Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci skúmajú tradíciu sviatku Troch kráľov

VEDA NA DOSAH

Sviatok Troch kráľov má veľmi hlboké korene. Samotné biblické rozprávanie o príchode mudrcov k Ježišovi vychádza z viacerých kultúrnych tradícií. Neoddeliteľne patrí k príbehu dialógu židovskej kultúry so starovekými kultúrami blízkeho východu, najmä Egypta a Mezopotámie. Premietli sa do neho poznatky starovekých astrológov, ako aj dávne teologicko-politické predstavy.

Príbeh sa ďalej šíril prostredníctvom rozsiahleho súboru textov v rôznych historických kontextoch, s ktorými súvisel a na ktoré reagoval. Preto sa jeho podoba menila. Zároveň sa však udržiavala kontinuita, takže jeho základná štruktúra je rozpoznateľná dokonca aj v obchôdzkach a spevoch koledníkov v slovenských dedinách. Okrem textov sa na komunikáciu celého súboru významov, ktoré s nim súvisia, využívali aj vizuálne, dramatické a hudobné médiá. Tie sa v rôznych vrstvách aktualizovali, prehlbovali, vďaka čomu sa modifikoval jeho základný obsah, a tak vznikla bohatá a dodnes živá tradícia.

O projekte

V projekte Téma Troch kráľov v umení Slovenska sa tejto tradícii venuje profesor Ivan Gerát, riaditeľ Ústavu dejín umenia v Slovenskej akadémii vied. Cieľom projektu je podľa neho sa predovšetkým zorientovať v rozsiahlej a zložitej problematike. „Musíme preštudovať rozsiahle množstvo špecializovaných publikácií a dokumentačných médií, v ktorých sú archivované poznatky k téme. Potom nasleduje riešenie problému, ako je vôbec možné zmysluplne navzájom komunikovať medzi špecialistami, ktorí tvoria výskumný tím – niekomu ide predovšetkým o teológiu, inému o divadlo či hudbu, ďalšiemu o filológiu, iným o obrazy. Na prvý pohľad to vyzerá roztrieštene, existuje však viacero skupín otázok, pri ktorých si ako špecialisti máme čo povedať. Napríklad nás spája záujem a duchovný a psychologický rozmer problematiky, alebo spoločenské funkcie jednotlivých jej podôb v rôznych historických obdobiach.“

Každý člen tímu vykonal základné mapovanie problematiky zo svojho pohľadu a svoje zistenia predstavil ostatným bádateľom. A napokon sa dohodli na spôsobe, akým budú obsiahly terén mapovať. Zjednodušene sa dá povedať, že na problematiku položíme akúsi sieť, tvorenú vláknami jednotlivých vývinových línií a budeme podrobne skúmať uzly, v ktorých sa línie spájajú. Každý z nás pripravil základný prehľadový text o niektorom z vybratých uzlov.“ Momentálne sú vedci vo fáze koordinácie jednotlivých textov do podoby, tak aby vytvorili súdržný celok. Profesor Gerát priblížil, že je najprv potrebné dotiahnuť viacero pripravovaných štúdií. Niektoré z nich už odzneli ako vystúpenia na konferenciách a teraz ich treba dať do podoby článkov pre významné časopisy. Okrem toho vedci pokračujú v práci na výslednej kolektívnej monografii. „Okrem jednotlivých štúdií pripravujeme knihu, v ktorej predstavíme naše poznatky v súdržnej a zrozumiteľnej podobe. Kniha vyjde po slovensky aj po anglicky a bude bohato ilustrovaná, aby pomohla vytvoriť základnú predstavu o bohatstve skúmanej témy.“

Proti obmedzenosti

Orientovať sa v dnešnom svete rozhodne nie je jednoduché, pripomína odborník. „Takisto nie je jednoduché nachádzať motivácie pre zmysluplnú aktivitu. Náš tím predstaví jedno ohnivko tradície, ktorá pretrvala tisícročia a súčasne sa dokázala neustále prispôsobovať novým zmeneným podmienkam. Viacero vrstiev tejto problematiky prežíva v našom vedomí a vnímaní sveta aj bez toho, že by sme si to dokázali presne uvedomiť. Presnejšie uvedomenie pritom môže pomôcť nielen poznaniu, ale aj inšpirovať rozmanité tvorivé aktivity. Okrem toho poskytneme celý súbor dôkazov o príslušnosti našej kultúry do nadradených celkov, ktoré presahujú nielen úzky národný, no vo viacerých smeroch dokonca aj čisto eurocentrický rámec. V tomto zmysle sa odvažujem mať nádej, že naša práca prispeje k postupnému odstraňovaniu rôznych druhov obmedzeností, ktoré stoja v ceste produktívnemu rozvoju našej kultúry a spoločnosti.“

 Informácie poskytol: prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Foto: Pixabay

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky