Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Demografické scenáre pre EÚ do roku 2060: Migrácia, populácia a vzdelávanie

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie:Demographic Scenarios for the EU: Migration, Population and Education

Za posledné desaťročia sa EÚ formovala populačným rastom, ale v súčasnosti jej obyvateľstvo starne. Spoločne so Severnou Amerikou a východnou Áziou sa EÚ približuje k spoločnostiam s dlhšou životnosťou, nižšou plodnosťou a vyšším vzdelaním. Čeliť tejto novej demografickej výzve prirodzene vyvoláva otázky: kto bude žiť a pracovať v Európe v nadchádzajúcich desaťročiach? Koľko ľudí, a s akými zručnosťami? Na zodpovedanie týchto otázok predkladaná správa skúma kľúčové faktory, ktoré budú v nadchádzajúcich desaťročiach formovať európsku demografiu.

Preskúmaním nielen úlohy migrácie, plodnosti a úmrtnosti, ale aj úrovne vzdelania a miery účasti na trhu práce, je možné načrtnúť komplexnejší pohľad na možné budúce tendencie, ako to umožňujú bežné demografické prognózy. Prvých päť častí tejto správy sa zameriava na demografické výzvy v rámci EÚ, ako je starnutie obyvateľstva, zmenšujúca sa pracovná sila, viac ľudí bez práce, ktorí sú závislí od pracujúcich ľudí a ukazuje vplyv vysokej úrovne emigrácie v niektorých členských štátoch EÚ. S ohľadom na tieto výzvy a s ohľadom na rok 2060 sa v správe vytvárajú scenáre na pochopenie dlhodobých účinkov zmien v kľúčových trendoch a či je možné obmedziť alebo zabrániť neželaným dôsledkom. Keďže EÚ a jej demografia neexistujú izolovane, v nasledujúcich častiach sa skúmajú príslušné trendy svetovej demografickej situácie a migračných tokov.

Kľúčové zistenia

Vďaka pokroku v medicíne a kvalite života sa Európania môžu tešiť na dlhší, zdravší a aktívnejší život. Priemerná dĺžka života pri narodení v EÚ je teraz o 81 rokov. Je to o 9 rokov viac ako je celosvetový priemer a očakáva sa, že každé desaťročie bude rásť o dva roky. Tento trend tiež znamená, že do roku 2060 bude viac ako 30 % obyvateľstva EÚ starších ako 65 rokov v porovnaní s 19 % v súčasnosti.

Infografika:Demografický scenár

EÚ sa bude môcť v budúcnosti pochváliť ešte aj vzdelanejšou pracovnou silou, pričom až 59 % pracovnej sily dosiahne postsekundárne vzdelávanie v porovnaní s 35 % v súčasnosti.

Budúca pracovná sila EÚ bude síce lepšie vzdelaná, ale bude jej menej. Znamená to, že európski pracujúci budú musieť v budúcnosti podporovať viac závislých osôb, čím zvýšia tlak na sociálne systémy EÚ. Správa analyzuje možné scenáre na zlepšenie pomeru závislosti, a tým aj udržateľnosti sociálnych štátov EÚ.

Ak by všetky členské štáty EÚ dosiahli mieru účasti na trhu práce s najvyššou pracovnou výkonnosťou, pomer závislosti v roku 2060 by mohol zostať rovnaký ako v súčasnosti. Začlenenie väčšieho podielu obyvateľstva na trh práce je nevyhnutné, pretože ani samotné prisťahovalectvo, ani vyššia plodnosť by nestačili na riešenie budúcich výziev.

Infografika

Keďže EÚ je cieľovým regiónom v rámci medzinárodnej migrácie, prisťahovalectvo sa stáva významným faktorom demografického vývoja. Úrovne migrácie môžu mať veľký vplyv na celkový objem obyvateľstva a objem pracovnej sily. Zároveň, nemôže podstatne spomaliť starnutie a do určitej miery môže len zlepšiť pomer závislosti. Faktory, ktoré ovplyvnia tieto trendy, sú objem prisťahovalcov z tretích krajín, ich úroveň vzdelania, ich integrácia na trh práce a spoločnosť ako celok.

Mobilita v rámci EÚ je ďalším kľúčovým prvkom budúcej demografie EÚ – najmä pohybu smerom na západ. Niektoré krajiny východnej a južnej Európy už zaznamenali výrazný pokles populácie. Ak bude tento trend pokračovať, niektoré krajiny by zistili, že ich počet obyvateľov do roku 2060 ďalej klesá. Emigrácia ľudí v produktívnom veku tiež vedie k zrýchlenému starnutiu populácie a strate väčšinou kvalifikovaných pracovníkov, čo zvyšuje zaťaženie systémov sociálneho zabezpečenia.

Nakoniec sa správa zaoberá globálnym obrazom a konštatuje, že rast globálnej populácie bude pokračovať najmä v Afrike a Ázii. Podpora vzdelávania je kľúčom k dosiahnutiu miernejšieho rastu populácie a úspešného rozvoja. Dosiahnutie týchto cieľov závisí najmä od toho, či sa dievčatám umožní prístup k vzdelaniu, pretože vzdelávanie a plánovanie rodiny sú úzko prepojené. Ak bude rozširovanie vzdelávania vo svete pokračovať tak ako v posledných rokoch, svetová populácia dosiahne v roku 2060 – 9,6 miliardy ľudí.

Správa sa napokon zaoberá globálnym obrazom a konštatuje, že globálny rast populácie bude pokračovať, najmä v Afrike a Ázii. Podpora vzdelávania je kľúčom k dosiahnutiu miernejšieho rastu populácie a úspešného rozvoja. Dosiahnutie týchto cieľov závisí najmä od toho, ako sa dievčatám umožní prístup k vzdelaniu, pretože vzdelávanie a plánovanie rodiny sú úzko prepojené. Ak bude rozširovanie vzdelávania vo svete pokračovať tak, ako to bolo v posledných rokoch, svetová populácia dosiahne v roku 2060 – 9,6 miliárd ľudí.

Graf: demografia

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Publikácia JRC: Demographic Scenarios for the EU: Migration, Population and Education

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky