Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zaujíma vás vojnová história? Navštívte múzeum SNP

VEDA NA DOSAH

Múzeum SNP

„Začnite s vysťahovaním!“ Známe to slová pplk. Jána Goliana, ktoré sú považované za začiatok aktívnej obrany slovenských vojenských jednotiek proti nemeckej okupácii – Slovenského národného povstania. K povstaleckej výzve k odporu sa následne pripojila väčšina vojenských posádok na strednom a v menšej miere aj na západnom a východnom Slovensku. K vojakom zapojeným do povstania sa pridávali dobrovoľníci z radov civilného obyvateľstva.

V prvých dňoch povstania stálo proti nemeckej okupačnej armáde asi 18 000 povstaleckých vojakov a dôstojníkov. Po prvej oficiálnej mobilizácii 5. septembra to bolo už 47 000 a po druhej mobilizácii koncom septembra 1944 až 60 000 vojakov, z ktorých však veľká časť nemala vhodnú výstroj a výzbroj. Z ťažkých zbraní disponovali povstalci asi 120 tankami, z ktorých ale len 43 bolo pojazdných. Naproti tomu nemecké jednotky mali asi 90 tankov a 40 samohybných diel, čiastočne porovnateľnej kvality ako povstalci.

tanky, Múzeum SNP

Práve Banská Bystrica bola v roku 1944 srdcom ozbrojeného povstania Slovákov. Na pamiatku hrdinských bojov všetkých účastníkov SNP vzniklo v roku 1955 na mieste pomyselného srdca Banskej Bystrice múzeum a Pamätník SNP. Odporúčame vám počas leta spoznať dôležitú súčasť našej histórie a navštíviť tieto miesta. „Pocit z nadčasovej architektúry Pamätníka SNP nenahradí žiadna fotografia – tú treba zažiť. Tento priestor je navyše pietnym miestom, kde si s úctou pripomíname obete vojny. Pred 75-timi rokmi bojovali naši prastarí a starí otcovia o Slovensko. Je to naozaj dôvod vzdať im úctu a navštíviť toto pietne a zároveň veľmi poučné miesto,“ poznamenáva Mgr. Ivan Kocák, oddelenie marketingu múzea.

Turiec, 1944

Priblížil, že Múzeum Slovenského národného povstania je ústredná a špecializovaná inštitúcia, disponujúca špecializovaným archívom s knižnicou, digitalizačným centrom a vzdelávacím centrom. Sídli v budove Pamätníka SNP, kde sa nachádza centrálna expozícia, depozitáre a ťažká vojenská technika umiestnená v areáli. Pamätník spolu s priľahlým areálom je národnou kultúrnou pamiatkou. Okrem hlavnej expozície spravuje Múzeum SNP aj Pamätník Nemecká, Národnú kultúrnu pamiatku Kalište, Slovenskú národnú expozíciu v bývalom koncentračnom tábore v poľskom Osvienčime a Múzeum tokajíckej tragédie v Tokajíku na východnom Slovensku.

„Múzeum SNP je významným centrom kultúrneho života regiónu – spoluorganizuje každoročne centrálne oslavy výročia Slovenského národného povstania, je dejiskom množstva vzdelávacích podujatí, výstav, koncertov a filmových predstavení. Múzeum SNP je otvorené múzeum, ktoré vzniklo z úcty k národným dejinám,“ dodáva Mgr. Ivan Kocák. 

Medzi ďalšie dôvody vzniku múzea patrí potreba dokladovať a predovšetkým zachovať dokumentáciu o aktívnej účasti Slovákov v boji proti fašizmu a o utrpení, obetiach a stratách, ktoré spôsobil ľudstvu nacizmus v rokoch druhej svetovej vojny.

História múzea siaha už do roku 1953, kedy Slovenská akadémia vied zorganizovala k otázkam spracovania dejín Slovenského národného povstania vedeckú konferenciu. V záveroch z konferencie bola zakotvená požiadavka vytvoriť Múzeum Slovenského národného povstania, ktoré bude vykonávať vedecko-výskumnú a dokumentačnú činnosť v oblasti histórie národnooslobodzovacieho boja Slovákov a histórie Slovenského národného povstania.

Snahy vytvoriť Múzeum SNP podporil aj záujem verejnosti o výstavu venovanú Slovenskému národnému povstaniu, ktorej návštevnosť v roku 1953 predstavovala 10 000 osôb.

Dnes môžeme Múzeum Slovenského národného povstania charakterizovať ako celoslovenskú ústrednú špecializovanú múzejnú, vedeckú, odbornú, vzdelávaciu a informačnú organizáciu so špecializovaným verejným Archívom Múzea SNP, ktorá cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, odborne spracúva, vedecky zhodnocuje, využíva a sprístupňuje dokumenty múzejnej, archívnej a galerijnej hodnoty so vzťahom k dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na dokumentáciu a dokladovanie protifašistického a národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania ako významnej súčasti európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny, dokumentuje povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov a súčasné prejavy neofašizmu, rasovej neznášanlivosti a intolerancie.

Múzeum vykonáva vedecko-výskumnú, odborno-metodickú, expozičnú, kultúrno-osvetovú, vzdelávaciu, edičnú a informačnú činnosť viažucu sa k uvedeným dejinným udalostiam, s vlastným programom výskumnej, zbierkotvornej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti v oblasti predmetu jeho špecializácie. Má celoslovenskú pôsobnosť s medzinárodným dosahom.

ukážka vlaku, Múzeum SNP

Projekt „oživili sme pancierový vlak Štefánik“ nadväzuje podľa Mgr. Ivana Kocáka na pôsobenie pancierových vlakov počas SNP. Múzeum bolo nositeľom tohto niekoľkoročného projektu, počas ktorého boli vozne vlaku zrekonštruované, následne sa stali súčasťou vzdelávacieho projektu, niekoľkých bojových ukážok a reprezentovali Slovensko aj v holandskom Utrechte v železničnom múzeu na výstave „Vlaky vo vojne“, doplnil.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Mgr. Ivan Kocák, Múzeum SNP

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ďalší zdroj informácií: http://www.muzeumsnp.sk/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky