Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aplikácia súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre

VEDA NA DOSAH

krajina

Zeleň a jej úpravy podľa aktuálnych trendov. To je nevyhnutnou podmienkou pre typ výučby, akým je odbor krajinná a záhradná architektúra. Projekt Ateliérová tvorba – inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby (LandArch Studio – Innovation of Teaching Structure, Content and Tools) je zameraný na podporu inovácie ateliérových predmetov v súvislosti so zmenami študijných plánov na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Cieľom je zabezpečiť inováciu výučby skupiny ateliérových predmetov na bakalárskom stupni, a to na predmetoch Ateliéry parkovej tvorby, Ateliéry záhradnej tvorby a Ateliér bakalárskej práce. „V súvislosti so zavedením nových ateliérových predmetov alebo ich obsahovými zmenami je potrebná inovácia študijných materiálov a foriem výučby, ktoré zabezpečia vyššiu kvalitu pedagogického procesu. Ide najmä o vytvorenie nových študijných materiálov k teoretickým častiam predmetov – vysokoškolskej učebnice (Ateliérová tvorba – tvorba vyhradenej zelene), projekčná zložka cvičení bude podporená návodmi na cvičenia so vzorovými projektmi (Ateliérová tvorba – návody na cvičenia),“ uvádzajú realizátori projektu. Líderkou je Ing. Denisa Halajová, PhD. Projekt má realizačné obdobie 2016 – 2018.

Obsahovou náplňou ateliérových predmetov je riešenie vybraných modelových území všetkých typov zelene v sídle či krajine, preto po naplnení obsahovej stránky realizátori projektu predpokladajú konkrétne prínosy v rámci praktickej využiteľnosti výsledkov projektu na úrovni samospráv, rôznych organizácií či občianskych združení. „Ide najmä o vypracovanie návrhových štúdií a projektov modelových území v intraviláne miest a obcí s dôrazom na aplikáciu súčasných trendov v záhradnej a krajinnej architektúre a potrebu riešenia aktuálnych výziev zelenej infraštruktúry. Metodické postupy hodnotenia riešených území, princípy navrhovania objektov vyhradenej zelene a príklady tvorby, prezentované formou odbornej publikácie Tvorba priestorov vyhradenej zelene, budú prínosom tak pre štúdium krajinnej a záhradnej architektúry, ako aj pre odbornú prax a samosprávy,“ spresňujú.

 

Zdroj informácií:

https://www.portalvs.sk/en/prehlad-projektov/kega/9713

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/historia-fakulty/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky