Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kde študovať vedu: Bratislavský a Košický kraj

Galina Lišháková

Na Slovensku je tridsaťpäť vysokých škôl a záujemcovia o vysokoškolské štúdium môžu absolvovať prijímacie pohovory na ľubovoľný počet z nich. V štyroch článkoch vám predstavíme len ich časť. Vždy tak, aby zastupovali  dva kraje a zopár vedeckých odborov, ktoré korešpondujú s vývojom dnešnej doby.

UPJŠ v Košiciach

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach môžete študovať na fakulte verejnej správy, filozofickej fakulte, lekárskej fakulte, právnickej fakulte a prírodovedeckej fakulte. Foto: Rl91 (Wikimedia)

Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta

Všeobecné lekárstvo:

Denné štúdium, spojený 1. a 2. stupeň, dĺžka štúdia 6 rokov, absolventský titul MUDr.

Termín podania prihlášky je do 29. februára 2020.

Zubné lekárstvo:

Denné štúdium, spojený 1. a 2. stupeň, dĺžka štúdia 6 rokov, absolventský titul MDDr.

Termín podania prihlášky je do 29. februára 2020.

Uplatnenie: Absolvent oboch odborov sa môže uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ale aj napríklad ako odborný poradca v rámci poisťovní, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníckych a farmaceutických zariadení, ako aj v oblasti pedagogiky.

Ilustračná foto: Laboratórium, skúmavky, Petriho misky. Zdroj: Pexels.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

Prírodovedecká fakulta

Biológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 15. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent dokáže riešiť problémy biologického výskumu, ako aj praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti týkajúce sa metód výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie od molekuly či bunky až po celý ekosystém.

Medicínska biológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 15. marca 2020.

Uplatnenie: V  širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch  i  v samostatnej práci (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu a pod.), špeciálne v oblasti zdravotníctva, kde sa už v súčasnosti očakáva, že v blízkej budúcnosti ešte vo väčšej miere nastane posun z oblasti analýz a štúdií na úroveň genómov.

Systematická biológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 15. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent študijného programu sa orientuje v systéme fauny a flóry, má prehľad o informačných zdrojoch a je schopný determinovať druhy fauny a flóry Slovenska. Orientuje sa aj vo svetovej faune a flóre a je schopný determinovať komerčne využívané druhy fauny a flóry zaradené do zoznamov CITES.

Chémia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 15. marca 2020.

Uplatnenie: V rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach a to tak vo verejnom, ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Tento študijný program získal ako jediný na Slovensku známku kvality Chemistry Eurobachelor, čiže vzdelanie, ktoré absolvent získa, je uznané ako ekvivalentné so všetkými významnejšími európskymi univerzitami.

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského môžete ďalej študovať odbory: ekonomická, sociálna a politická geografia, paleobiológia,…

Ilustračné foto: obrazovka počítača zaplnená dátami. Zdroj: Pexels.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pexels.com

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Bioinformatika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 15. marca 2020.

Uplatnenie: Vo výskumných laboratóriách na vysokých školách, vedeckých pracoviskách a v súkromných firmách venujúcich sa molekulárnej biológii, genetike, biochémii a príbuzným oblastiam.

Aplikovaná informatika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Vo všetkých druhoch podnikov, ktoré závisia od informačných technológií a tiež aplikujú metódy a nástroje informatiky v najrôznejších odvetviach.

Biomedicínska fyzika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Absolvent bakalárskeho štúdia je schopný vykonávať profesiu biomedicínsky fyzik (biomedical physicist).

Dátová veda:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Vo všetkých sektoroch a na všetkých úrovniach organizácií, a to aj mimo IT priemyslu, napr. v bankovníctve a financiách, v automobilovom priemysle, hernom priemysle, zdravotníctve, doprave, obchode, energetike, štátnej správe a nových oblastiach vedy, ako sú bioinformatika, biomedicína či moderná fyzika.

Fyzika:

Denné štúdium v dĺžke 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: V tíme pod vedením skúsených odborníkov v základnom výskume (SAV, medzinárodné výskumné centrá, svetové a domáce centrá vedy), vo vývojových laboratóriách, zdravotníckych zariadeniach, environmentálnych zariadeniach, hydrometeorologických staniciach, hvezdárňach, hygienických staniciach,…

Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Vo vedecko-výskumných a pedagogických pracoviskách (vysoké školy, výskumné ústavy, tematické výskumné ústavy s environmentálnou problematikou a pod.), v riadiacich národných a regionálnych centrách zaoberajúcich sa environmentálnou problematikou (ministerstvá, regionálne centrá) a v organizáciách zaoberajúcich sa realizáciou obnoviteľných zdrojov energie v praxi (realizačné centrá, súkromné podniky a pod.).

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave môžete študovať aj odbory: ekonomická a finančná matematika, manažérska matematika, poistná matematika,…

Ilustračný obrázok: soška bohyne Justície, zbierky zákonov, glóbus. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Právnická fakulta

Právo:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 17. apríla 2020.

Uplatnenie: V rámci jednotlivých organizačných článkov vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve, vo verejnoprávnych inštitúciách a pod.

Ekonómia a právo:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 17. apríla 2020.

Uplatnenie: V rôznych oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní, t. j. v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach.

Ilustračný obrázok: eurové bankovky prištipcované na šnúre. Zdroj: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: Pixabay.com

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Aplikovaná ekonómia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: V prostredí vyšších administratívnych článkov rezortného riadenia, v prostredí medzinárodných organizácií a v oblasti diplomatickej služby Slovenskej republiky.

Sociálna a pracovná psychológia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: V sfére výskumu i praxe, pri uskutočňovaní analýzy sociálnych javov a procesov, vyvodzovaní záverov a odporúčaní pre optimalizáciu sledovaných javov. V personálnych útvaroch organizácií pri realizácii ich personálnej politiky a stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského môžete študovať aj odbory: sociálna antropológia, európske štúdia, mediamatika,…

Slovenská technická univerzita (budova Strojníckej fakulty). Foto: mmons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4684506

Slovenská technická univerzita má stavebnú fakultu, strojnícku fakultu, fakultu elektrotechniky a informatiky, fakultu chemickej a potravinárskej technológie, fakultu architektúry, materiálovotechnologickú fakultu (so sídlom v Trnave), fakultu informatiky a informačných technológií. Zdroj: Wikipedia

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolventi študijného programu získajú okrem iného aj znalosti o informačnej a komunikačnej technike, zvládnu metodiky modelovania a simulácií systémov a procesov. Tieto nevyhnutné predpoklady budú využiteľné v ďalšom štúdiu zameranom na jadrovú energetiku i materiálové inžinierstvo.

Robotika a kybernetika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc., pokračuje inžinierskym štúdiom v odboroch kybernetika alebo automatizácia, ako aj v príbuzných odboroch, ako je napr. aplikovaná informatika.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Pri nasadzovaní, prevádzke a programovaní systémov automatizácie a informatiky vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré využívajú metódy i prostriedky riadiacich a informačných technológií pre priemysel, domácnosti, verejnú správu, zdravotníctvo a prakticky všetky oblasti života.

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Univerzity Komenského možno študovať aj odbory: kozmické inžinierstvo, aplikovaná elektrotechnika, telekomunikácie, elektroenergetika, automobilová mechatronika,…

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta

Všeobecné lekárstvo:

Denné štúdium, spojený 1. a 2. stupeň, dĺžka štúdia 6 rokov, absolventský titul MUDr.

Termín podania prihlášky je do 29. februára 2020.

Zubné lekárstvo:

Denné štúdium, spojený 1. a 2. stupeň, dĺžka štúdia 6 rokov, absolventský titul MDDr.

Termín podania prihlášky je do 29. februára 2020.

Uplatnenie: Absolventi všeobecného lekárstva a zubného lekárstva si osvoja základné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy a sú schopní samostatne vykonávať základné praktické postupy. V postgraduálnej príprave majú všetky predpoklady pracovať v primárnej starostlivosti a získať špecializáciu v ktoromkoľvek špecializačnom odbore vo svojej kategórii.

Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach možno študovať aj odbory: fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo.

Prírodovedecká fakulta

Analýza dát a umelá inteligencia:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Pri riešení problémov súvisiacich so spracovaním dát, navrhovaním a aplikovaním modelov umelej inteligencie v rozličných odvetviach ľudskej činnosti a v rozličných oblastiach (napr. IT sektor, marketing, energetika, automobilový priemysel, zdravotníctvo, logistika, bankový a poisťovací sektor,  obchodné reťazce, štátna a verejná správa…).

Biofyzika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: Pri riešení problémov metódami molekulovej spektroskopie, bio-kalorimetrie, optickej mikroskopie, kvantovej mechaniky a chemickej fyziky, aplikovaní metód počítačového modelovania a interpretácie zložitých systémov, komunikácii s odborníkmi v príbuzných vedných odboroch  (fyzika, biochémia, bunková a molekulová biológia, genetika, imunológia, bioinformatika).

Informatika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 31. marca 2020.

Uplatnenie: V rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ekológii a pod.

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach možno študovať aj odbory: aplikovaná informatika, biológia, fyzika, geografia, matematika,…

Technická univerzita v Košiciach. Foto: Ladislav Luppa (Wikipedia)

Na Technickej univerzite v Košiciach možno študovať na ekonomickej fakulte, fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, fakulte elektrotechniky a informatiky, fakulte umení, fakulte výrobných technológií (Prešov), leteckej fakulte, stavebnej fakulte, strojníckej fakulte. Foto: Ladislav Luppa (Wikipedia

Technická univerzita v Košiciach

Letecká fakulta

Letecká a kozmická technika:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 5. júna 2020.

Uplatnenie: Najmä pri prevádzkovaní leteckej a kozmickej techniky, v rámci obsluhy a navrhovania diagnostických systémov, pri výrobe technických pomôcok pre oblasť leteckej prevádzky, údržby a realizácie predpísaných prác. Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať.

Avionické systémy:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 5. júna 2020.

Uplatnenie: Absolvent bakalárskeho štúdia môže získať medzinárodný certifikát špecialistu – avionika pre prácu na leteckej technike v súlade s európskymi leteckými predpismi. Získané vedomosti mu vytvárajú predpoklad na pokračovanie v nadväzujúcom druhom stupni vysokoškolského štúdia.

Na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach možno študovať aj odbory: riadenie leteckej dopravy, prevádzka lietadiel, profesionálny pilot,

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Absolvent tohto študijného programu sa môže zamestnať na pracoviskách zaoberajúcich sa kontrolou spoľahlivosti výrobkov a riadením výrobných procesov, v diagnostických a testovacích centrách, na univerzitách, akademických pracoviskách a vo výskumných ústavoch, vo vývojových pracoviskách, v technologických prevádzkach a na pracoviskách zaoberajúcich sa problematikou životného prostredia.

Ilustračný obrázok: počítačová obrazovka plná kódov, z ktorej vystupuje robotická tvár. Foto: Pixabay.com

Ilustračný obrázok. Foto: Pixabay.com

Kyberbezpečnosť

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie:  Vo všetkých priemyselných odvetviach, zdravotníctve, verejnej a štátnej správe ako manažér informačnej bezpečnosti (CISO), bezpečnostný analytik, bezpečnostný architekt, bezpečnostný inžinier, bezpečnostný konzultant, reportér incidentov, vývojár bezpečného softvéru a pod.

Inteligentná elektronika

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: V podnikoch zameraných na vývoj a výrobu elektronických komponentov, softvéru pre špecializované elektronické zariadenia, v podnikoch s už zavedenou prevádzkou v oblasti elektronických systémov ako kvalifikovaný prevádzkový technik pri výrobe a oživovaní elektrotechnických systémov.

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach možno študovať aj odbory: automatizované elektrotechnické systémy, elektroenergetika, hospodárska informatika, informatika,…

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Chemické procesy vo výrobe materiálov:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Vo funkcii technológa, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore v rámci výroby a spracovania kovov, chemického spracovania nerastných surovín alebo výroby anorganických nekovových materiálov (napríklad žiaruvzdorných materiálov).

Progresívne materiály a technológie:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Ako člen vývojového tímu, pri samostatnom a tvorivom využívaní existujúcich experimentálnych postupoch pre aplikácie v praxi, ale i pri navrhovaní nových postupov pre inovatívne technológie.

Spracovanie a recyklácia odpadov:

Denné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, absolventský titul Bc.

Termín podania prihlášky je do 30. apríla 2020.

Uplatnenie: Vo všetkých oblastiach priemyslu, ale aj v komunálnej sfére, kde vzniká odpad, ktorý sa následne musí zhodnocovať alebo zneškodňovať, v štátnych inštitúciách na oddeleniach životného prostredia, štatistických oddeleniach a monitorovacích staniciach, v súkromných spoločnostiach zaoberajúcich sa spracovaním a recykláciou odpadov, nielen na území Slovenskej republiky.

Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach možno študovať aj odbory: environmentálna chémia, hutníctvo, materiály, materiálové inžinierstvo,…

O portáli vysokých škôl:

Portál VŠ, z ktorého sme čerpali väčšinu informácií pri príprave tohto článku, vznikol na návrh združenia EUNIS-SK a za podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci centrálnych rozvojových projektov. Hlavným cieľom portálu je zabezpečenie vzniku systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl, vytvorenie priestoru na výmenu skúseností a poskytovanie informácií o konferenciách, seminároch a vzdelávacích produktoch. Na vývoji portálu sa podieľajú: MŠ SR, ÚIPŠ a vysoké školy, najmä Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita v Košiciach, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Zdroje: https://www.portalvs.sk/sk/, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  Technická univerzita v Košiciach,

Foto: budova STU (Wikipedia), budova UPJŠ: Rl91 (Wikimedia), budova Technickej univerzity v Košiciach: Ladislav Luppa (Wikipedia), budova UK v Bratislave: Univerzita Komenského v Bratislave – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0 (Wikipedia), Pixabay.com, Pexels.com
(GC)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky