Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Internet vecí – učebnica nielen pre stredné školy putuje k študentom a učiteľom

VEDA NA DOSAH

Jej cieľom je oboznámiť čitateľa s konceptom prepojenia zariadení, objektov a ľudí s internetom pomocou Wi-Fi alebo bluetoothu.

Internet vecí. Zdroj: iStockphoto.com

Obrázok ilustruje koncept internetu vecí. Zdroj: iStockphoto.com

Internet vecí – učebnica nielen pre stredné školy okrem študijného materiálu obsahuje aj metodické pokyny pre zaujímavé praktické cvičenia. Prioritne je určená nielen pre stredoškolákov, ale aj pre samotných učiteľov. Prináša súčasný a perspektívny pohľad na internet vecí (čo je označenie pre prepojenie zariadení, objektov, ľudí s internetom pomocou Wi-Fi alebo bluetoothu – pozn. red.) v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti.

Učí prepojiť fyzický svet so softvérom

Učebnica poskytuje širokospektrálny prehľad o architektúre internetu vecí, jeho funkčných stavebných blokoch, senzoroch, akčných členoch, softvérovom programovaní a integrovaní s fyzickým svetom, lokálnom spracovaní údajov na hranici siete, o sieťových protokoloch, o ukladaní a spracovaní dát v cloude, riadení na základe dát, ako aj tom, v akých oblastiach sa uplatňujú podnikateľské nápady v danej oblasti. Cieľom učebnice je oboznámiť čitateľa s konceptom IoT (z anglického Internet of Things, IoT, v preklade internet vecí – pozn. red.). Môže sa využívať aj ako východiskový metodický materiál pre prípravu nových predmetov zameraných na problematiku IoT.

Okrem toho učí kreatívne navrhovať systémy na báze komponentov IoT a prepojiť fyzický svet so softvérovým svetom metódou rýchleho prototypovania. Učebnica je určená všetkým, ktorí hľadajú komplexné informačné zdroje pre získanie základných zručností a poznatkov nevyhnutných pre ďalšie štúdium a špecializáciu.

pohľad na učebnice Internet vecí - učebnica nie len pre stredné školy. Zdroj: MŠVVaŠ SR

Zdroj: MŠVVaŠ SR

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Nová učebnica vznikla v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Jedným z jeho hlavných cieľov je inovácia obsahu vzdelávania. K riešeniu tohto problému sa z iniciatívy klastra Košice IT Valley a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach rozhodla prispieť aj skupina firiem, ktoré pôsobia v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Konkrétne ide o spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, ALEF Distribution SK, GlobalLogic Slovakia, IBM International Services Centre, InterWay, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia a Cisco Systems Slovakia.

Zhromaždené finančné prostriedky umožnili vydanie 1 200 kusov tlačenej verzie učebnice, v trhovej hodnote takmer 40 000 eur. Pôvodne elektronický dokument tak dostal vďaka IT firmám fyzickú podobu. Učebnica bola poskytnutá ako ich dar 15 stredným školám na celom Slovensku.

Slávnostný akt odovzdania učebnice školám sa uskutočnil 12. 10. 2021 v priestoroch Univerzitného parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach.

„Budúcnosť podnikov sa ukrýva v riešeniach takzvaných Internet of Things (IoT), ktoré môžu zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva. S rýchlo sa vyvíjajúcimi technológiami však požiadavky zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu rastú. Sme radi, že sme mohli vydanie učebnice Internet vecí podporiť, a prispieť tak k skvalitneniu vyučovacieho procesu, v neposlednom rade aj podpore ľudského kapitálu,“ povedala Miriama Hucková, výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley.

V rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie vzniklo pre vyučovanie informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných predmetov informačno-komunikačných technológií (IKT predmetov) na stredných odborných školách (SOŠ) spolu 1 125 inovatívnych metodík a 10 nových učebníc pre vyučovanie informatiky a IKT.

Kompetenčné centrum pre vzdelávanie na vysokých školách

Súčasťou aktivít IT Akadémie je aj inovácia vysokoškolskej prípravy informatikov pre potreby praxe v rámci Kompetenčného centra pre vzdelávanie na partnerských vysokých školách – UPJŠ, TUKE, UKF, UMB a ŽU. Jeho súčasťou sú vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci, recenzenti, poradcovia a experti z IT firiem, ale aj ďalší externí konzultanti a školitelia.

Kompetenčné centrum pre vzdelávanie na vysokých školách aktívne pôsobí v štyroch moderných informatických oblastiach odborného zamerania – dátová veda, internet vecí, počítačové siete a podnikovo-informačné systémy. Pre tieto oblasti a certifikovaný program IKT pre prax bolo vytvorených, respektíve inovovaných 60 vysokoškolských predmetov. Na UPJŠ vznikol nový študijný program pod názvom analýza dát a umelá inteligencia.

IT Akadémia pokračuje vo svojich aktivitách už šiesty rok. Projekt je aktuálne predlžený do 31. 8. 2022. „Naše aktivity sú v tomto školskom roku zamerané najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania v základných a stredných školách. Do vzdelávania školských digitálnych koordinátorov sa aktuálne zapojilo viac ako 400 škôl z celého Slovenska, podporu pre vyškolených koordinátorov realizujeme cez Klub digitálnych koordinátorov. Na vysokých školách sme rozšírili inováciu aj na oblasť umelej inteligencie,“ doplnil Dušan Šveda, gestor IT Akadémie.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými vysokými školami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj: TS MŠVVaŠ
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky