Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Odborníci naprieč Európou dokončujú projekt COMPASS

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /Európa/; zdroj: Pixabay.com /freeGraphicToday/

Koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia Európska komisia uverejnila „Kompendium EÚ o systémoch a politikách územného plánovania“ (EU Compendium on Spatial Planning Systems and Policies), ktoré sa v tom čase vzťahovalo na 15 členských štátov EÚ. Odvtedy sa EÚ rozšírila na 28 členských štátov a došlo k výraznému vývoju v celoeurópskych územných a kohéznych politikách. Systémy územného riadenia a územného plánovania sa v súčasnosti vyvinuli tak, aby sa stali jednou z kľúčových zložiek integrovaných medzisektorových rozvojových stratégií a mechanizmov realizácie politík medzi členskými a partnerskými štátmi ESPON.

Od júna 2016 sa odborníci na margo týchto súvislostí zaoberajú projektom Komparatívna analýza územnej správy a územno-plánovacích systémov v Európe (Comparative analysis of territorial governance and spatial planning systems in Europe). Cieľom projektu COMPASS je vypracovať komparatívnu štúdiu o územnej správe a územno-plánovacích systémoch v Európe z hľadiska formulovania a implementácie Kohéznej politiky EÚ. Projekt zahŕňa 32 európskych krajín (28 krajín EÚ + partnerské krajiny programu ESPON) a v jeho prvej fáze je zapojených ďalších sedem krajín (kandidátske krajiny pred vstupom do EÚ a ďalšie krajiny západného Balkánu). Vedúcim partnerom projektu je TU Delft, ktorý spolupracuje s 8 partnermi a 16 subkontraktormi. Jedným zo subkontraktorov projektu je aj Geografický ústav SAV, pričom zodpovedným riešiteľom za slovenskú partnerskú organizáciu je Mgr. Daniel Michniak, PhD.

Geografický ústav SAV sa podľa neho v roku 2017 podieľal na vypracovaní dvoch rozsiahlych dotazníkov. „Boli zamerané na základný prehľad o územno-plánovacom systéme na Slovensku (organizácia a nástroje systému územného plánovania, ústavný a právny rámec územného plánovania), na analýzu vplyvu sektorových právnych predpisov politík EÚ na územné plánovanie na rôznych priestorových úrovniach na Slovensku v období 2000 – 2016, na postup prípravy územno-plánovacej dokumentácie Slovenska a na vzájomný vplyv diskusie o spravovaní územia a územnom plánovaní v EÚ na Slovensku.“

Teraz prebieha spracovanie výsledkov za celú Európu hlavnými partnermi projektu, pričom projekt trvá do 31. 5. 2018.

stretnutie k projektu COMPASS

Výsledkom má byť komparatívna analýza o územnej správe a systémoch územného plánovania všetkých 28 členských štátov EÚ plus štyroch partnerských štátov ESPON s možným rozšírením o kandidátske krajiny EÚ a ďalšie krajiny západného Balkánu. Ďalej tiež kvalitatívna analýza praxe územného plánovania a teritoriálneho riadenia a vzťahov v praxi medzi stratégiami a výstupmi. Pripravuje sa aj hĺbková analýza úlohy Kohéznej politiky EÚ a ďalších politík EÚ na makroúrovni pri formovaní územného riadenia a systémov územného plánovania a ich vplyvov na konkrétnu prax.

Odborníci pracujú na podrobných prípadových štúdiách o správnej praxi pri krížovej fertilizácii Kohéznej politiky EÚ a územného plánovania vrátane zamerania sa na cezhraničné či nadnárodné prípady, chystajú celoeurópske mapy ilustrujúce kľúčové závery, ale aj odporúčania o potenciálnej úlohe priestorového plánovania pri formovaní budúcej súdržnosti EÚ. V neposlednom rade sú to spôsoby vytvárania synergií medzi politikami národného územného rozvoja a Kohéznej politiky EÚ, ako aj ostatných politík EÚ na makroúrovni.

V rámci projektu sa tak sledujú nasledujúce politické otázky: Aké zmeny v systémoch a politikách územného riadenia a územného plánovania možno pozorovať v celej Európe za posledných 15 rokov? Môžu sa tieto zmeny pripísať vplyvu smerníc a politík EÚ na makroúrovni? Aké sú najlepšie postupy pre vzájomné obohacovanie politík územného rozvoja s Kohéznou politikou EÚ? Ako môžu byť lepšie zohľadnené perspektívy politiky národného/regionálneho územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti a iných politík na úrovni EÚ?

Ďalšie informácie o projekte

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Mgr. Daniel Michniak, PhD., Geografický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com / freeGraphicToday/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky