Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kde študovať vedu: Nitriansky a Trenčiansky kraj

Galina Lišháková

Foto: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zdroj: Timeforslovakia – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia)

Na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre si môžete vybrať štúdium na šiestich fakultách: agrobiológie a potravinových zdrojov, biotechnológie a potravinárstva, ekonomiky a manažmentu, európskych štúdií a regionálneho rozvoja, záhradníctva a krajinného inžinierstva a na technickej fakulte. Zdroj: Timeforslovakia – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0 (Wikipedia)

Na Slovensku je tridsaťpäť vysokých škôl a záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu absolvovať prijímacie pohovory na ľubovoľný počet z nich. V štyroch článkoch vám predstavíme len ich časť. Vždy tak, aby zastupovali  dva kraje a zopár vedeckých odborov, ktoré korešpondujú s vývojom dnešnej doby.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinártsva

Agrobiotechnológie:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť pri produkcii, izolácii, separácii a purifikácii produktov, pri hodnotení ich kvality s použitím moderných fyzikálno–chemických analytických metód. Pri spolupráci s manažérmi výrobných organizácií a so špecialistami iných profesií v oblasti inovácie technologických liniek a výrobkov, ako aj v oblasti hodnotenia akostných parametrov kvality a marketingu.

Agropotravinárstvo:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v potravinárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, a to hlavne na úseku nákupu, skladovania a hodnotenia kvality surovín a výrobkov. V poľnohospodárskych podnikoch rôznych foriem, spojených najmä s realizáciou spracovania produkcie. Absolvent má možnosť uplatniť sa aj v podnikoch služieb, kontrolných inštitúciách, poisťovníctve a organizácii pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami.

Ilustračný obrázok: Obrovský pult so zeleninou a ovocím:  baklažány, mrkvy, čerešne, banány, marhule... Zdroj: Pexels.comIlustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

Potraviny a technológie v gastronómii:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v gastronomických službách, a to nutrično-technologických, hygienických, prevádzkových (marketingové, obchodné, podnikateľské, riadiace) a kontrolných (ako zamestnanec, zamestnávateľ alebo podnikateľ). Výsledkom štúdia bude nadobudnutá kvalifikácia špecialista – manažér cateringovej spoločnosti, manažér stravovacieho zariadenia, manažér výroby a predaja lahôdkarských a cukrárskych výrobkov vrátane zmrzliny, technológ výroby pokrmov a nápojov.

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre môžete študovať aj odbory: aplikovaná biológia, bezpečnosť a kontrola potravín, vinárstvo.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Agroekológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Ako stredný riadiaci a výkonný pracovník v štátnej správe a samospráve, vo vedecko-výskumných inštitúciách, komerčných inštitúciách, poľnohospodárskych podnikoch a v podnikateľskej sfére.

Výživa ľudí:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v poľnohospodárskych podnikoch rôznych foriem, najmä podnikoch s výrobou potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu, v potravinárskych podnikoch a akciových spoločnostiach, podnikoch spoločného stravovania, zdravotných zariadeniach, v zdravotných podnikoch služieb, kontrolných inštitúciách, organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami, distribučných spoločnostiach v oblasti potravín, ako aj vo svete, v reklame, školách a vo vedeckých inštitúciách.

Všeobecné poľnohospodárstvo:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolvent bakalárskeho programu má možnosť uplatniť sa v poľnohospodárstve, v technicko-ekonomickom sektore poľnohospodárskych podnikov orientovaných na rastlinnú a živočíšnu produkciu, v technologických procesoch poľnohospodársko-potravinárskych podnikov, v obchode samotnom, v regionálnych poľnohospodárskych komplexoch ako farmár.

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre môžete študovať aj odbory: udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, špeciálne chovateľstvo, hipológiu,…

Ilustračný obrázok: Nové autá v rade. Zdroj: Pexels.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

Technická fakulta

Výrobné technológie pre automobilový priemysel:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie:  Absolvent sa môže uplatniť pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako technológ, konštruktér výrobných pomôcok v TPV a v kontrole kvality výroby. Má znalosti a schopnosti potrebné na zabezpečenie racionálnej prevádzky a na riešenie neštandardných situácií vznikajúcich pri prevádzke, v oblasti logistiky a riadení výroby. Má tiež dostatočné vedomosti na projektovanie ucelených častí výrobných postupov.

Riadiace systémy vo výrobnej technike:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent tohto študijného programu na prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) je vybavený potrebnými znalosťami a predpokladmi pre ďalšie štúdium na druhom stupni (Ing.). Môže sa uplatniť ako pracovník stredného stupňa riadenia výrobných procesov, programátor, systémový analytik, aplikačný programátor, pracovník obchodných firiem zameraných na predaj informačnej alebo riadiacej techniky, pracovník firiem zameraných na vývoj softvéru pre riadiace a informačné systémy, technický pracovník výskumných a vývojových stredísk.

Na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa dajú študovať aj odbory: automobilová doprava, kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách, technika pre odpadové hospodárstvo,…

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Foto: Ladislav Luppa (Wikipedia)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ponúka štúdium na 5 fakultách: fakulte prírodných vied, fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, fakulte stredoeurópskych štúdií, filozofickej fakulte a pedagogickrej fakulte. Foto: Ladislav Luppa (Wikipedia)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied

Aplikovaná ekológia a environmentalistika

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v rôznych oblastiach súvisiacich s problematikou ochrany životného prostredia, najmä na rôznych stupňoch špecializovanej štátnej správy (úrady životného prostredia, ochrany prírody, stavebné úrady) ďalej vo vedeckej sfére ako pomocný vedecko-výskumný personál a na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, napr. ako referent na odboroch životného prostredia, resp. na úseku štátnej ochrany prírody a krajiny.

Aplikovaná informatika

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v každej sfére (súkromnej, verejnej, štátnej) ako analytik, vývojár, tester, programátor mobilných aplikácií, tvorca webových stránok a aplikácií, biznis developer, dizajnér, projektový manažér, návrhár IT riešení, správca databáz, informačných systémov, operačných systémov alebo počítačových sietí. 

Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
 
Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť ako analytik v bankách a poisťovniach, na úradoch štátnej a verejnej správy, ako špecialista na prieskumy a prognózy, odborník na zabezpečenie a vyhodnocovanie sociologických výskumov, dokonca aj ako vysokoškolský učiteľ.

Na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre môžete študovať aj odbory: biológia, fyzika, geografia v regionálnom rozvoji,…

Na foto sú študenti v modernej prednáškovej sieni. Zdroj: Trenčianska univerzita v Trenčíne.

Zdroj: Trenčianska univerzita v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky

Mechanizmy špeciálnej techniky:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v oblasti návrhu a tvorby automatizovaných informačných a riadiacich systémov v oblasti špeciálnej techniky, v tradičnej inžinierskej práci tak v priemysle, ako aj vo výskumných pracoviskách alebo vývojových dielňach. Všade tam, kde je potrebné použiť matematické a fyzikálne modely, ako aj získať použitím modelu poznatky o správaní v realite. Absolvent je tiež schopný sa uplatniť pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako CAD/CAM technológ, konštruktér výrobných nástrojov a dielcov špeciálnej techniky. Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.

Ilustračný obrázok: Pohľad do mechaniky stroja. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Špeciálna strojárska technika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť v odvetviach strojárenského priemyslu, verejného a súkromného sektoru, ktorý sa zaoberá konštruovaním, vývojom, výrobou, používaním a likvidáciou strojárenskej techniky a predovšetkým špeciálnej techniky v oblastiach dodávateľov, odberateľov a používateľov techniky v armáde, polícii, záchranných zložkách, verejných službách a ďalších špecifických oblastiach perspektívneho strojárenského priemyslu. Komplexné vedomosti absolventa umožňujú postup na druhý stupeň inžinierskeho štúdia.

Na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne možno študovať aj odbory: servis a opravy automobilov, strojárske technológie a materiály,…

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Materiálová technológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolvent sa môže uplatniť ako odborník v konštrukčných kanceláriách. Je plne pripravený na pôsobenie v  priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, technickej príprave a riadenia výroby, ako aj v oblasti skúšobníctva a kontroly ich kvality.
 
Materiálové inžinierstvo:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolvent daného študijného programu disponuje základnými vedomosťami z oblasti skúmania vplyvov technologických procesov výroby materiálov na zložky životného prostredia s dôrazom na procesy vývoja nových progresívnych technológií a materiálov, recyklačných a remediačných technológií hlavných druhov priemyselných odpadov a zavádzanie málo odpadových a bezodpadových technológií do praxe. Dokáže samostatne realizovať experimenty, spracovávať ich a vyhodnocovať, preto sa môže zamestnať aj ako odborný výskumný pracovník v chemických a materiálových laboratóriách.
 
Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka možno študovať aj odbory: materiály, materiály a technológie pre automobilový priemysel, počítačová podpora materiálového inžinierstva,… 

O portáli vysokých škôl:

Portál VŠ, z ktorého sme čerpali väčšinu informácií pri príprave tohto článku, vznikol na návrh združenia EUNIS-SK a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci centrálnych rozvojových projektov. Hlavným cieľom portálu je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a poskytovanie informácií o konferenciách, seminároch a vzdelávacích produktoch. Na vývoji portálu sa podieľajú: MŠ SR, ÚIPŠ a vysoké školy, najmä Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Zdroje: https://www.portalvs.sk/sk/

Foto: Ladislav Luppa (Wikipedia)

Timeforslovakia – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0 (Wikipedia)

pixabay.com

pexels.com

(GC)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky