Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Patria mobily do škôl? Podľa správy organizácie UNESCO len v obmedzenom rozsahu

Zuzana Šulák Hergovitsová

UNESCO vyzýva krajiny na reguláciu používania technológií na školách s ohľadom na bezpečnosť aj zdravie detí.

skupinka deti so skolskymi taskami pozera do mobilnych telefonov

Mobilné telefóny v rukách detí prinášajú so sebou mnohé negatíva. Oberajú deti o pozornosť, odvádzajú ich od skutočných hier a rozhovorov s rovesníkmi, ktoré sa presúvajú do online priestoru. Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Digitálne technológie sú prítomné všade okolo nás, aj na školách. Kým za určitých podmienok je ich využívanie v oblasti vzdelávania prínosom, predstavujú aj riziká, ktoré môžu ohrozovať fyzickú a mentálnu integritu, súkromie a dôstojnosť detí a mladistvých.

Organizácia Spojených národov (OSN) zverejnila obsiahlu globálnu správu svojej Organizácie pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) o využívaní technológií vo vzdelávacom procese. Správa v agende Global Education Monitoring Report ponúka pohľad na situáciu vo vzdelávacích systémoch na celom svete.

Správa sa venuje napríklad používaniu digitálnych technológií žiakmi a študentmi. V súvislosti s tým UNESCO ponúka odporúčania, ako riešiť vzostup používania digitálnych technológií na školách a univerzitách. Opiera sa o množstvo relevantných štúdií a výskumov z celého sveta. Správa má byť pre krajiny akýmsi kompasom a má im pomôcť pri zavádzaní opatrení v súvislosti s technológiami na školách.

Správa s titulom Technológie vo vzdelávaní upozorňuje, že používanie digitálnych technológií, okrem iného aj umelej inteligencie, by malo podliehať presne určeným pravidlám s ohľadom na bezpečnosť a súkromie detí, na ich psychické aj fyzické zdravie a celkovú pohodu.

„UNESCO vyzýva členské štáty, aby zabezpečili spravodlivý a bezpečný rozvoj vzdelávacích technológií. To znamená vytvorenie vhodných normatívnych rámcov a stanovenie noriem, pokiaľ ide o súkromie, prístup k údajom, nediskrimináciu a čas strávený pred obrazovkou.“

Dobrý sluha, zlý pán

UNESCO vo svojej správe krajiny vyzýva na vytvorenie premysleného konceptu používania technológií na školách. Organizácia zdôrazňuje, že to má byť koncepcia, ktorá je zameraná na ľudskú stránku. Digitálne technológie majú slúžiť ako nástroj, ktorý nesmie nahradiť priamy kontakt žiakov s učiteľmi. Týka sa to aj univerzít, ktoré výuku čoraz častejšie presúvajú do online priestoru. UNESCO upozorňuje, že by sa nemal zanedbávať sociálny rozmer vzdelávania.

„Žiadna obrazovka nedokáže nahradiť ľudský rozmer učiteľa.“ Audrey Azoulayová

„Digitálna revolúcia má nesmierny potenciál, ale rovnaká pozornosť, aká sa venuje regulovaniu digitálnych technológií v spoločnosti, by sa mala venovať aj ich používaniu vo vzdelávaní,“ upozornila generálna riaditeľka organizácie UNESCO Audrey Azoulayová. „Majú sa používať na doplnenie a rozšírenie výuky a majú byť prínosom pre žiakov aj učiteľov, nie ich obmedzovať.“

Negatívny dosah technológií

V 8. kapitole s názvom Dohľad a regulácia sa správa venuje používaniu smartfónov, tabletov a notebookov na školách.

Mobilné telefóny negatívne ovplyvňujú výuku aj schopnosť detí sústrediť sa. Podľa organizácie UNESCO existujú dôkazy, že nadmerné používanie technológií žiakmi aj študentmi v triedach aj doma, či už ide o smartfóny, tablety či notebooky, môže mať negatívny dosah na štúdium a môže súvisieť aj so zníženou výkonnosťou v škole. Príliš veľa času stráveného pred obrazovkou ohrozuje emočnú stabilitu, súkromie a bezpečnosť detí. Týka sa to predovšetkým mladších žiakov.

Krajiny, ktoré mobily na školách obmedzili

Štúdie z Belgicka, zo Španielska a Spojeného kráľovstva preukázali, že zákaz mobilov na školách prispel k zlepšeniu študijných výsledkov predovšetkým u horších študentov. Podľa správy by obmedzenie smartfónov na školách okrem zlepšenia výuky pomohlo ochrániť deti napríklad aj pred kyberšikanou.

Analýzy preukázali, že takmer 1 zo 4 krajín zaviedla zákaz alebo obmedzenia mobilov na školách. UNESCO udáva, že v 13 percentách krajín používanie mobilných telefónov na školách upravuje zákon, 14 percent má vyhlášky, ktoré mobily na školách zakazujú. Zákazy sú častejšie v krajinách Strednej Ázie a v južnej Ázii.

Z európskych krajín zakázalo mobilné telefóny na školách napríklad Francúzsko. Výnimku majú len určité skupiny žiakov (napríklad žiaci s hendikepom, ktorí telefóny používajú ako pomôcku počas vyučovania) alebo ak sa telefóny používajú na pedagogické účely. Zákaz alebo čiastočné obmedzenie mobilných telefónov na školách zaviedlo Mexiko, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko, USA, Ontário v Kanade alebo Škótsko v Spojenom kráľovstve. V roku 2024 plánuje reštrikcie zaviesť aj Holandsko.

Zákaz určitých aplikácií

Niektoré krajiny zakázali používanie určitých aplikácií z obavy o porušenie súkromia zbieraním používateľských dát, ktoré nesúvisia s funkčnosťou aplikácie. Napríklad francúzske ministerstvo školstva a mládeže zakázalo bezplatnú verziu Microsoft Office 365 a Google Workspace na školách. Nemecké spolkové krajiny Bádensko-Württembersko a Hesensko zakázali produkty Microsoftu, pretože nie sú v súlade s Pravidlami o ochrane súkromia GDPR. Dánska Data protection authority navrhla zakázať na školách Chromebooks a balík služieb Google Workspace for Education od spoločnosti Google do augusta 2023 pre nesúlad s požiadavkami o ochrane dát a súkromia detí. Viaceré školy a univerzity v USA zakázali TikTok a iné platformy.

Situácia na Slovensku

Na Slovensku je používanie telefónov v súčasnosti v kompetencii škôl. Ministerstvo školstva SR minulý rok zrušilo vyhlášku, ktorá plošne zakazovala používanie mobilov na školách. Od júla 2022 platí vyhláška, podľa ktorej pravidlá upravuje školský poriadok. „Ministerstvo nezakazuje ani inak neurčuje obmedzovanie mobilných telefónov počas vyučovania, pretože situácia s ich využívaním je v jednotlivých školách a v každej škole odlišná.“ Niektoré školy naďalej trvajú na ich zákaze, v iných deti musia mobily pred vyučovaním odovzdať, sú aj školy, ktoré sa k situácii stavajú benevolentnejšie.

Podľa psychológov môžu byť mobily jedným z faktorov, ktorý môže prispieť k vzniku rôznych diagnóz, ako sú ADHD, ADD, úzkostné poruchy či depresie. Mobily deti odvádzajú od skutočných hier a rozhovorov, oberajú ich o budovanie vzťahov s rovesníkmi. Problematické je aj neobmedzené pripojenie na internet, ktoré majú niektoré deti už na prvom stupni základných škôl. Môžu sa tak dostať k nevhodnému obsahu, ktorý ešte nedokážu správne vyhodnotiť.

Zdroj: UN, UNESCO (1,2), eduworld, ozskolstva

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky