Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vytvára sa databáza regionálnej hudobnej a divadelnej histórie

VEDA NA DOSAH

Budova Mestského divadla (dnešná Historická budova SND) v Bratislave

Najdôležitejšími desaťročiami kultúrneho budovania národov sa zaoberá projekt The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe (Sieť hudobno-divadelných spoločností vo viacjazyčnej východnej a strednej Európe). V rámci praxe historickej hudobnej vedy v našom regióne ho možno považovať za jedinečnú iniciatívu metodologickej koordinácie výskumu v rokoch 1870 – 1920, ktorú v súčasnosti vykonávajú inštitúcie participujúce na projekte. Ďalším cieľom  vedcov je aj vytvorenie spoločnej vedeckej databázy. Spolupráca, ktorá sa uskutočňuje v rámci tohto projektu, má viesť k vytvoreniu dôležitej spoločnej základne vedomostí týkajúcej sa regionálnej hudobnej a divadelnej histórie. Zároveň má obsahovať informácie ľahko dostupné pre širšiu verejnosť, čo je významným prínosom pre bežnú prax.

Ide o medzinárodný projekt, ktorý je riešený v rámci programu International Visegrad Found (IVF). Za slovenskú stranu je zodpovednou riešiteľkou Mgr. Jana Laslavíková, PhD. z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV.

Mgr. Jana Laslavíková, PhD. vysvetlila, že projekt The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe vznikol ako iniciatíva hudobných vedcov z krajín V4, ktorí už niekoľko rokov pracujú na výskume dejín hudobného divadla (opery, operety) v 19. storočí v rámci stredoeurópskeho priestoru. 19. storočie je obdobím, kedy sa rozšírila stavba mestských divadiel ako kultúrnych centier meštianskej vrstvy. „Divadlo malo v živote mešťanov niekoľko funkcií: Bolo miestom každodennej zábavy, prostriedkom vzdelávania sa a ohniskom politických myšlienok v meste. Spomínaný výskum úzko súvisí s kultúrno-politickým a spoločenským rozvojom miest, ktoré spájala príslušnosť k niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchii so silnými väzbami na rakúsku metropolu Viedeň. Doterajšie výsledky vykazujú spoločné znaky v rámci divadiel v Bratislave, Olomouci, Krakove a Budapešti, akými sú napr. organizačná štruktúra dennej prevádzky, podobný hudobnodramatický repertoár, migrácia umeleckých členov či hosťovania z Viedne.“

Cieľom medzinárodného projektu je prepojenie výskumov jednotlivých krajín V4, vzájomná pomoc pri spracovávaní výsledkov výskumu a nakoniec ich sprístupnenie verejnosti prostredníctvom voľne dostupnej bibliografickej databázy. Jednotlivými partnermi projektu z krajín V4 je Ústav hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied (zároveň hlavný organizátor projektu) v Budapešti, Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav hudobnej vedy Historickej fakulty Jagelovskej univerzity v Krakove, Ústav hudobnej vedy SAV a Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (od januára 2018) v Bratislave. 

divadelný plagát k opere Mignon

Projekt počíta s podporou ďalších odborných pracovísk, v prvom rade je to Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej Múzeum mesta Bratislavy, Archív mesta Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy a Hudobné múzeum – SNM v Bratislave.    

Hneď po začatí projektu na jeseň minulého roku bola spustená informačná webová stránka, na ktorej sa čitatelia dozvedia o zámeroch projektu, prebiehajúcom výskume a výstupoch pre verejnosť. Ďalej bola vydaná informačná brožúra s profilmi jednotlivých partnerov. Ako vysvetlila Mgr. Jana Laslavíková, PhD., aktuálne sa pripravuje bibliografická databáza, ktorá bude obsahovať odbornú literatúru k danej téme zahŕňajúcu práce autorov z oblasti hudobnej a divadelnej vedy, histórie, literatúry a kulturológie. Databáza bude zverejnená v najbližších mesiacoch. V júni tohto roku sa uskutoční medzinárodný workshop v Budapešti, kde budú odbornej verejnosti predstavené výsledky výskumu. Workshop zakončí koncert árií z tvorby operných autorov 19. storočia. 

Projekt si získal publicitu aj v slovenských médiách. V novembri minulého rok bol odvysielaný rozhovor na Rádiu Devín v rámci relácie Ars Radio, ktorý zhrnul doposiaľ uskutočnené aktivity v rámci domáceho a zahraničného výskumu. Ďalej sa o projekte informovalo na medzinárodnej konferencii vo Viedni, ktorú v novembri minulého roku usporiadala Rakúska muzikologická spoločnosť. V neposlednom rade to bolo vystúpenie na medzinárodnej konferencii v Kalisz (Poľsko) o umeleckom živote v 19. storočí v strednej Európe, ktorú usporiadala Univerzita Adama Miczkiewicza v Poznani.  

Čo sa týka dosiahnutých výsledkov, doposiaľ boli podľa odborníčky publikované čiastkové výsledky vo forme článkov vo vedeckých časopisoch jednotlivých krajín V4, ako aj v iných európskych krajinách. Zároveň sa rozbehli prednášky pre študentov v rámci Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Palackého v Olomouci, Jagelonskej univerzity v Krakove a Lisztovej Hudobnej akadémii v Budapešti. V rámci Slovenska sa v najbližších mesiacoch bude konať verejná prednáška na Prešovskej univerzite v Prešove, na Akadémii umenia v Banskej Bystrici a prednáška pre širokú verejnosť v rámci podujatí združenia Bratislavské rožky. Tento rok by mala vyjsť publikácia s názvom Mestské divadlo v Prešporku v rokoch 1886 – 1899 a jeho riaditelia Max Kmentt a Emanuel Raul. V knihe budú zhrnuté výsledky niekoľkoročného výskumu z oblasti dejín divadla v Bratislave, pričom dôraz bude kladený na predstavenia, ktoré títo riaditelia uvádzali v Mestskom divadle v nemeckom jazyku.

„Víziou všetkých partnerov projektu The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe je zviditeľniť časť kultúrnych dejín našich krajín. Doposiaľ sa výskum konal na národnej úrovni, medzinárodná spolupráca má zúročiť vedecké výsledky všetkých partnerov a posunúť výskum do ďalšej roviny, ktorou je aj priblíženie sa širokej verejnosti. Hovoriť dnes o histórii divadla v Bratislave znamená zachytiť jeho podoby v medzinárodnom kontexte bez strachu, že stratíme niečo vlastné. Podobne ako pamäťový portál PamMap, ktorý zakrátko zverejní divadelné plagáty zo zbierky MMB, čím priblíži verejnosti kúsok divadelnej histórie Bratislavy, môže plánovaná databáza bibliografických údajov otvoriť nové možnosti poznatkov o divadle v strednej Európe a ponúknuť verejnosti obraz o stave bádania doma i v zahraničí,“ uviedla Mgr. Jana Laslavíková, PhD. z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV.       

Projekt trvá v období 22. 9. 2017 – 15. 8. 2018.

 

Odborný garant textu a foto poskytla: Mgr. Jana Laslavíková, PhD. z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ
 

 
    

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky