Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prečo by ste mali vedieť o Európskej sociálnej sonde

VEDA NA DOSAH

Jej unikátnosť spočíva v možnosti porovnávať postoje množstva európskych krajín nielen v krátkodobej, ale aj v dlhodobej perspektíve.

Komunikácia. Zdroj: iStockphoto.com

Komunikácia. Zdroj: iStockphoto.com

Európska sociálna sonda (ESS) je medzinárodný prieskum, ktorý zisťuje postoje verejnosti naprieč európskymi krajinami. Každé dva roky uskutočňuje osobné rozhovory s tisíckami európskych respondentov. Vznikla v roku 2001 a v súčasnosti patrí medzi najkvalitnejšie a najrozsiahlejšie prieskumy svojho druhu. Na Európskej sociálnej sonde sa od jej vzniku zúčastnilo 40 krajín Európy vrátane Slovenska.

Slovensko sa pripojilo v roku 2004 a odvtedy jeho participáciu zabezpečuje Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, v. v. i. Unikátnosť ESS spočíva v možnosti porovnávať postoje množstva európskych krajín nielen v krátkodobej, ale aj v dlhodobej perspektíve a taktiež v jej inkluzívnom prístupe, keďže sa na nej zúčastňujú štáty s rozmanitými ekonomickými, kultúrnymi a spoločenskými pomermi.

Spoločenská relevantnosť

ESS dokazuje svoju relevantnosť tak v akademickej, ako aj v mediálnej sfére. Najnovší výskum – uverejnený v máji 2023 – zistil, že 5 966 anglicky písaných akademických publikácií obsahuje analýzu dát ESS (od roku 2003 po 2021). To zahŕňalo 3 279 článkov uverejnených v recenzovaných časopisoch a 839 kníh/kapitol. Jednotlivé publikácie boli produkované najmä v šiestich vedeckých oblastiach. Najčastejšie bola zastúpená sociológia (33,9 percenta), potom politológia (23,7 percenta) a ekonómia (13,8 percenta), nasledovali zdravotníctvo a medicína (6,4 percenta), psychológia a oblasť metodologického spracovania (obe 5,6 percenta).

ESS priťahuje i značnú pozornosť médií. Len v roku 2023 bolo celosvetovo publikovaných vyše 800 mediálnych správ, ktoré využívali výsledky alebo dáta ESS. Spoločenský význam ESS však presahuje vedecké či mediálne výstupy. V Portugalsku založili na výsledkoch ESS dát vzdelávanie sudcov a verejných prokurátorov. V Nemecku bolo medzi rokmi 2017 a 2021 vypracovaných 8 celoštátnych analýz (týkajúcich sa migrácie či klimatických zmien), ktoré sa opierali o zistenia ESS.

Otázky. Zdroj: iStockphoto.com

Otázky. Zdroj: iStockphoto.com

Reprezentatívna vzorka a svetové výskumné metódy

ESS uskutočnilo v rámci zberu dát v priebehu rokov viac ako 430 000 osobných rozhovorov, z toho 11 292 na Slovensku. Rozhovory prebiehali na reprezentatívnych vzorkách zúčastnených krajín, ktoré sú vyberané najmodernejšími výskumnými metódami. Realizáciu zberu dát navrhujú a uskutočňujú renomovaní európski odborníci.

„Koordinátori Európskej sociálnej sondy rôznych krajín komunikujú a spolupracujú takmer na dennej báze, aby zabezpečili čo najkvalitnejšie dáta reprezentujúce postoje verejnosti,” vyjadril sa Michal Kentoš, slovenský národný koordinátor ESS.

Množstvo aktuálnych tém

Organizátori Európskej sociálnej sondy už roky zabezpečujú, aby boli prostredníctvom prieskumu zisťované vysoko relevantné témy, ktoré rezonujú spoločnosťou. Medzi ne patria témy dôvery, migrácie, zdravia a hodnôt. „Centrálny koordinačný tím ESS pravidelne počas príprav na ďalšie kolo ESS vyhlasuje súťaž, v ktorej majú medzinárodné tímy odborníkov možnosť podať návrh spoločensky relevantnej témy a metodiky na jej meranie,“ dodáva Denisa Fedáková, národná koordinátorka ESS. V najnovších prieskumoch ESS sa zisťovali postoje týkajúce sa digitálnych sociálnych kontaktov či zdravia a sociálnych nerovností.

Dostupnosť dát pre všetkých

Jednou z predností Európskej sociálnej sondy je jej politika otvorených dát, ktoré sa zverejňujú po ukončení každého dvojročného kola. Dáta sú teda prístupne výskumníkom, ale aj médiám spolu s detailnými manuálmi, ako s nimi pracovať. Dostupné ESS dáta vytvárajú priestor pre pomyselné laboratórium spoločenských vied, ktoré je vždy a ľahko prístupné.

Možnosť pracovať s týmito rozsiahlymi zisteniami, ktorých dôveryhodnosť zabezpečujú poprední európski experti, je otvorená pre všetkých. Doteraz ju využilo 195 000 ľudí z celého sveta, ktorí si ESS dáta prehliadali alebo si ich stiahli.

Prístup k dátam nájdete na stránke: https://ess-search.nsd.no/. Online webináre organizované ESS, či už metodologické, alebo na vybrané spoločenské témy sú voľne dostupné na stránke: https://www.youtube.com/EuropeanSocialSurveyERIC.

Autor: Alexander Loziak

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky