Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Akú rolu hrá vzdelanie pri reprodukčnom správaní žien?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: materstvo; Pixabay.com /marvelmozhko/

Vzdelanie je považované za jeden z najdôležitejších faktorov intenzity a časovania materských a rodinných štartov, realizácie ďalších reprodukčných zámerov, ako aj stability manželských zväzkov. V poslednom štvrťstoročí sme pritom na Slovensku svedkami jedinečnej transformácie vzdelanostných dráh mladých žien, ako aj komplexnej transformácie rodinného a reprodukčného správania.

Identifikovať vplyv najvyššieho dosiahnutého vzdelania na charakter reprodukčného a rodinného správania žien Slovenska je podstatou projektu Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku. Zodpovedným riešiteľom je RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.

Dá sa podľa neho predpokladať, že expanzia vyšších stupňov vzdelania v kombinácii s rekonštitúciou jednotlivých prechodov v životných dráhach žien sa podieľajú na transformácii rodinného a reprodukčného správania. Vysvetlil, že práve analýza tohto vzájomného vzťahu predstavuje jeden z najdôležitejších krokov k celkovému pochopeniu komplexnej transformácie reprodukcie na Slovensku. „Snažíme sa tak odpovedať na otázky, či vzdelanie žien na Slovensku ovplyvňuje rodinné a reprodukčné správanie a akú úlohu bude zohrávať.“

Vedci v rámci tohto projektu plánujú uskutočniť transverzálnu a kohortnú analýzu rodinného a reprodukčného správania žien na Slovensku v kontexte expanzie vyšších stupňov vzdelania a rekonštitúcie prechodov v životných dráhach, ďalej diferenčnú analýzu intenzity a časovania plodnosti, sobášnosti a rozvodovosti žien podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Chcú tiež preskúmať vplyv dosiahnutého vzdelania na ďalšie aspekty rodinného a reprodukčného správania (rodinný stav, štruktúra rodín a domácností, štruktúra žien podľa parity) a v neposlednom rade im ide o identifikáciu základných predpokladov budúceho vývoja rodinného a reprodukčného správania v spojitosti so zmenami vo vzdelanostnej štruktúre mladých generácií žien Slovenska.

Pracovníci Centra spoločenských a psychologických vied SAV spolupracujú na jednotlivých úlohách aj s Filozofickou fakultou UK, Katedrou ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja PRIF UK či Katedrou demografie a geodemografie Univerzity Karlovej v Prahe.

Projekt Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku končí v decembri tohto roka a jeho realizácia sa začala v januári 2017. Ako priblížil RNDr. Branislav Šprocha, PhD., v posledný rok riešenia projektu ich čaká príprava syntetickej záverečnej monografie a niekoľkých článkov venujúcich sa ďalším špecifickým aspektom prepojenia vzdelania a rodinného správania (napr. rodiny a domácnosti, rozvodovosť a vzdelanie oboch manželov a pod.) a tiež príprava prognostických scenárov možného vývoja.

„Ide nám o pochopenie prepojenia medzi rôznymi charaktermi rodinného a reprodukčného správania v spojitosti s dosiahnutým vzdelaním a ich zmien v období transformácie. Uvedené poznatky sú priamo aplikovateľné pre formuláciu rodinných politík rešpektujúcich odlišné nastavenie rodinných a reprodukčných dráh osôb s rôznou úrovňou ľudského kapitálu. Výsledky sú aplikovateľné aj do pedagogického procesu a ako vstup pre ďalší výskum, keďže uvedená problematika nie je na Slovensku komplexnejšie skúmaná,“ uzavrel zodpovedný riešiteľ.

 

Odborný garant textu: RNDr. Branislav Šprocha, PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /marvelmozhko/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky