyramídy, EÚ-28, 2016 a 2080 (v % celkového počtu obyvateľov) Zdroj: Eurostat

Ďalším aspektom starnutia obyvateľstva je pribúdajúci vek samotných starších obyvateľov, keďže relatívny význam populácie vo veľmi vysokom veku rastie rýchlejšie než vo všetkých ostatných vekových segmentoch obyvateľstva EÚ. Predpokladá sa, že v období od roku 2016 do roku 2080 sa podiel osôb vo veku 80 alebo viac rokov na obyvateľstve krajín EÚ-28 viac ako zdvojnásobí z 5,4 % na 12,7 %.

Očakáva sa, že v rovnakom období od roku 2016 do roku 2080 sa podiel obyvateľov v produktívnom veku bude neustále znižovať, a to až do roku 2050, po ktorom sa do určitej miery stabilizuje, zatiaľ čo starší ľudia budú pravdepodobne mať čoraz významnejší podiel na celkovom počte obyvateľov: oproti podielu vo výške 19,2 % v roku 2016 budú do roku 2080 osoby vo veku 65 alebo viac rokov predstavovať 29,1 % obyvateľstva krajín EÚ-28. V dôsledku presunov obyvateľstva medzi vekovými skupinami sa index ekonomickej závislosti starých ľudí v krajinách EÚ-28 podľa predpokladov takmer zdvojnásobí z 29,3 % v roku 2016 na 52,3 % do roku 2080 (pozri obrázok 7). Predpokladá sa takisto, že celkový index ekonomickej závislosti sa zvýši z 53,2 % v roku 2016 na 79,7 % do roku 2080.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Eurostat

Ďalšie informácie:  Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2018: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky