Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze

VEDA NA DOSAH

monografia: Z. Panczová: Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie

Vojnový slovenský štát (1939 – 1945) je dodnes obdobím, ktoré vyvoláva rôzne polemiky, či už na odbornej úrovni alebo medzi širokou verejnosťou. Príčinou jeho vzniku bola snaha Adolfa Hitlera o rozdrobenie prvej Česko-slovenskej republiky a podmanenie si tohto územia. Jeho vznik a existencia sú stále predmetom diskusií. Spájajú sa najmä s otázkami, či neboli iné, lepšie možnosti ako odvrátiť nemecké hrozby a snažiť sa o záchranu domáceho obyvateľstva?

Definovať formy, akými obdobie vojnového slovenského štátu a holokaust komunikuje súčasná spoločnosť na Slovensku, a to prostredníctvom základného etnologického výskumu, je cieľom projektu Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze (Wartime Slovak State and the Holocaust in the Current Social Discourse (An Ethnological Perspective)). Jeho realizačné obdobie siaha do rokov 2017 – 2020. Nositeľom projektu je Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., pričom ako zodpovedný riešiteľ pôsobí PhDr. Peter Salner, DrSc.

Vysvetľuje, že podľa pôvodného projektu sa riešitelia majú zamerať na vybrané segmenty, ktoré formujú aktuálny diskurz sledovanej problematiky. „Majú preskúmať, ako toto obdobie reflektuje súčasná židovská komunita, ako ho s odstupom času vnímajú príslušníci v tom období diskriminovanej českej menšiny, ako sú v súčasnosti postoje štátu inštitucionálne ukotvené v politikách spomínania a akým spôsobom sledované obdobie reflektuje majoritná spoločnosť, ale tiež konšpiračné teórie či súčasný filmový dokument, ktorý vedome alebo intuitívne využíva antropologické a etnologické postupy.“

Projekt má piatich riešiteľov, Soňa Gyarfáš Lutherová je však dlhodobo na materskej dovolenke, preto zatiaľ vypadáva segment filmu, dopĺňa PhDr. Peter Salner, DrSc. 

Počas prvých dvoch rokov v rámci projektu vyšli dve monografie (Z. Panczová: Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie; P. Salner: Židia na Slovensku po roku 1989). V tlači je monografia D. Luthera Bratislava česko-slovenská. Putovanie z monarchie do Slovenského štátu; a pripravuje sa kolektívna monografia Tábor smrti Sobibor: dejiny a odkaz. Okrem slovenských odborníkov sa na nej podieľajú vedci z Izraela, Talianska, Nemecka a Českej republiky. Vyšlo alebo bolo zadaných do tlače niekoľko štúdií. Zodpovedný riešiteľ spomína dva príspevky Moniky Vrzgulovej Forgotten Slovakia. In Journal of Nationalismus, Memory and Language (venované projektu Zabudnuté Slovensko) a Liberation and the Return Home-Stories with a Happy End. In Judaica Bohemiae, v tlači, ako aj P. Salner: Visible as a man, yet invisible as a Jew (Human Affairs).

monografia: P. Salner: Židia na Slovensku po roku 1989

„Tento výber uvádzam, aby som ukázal spektrum riešených problémov. Ako celok potvrdzujú, že holokaust predstavuje aj dnes, viac než 70 rokov po oslobodení, aktuálny problém nielen pre židovskú komunitu, ale pre celú slovenskú spoločnosť,“ pripomína PhDr. Peter Salner, DrSc.

Túto skutočnosť dokumentuje jeho kapitola v spomenutej sobiborskej monografii. „Podľa môjho názoru osobitne aktuálne sú monografia Z. Panczovej venovaná konšpiračným teóriám a štúdia M. Vrzgulovej o zabudnutom Slovensku,“ dodal.

 

Informácie a foto zdroj: PhDr. Peter Salner, DrSc.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky