Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ocenenia

VEDA NA DOSAH

Vedcov ocenila za výsledky ich výskumnej práce aj popularizáciu vedy.

Držiteľ mimoriadneho vyznamenania za celoživotné aktivity a významný prínos k rozvoju SAV Karol Volner (v strede). Vľavo je predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, vpravo stojí jadrový fyzik Martin Venhart. Foto: Katatína Gáliková. Zdroj: SAV

Držiteľ mimoriadneho vyznamenania za celoživotné aktivity a významný prínos k rozvoju SAV Karol Volner (v strede). Vľavo je predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, vpravo stojí jadrový fyzik Martin Venhart. Foto: Katatína Gáliková. Zdroj: SAV

Slovenská akadémia vied každoročne oceňuje svojich špičkových vedeckých pracovníkov a svoje špičkové vedecké pracovníčky. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia ich tvorivej činnosti. Akadémia udeľuje ceny za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci, za výsledky dosiahnuté v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a za popularizáciu vedy. Tohtoročné slávnostné podujatie sa uskutočnilo 30. júna 2022 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

„Cena SAV je pre vedca akadémie najcennejším a najvýznamnejším ocenením, sú za ňou roky driny a odriekania,“ uviedol v príhovore predseda SAV prof. Pavol Šajgalík a zdôraznil, že snahou SAV je, aby sa cena nedevalvovala. „Prajem vám aj celej akadémii, aby toto ocenenie znamenalo vrchol v oceňovaní a aby sme spoločnosť nemuseli presviedčať, že veda a výskum sú pre ňu nevyhnutné.“

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2021 získal kolektív výskumnej skupiny Amyloidné štruktúry proteínov oddelenia biofyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., pod vedením doc. RNDr. Zuzany Gažovej, CSc. Tím pracoval v zložení: RNDr. Andrea Antošová, PhD., RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD., RNDr. Diana Fedunová, PhD., RNDr. Miroslav Gančár, PhD., a RNDr. Jozef Marek, PhD. Cena bola udelená za výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia amyloidnej agregácie proteínov a identifikáciu látok pre terapiu amyloidných ochorení.

Cenu v rovnakej kategórii si z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prebral aj Dr. habil. Phil. Et theol. Jon Stewart, PhD., z Filozofického ústavu SAV, v. v. i., za monografiu Hegel´s Century: alienation and recognition in a time of revolution.

Ocenenie získal aj PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., z Historického ústavu SAV, v. v. i., za monografiu Československé menové zlato 1938 – 1982.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2021 pre mladých pracovníkov získal RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., z oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., za výsledky dosiahnuté v oblasti štúdia výskumu kozmického počasia pomocou metód strojového učenia.

Cenu Slovenskej akadémie vied za výsledky medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce za rok 2021 v oblasti štúdia magnetických nanočastíc meniacich vlastnosti tradičných materiálov a otvárajúcich nové aplikačné možnosti si prevzal kolektív oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Kolektív tvorili: RNDr. Marianna Baťková, PhD., RNDr. Veronika Lacková, PhD., RNDr. Jozef Kováč, CSc., doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc., Ing. Matúš Molčan, PhD., Ing. Katarína Paulovičová, PhD., RNDr. Michal Rajňák, PhD., RNDr. Milan Timko, CSc., RNDr. Natália Tomašovičová, CSc., RNDr. Katarína Zakuťanská, PhD.

Cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy získali:

PhDr. Katarína Popelková, CSc., z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., za popularizačné aktivity z rokov 2017 2021 pod názvom Súčasné sviatky v postmodernej spoločnosti Slovenska.

PhDr. Karol Pieta, DrSc., doc. PhDr. Matej Rutkay, CSc., Mgr. Tereza Štolcová, PhD., Mgr. Zbigniew Robak, PhD., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., a Róbert Benkovits, Marína Juríčková a Jozef Chudík z RTVS za sériu populárno-vedeckých dokumentárnych filmov Slovenskí archeológovia, ktorá prístupnou formou priblížila verejnosti významné slovenské i zahraničné archeologické pamiatky mapované slovenskými odborníkmi.

Mgr. Jakub Šrol, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za sériu popularizačných prednášok, diskusií, rozhovorov a článkov z obdobia rokov 2018 2022, ktoré sa zaoberali problematikou príčin a následkov dôvery k dezinformáciám.

Veronika Szehgy-Gayer, PhD., z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., za súbor popularizačných aktivít s názvom Menšinové elity v meniacich sa režimoch na území Slovenska v prvej polovici 20. storočia.

SAV udelila cenu v tejto kategórii aj zástupcovi mediálnej obce. Oceneným sa stal Mgr. Otakar Horák, PhD., z Denníka N za široký záber článkov o vedeckých témach z oblasti prírodných vied, medicíny, vesmírneho výskumu, ale aj psychológie, sociológie a filozofie, uverejňovaných na stránkach Denníka N.

Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu bola udelená kolektívu pracovníkov oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., ktorý pracoval v zložení: Mgr. Martin Venhart, PhD., Ing. Vladislav Matoušek, CSc., Ing. Monika Bírová, Mgr. Andrej Špaček, Mgr. Matúš Balogh, PhD., a Ing. Matúš Sedlák, PhD., za vývoj spektrometra TATRA na detekciu konverzných elektrónov a gama žiarenia s vysokým rozlíšením na experimente IS521 v CERN-e.

Medailu SAV za podporu vedy udelila Vedecká rada SAV doc. Ing. Ladislavovi Hluchému z Ústavu informatiky SAV, v. v. i.

Ďakovný list Predsedníctva SAV za celoživotné zásluhy o rozvoj vedy a Slovenskej akadémie vied získali: MUDr. Eva Kellerová, DrSc., z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., a RNDr. Gustáv Russ, DrSc., z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.

Mimoriadne vyznamenanie za celoživotné aktivity a významný prínos k rozvoju Slovenskej akadémie vied udelil predseda SAV riaditeľovi Kongresového centra SAV Smolenice Ing. Karolovi Volnerovi z Centra spoločných činností SAV, v. v. i.

Za ocenených vedcov vystúpil Slavomír Michálek, ktorý poďakoval za tohtoročné ceny. „Sme súčasťou veľkého tresku SAV, ktorým chceme dokázať celému okoliu, že veda a výskum majú optimistickú budúcnosť,“ uzavrel svoju reč.

Súčasťou slávnostného ceremoniálu boli hudobné bloky popredného slovenského violončelistu Jozefa Luptáka.

Zdroj: TS SAV

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky