Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Štátnu školskú inšpekciu sa ľudia často obracajú aj anonymne

VEDA NA DOSAH

Anonymní podávatelia majú veľakrát obavy z odvety školy voči ich deťom.

Psychologička používa smajlíkov počas terapeutického sedenia s dieťaťom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) eviduje za školský rok 2021/2022 až takmer 550 podaní, pričom 30 percent z nich je anonymných (dlhodobo sa anonymita podaní pohybuje od 25 do 30 percent). Činnosť súvisiaca s prešetrovaním a vybavovaním všetkých podaní si vyžiadala spolu cca 6 800 hodín.

Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok. Pod jej kontrolou je aj praktické vyučovanie v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a úroveň činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. V týchto oblastiach vybavuje sťažnosti a petície.

„Anonymní podávatelia sa veľakrát ospravedlňujú za anonymnú formu podania z dôvodu obavy o svoje deti v súvislosti s možným odvetným konaním zo strany školy voči nim. To je výzva pre školy, aby intenzívnejšie pracovali na vzájomnej dôvere medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi,“ približuje anonymné podania hlavná školská inšpektorka Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská.

„Pokiaľ riešime anonymné podanie, toto podanie sa musí odložiť v súlade so zákonom. Samozrejme, pokiaľ podanie obsahuje závažné indície o porušení zákona, kontrola sa vykoná formou školskej inšpekcie,“ vysvetľuje vedúci kancelárie hlavnej školskej inšpektorky Mgr. Matúš Jarolín.

Najčastejšie problémy, s ktorými sa pisatelia obracali na ŠŠI (v %)

Najčastejšie problémy, s ktorými sa pisatelia obracali na ŠŠI (uvedené v percentách).

 

Ako podať podnet alebo sťažnosť na ŠŠI?

ŠŠI radí, aby si občan pred podaním podania detailne prezrel postup podávania podnetu alebo sťažnosti. Užitočný návod je napríklad dostupný na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie na nasledujúcom linku: https://www.ssi.sk/podavanie-staznosti/.

Ak sa sťažnosťou zistí, že boli porušené právne predpisy, riaditelia škôl sú povinní prijímať opatrenia na ich odstránenie s následnou kontrolou ŠŠI o ich plnení.

Čo úrad nerieši?

  • Napríklad sťažnosti na pedagogických zamestnancov vybavujú riaditelia škôl a školských zariadení.
  • Dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, vykonávajú inšpektoráty práce.
  • Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prerokúvajú a rozhodujú o nich súdy.
  • Podania týkajúce sa školských úrazov žiakov vybavujú zriaďovatelia škôl, resp. regionálne úrady školskej správy.
  • Podania týkajúce sa nedostatkov v oblasti hygieny vybavujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Štátna školská inšpekcia je nezávislý orgán štátnej správy. Plní funkciu kontroly nad úrovňou pedagogického riadenia, výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok v školách a v školských zariadeniach.

Zdroj: TS ŠŠI
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky