Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Virtuálna pamäť Bratislavy sa rozrastá

VEDA NA DOSAH

Budova Filozofickej fakulty UK v čase, keď patrila ešte Ministerstvu s plnou mocou pre správu Slovenska (1919 – 1927); zdroj: www.PamMap.sk

Najstaršie hmotné nálezy, ale aj staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií či najnovšie audio- a video-spomienky pamätníkov týkajúce sa hlavného mesta Bratislavy. Združiť toto všetko na jednom mieste je cieľom projektu Pamäť mesta Bratislavy (PamMap), pričom sa snaží prostredníctvom webového portálu sprístupniť dejiny mesta odborníkom aj laikom v modernej – elektronickej podobe.

Štruktúra a obsah webu sa budú postupne zlepšovať, až kým sa nepodarí dosiahnuť komplexný pamäťový portál, združujúci odborné texty s digitalizátmi rôznorodých historických prameňov dejín Bratislavy. Obsah je v prvom momente určený širokej verejnosti, ale vďaka zaangažovaniu historikov, archivárov, pamiatkarov a ďalších odborníkov má ambíciu byť zároveň špecializovaným portálom s vedeckým využitím, pričom využíva sofistikovaný systém filtrovania informácií. Uvádza zdroje digitalizátov so signatúrami pamäťových inštitúcií (archívy, múzeá, galérie…). Iniciátorom tohto komplexného pamäťového portálu je doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Portál vznikol takpovediac ako vedľajší produkt pri príprave 5-zväzkových dejín Bratislavy. „Pri príprave štvrtého a piateho zväzku sa nám nahromadilo veľa materiálu, ktorý sa do knihy nezmestí. Uvažovali sme preto, že vytvoríme špeciálne DVD nosiče. Od nich bol už len krôčik k myšlienke pamäťového portálu, ktorý je na rozdiel od ,ukončeného‘ DVD  otvorený,“ približuje autor projektu doc. Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických.

Na projekte okrem Univerzity Komenského v Bratislave spolupracujú už v pilotnej fáze Archív Pamiatkového úradu SR, Archív mesta Bratislavy a súkromní zberatelia. Spolupracovníci a dobrovoľníci už zdigitalizovali viac ako 100 000 pamäťových jednotiek, ktoré sa budú postupne – aj v závislosti od finančných zdrojov – pridávať na portál.

Hlavná budova Univerzity Komenského v Bratislave, v tom čase nazývaná „palác“, na pohľadnici odoslanej 2. 3. 1939; zdroj: www.PamMap.sk

„Unikátnosť portálu spočíva v dvoch elementoch. Prvým je jeho komplexnosť. Na rozdiel od tzv. rezortných portálov je totiž PamMap univerzálnym portálom pre akékoľvek formy digitalizovaného historického kultúrneho dedičstva – od pästného klinu cez obrazové pramene až po audio spomienky a videá. Druhou podstatnou inováciou je spojenie troch foriem výstupov do jedného – portál zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas mesta,“ uvádza doc. Šedivý. Práve v poslednom bode (tzv. georeferencovaná historická topografia mesta) má portál osobitý význam, keďže Slovensko na rozdiel od všetkých okolitých krajín nemá ani jeden historický atlas mesta. PamMap.sk ho sčasti zastupuje – užívateľ si môže cez súčasnú Google mapu preložiť historickú mapu z vybraného obdobia a vyhľadávať GIS-lokalizované digitalizáty pamäťových jednotiek.

Do projektu sa môžu zapojiť nielen inštitúcie, ale aj súkromní zberatelia disponujúci často unikátnymi a doteraz nepublikovanými pamäťovými prameňmi. „PamMap je nielen jedinečným príkladom prepojenia našej univerzity a našich vedcov s dejinami Bratislavy, ale je aj unikátnou virtuálnou bránou k histórii mesta v rámci celej Európy. Verím, že sa stane živým miestom stretnutí záujemcov o historickú mapu Bratislavy z radov odbornej i laickej verejnosti, ktoré budeme môcť obohacovať o prípadné ďalšie vzácne poznatky, diela a informácie. Ráčte vstúpiť,“ pozýva rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

 

PamMap.sk

Idea a koncepcia komplexného pamäťového portálu: doc. Juraj Šedivý, FiF UK v Bratislave a oz. Historia Posoniensis (o.z. Historia Posoniensis okrem iných aktivít vydáva Dejiny Bratislavy 1 – 5: www.historiaposoniensis.sk/)

Odborná spolupráca: prof. PhDr. Roman Holec, PhDr. Štefan Holčík; DrSc.; Prof. PhDr. Eduard Nižňanský, CSc.; Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., Mgr. Ján Valo, PhD. a dúfame, že aj ďalší

Základné fakty o projekte PamMap poskytla: PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky