Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /slovník/; zdroj: Pixabay.com /Katrina_S/

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV začal v tomto roku riešiť projekt, ktorý je postavený na porovnávacom výskume slovanských jazykov. Ide o projekt VEGA, rozložený na roky 2018 – 2021 s názvom Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch.

Ako informovala Mgr. Mária Košková, CSc. zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, realizácia projektu bude prebiehať v rovine lexikologického výskumu i lexikografického spracovania fenoménu medzijazykovej homonymie v konfrontácii slovenčiny s predstaviteľom každej skupiny slovanských jazykov – bulharčiny, poľštiny a ruštiny. „Ide o prvý rozsiahlejší výskum tohto druhu v slovanských jazykoch, ktorý predpokladá zaujímavé výsledky nielen v rovine teoretickej, ale najmä v rovine praktickej, kde vedecké spracovanie medzijazykovej homonymie lexikografickými postupmi výrazne zaostáva za jej teoretickým výskumom. Cieľom projektu je príprava reprezentatívneho diela, ktoré predstaví špecifiká medzijazykových vzťahov štyroch geneticky príbuzných jazykov a ich explicitnú slovníkovú konfrontáciu v oblasti medzijazykovej homonymie s ohľadom nielen na výučbu slovanských jazykov, preklad i tlmočenie, ale s ohľadom aj na širšiu kultúrnu verejnosť.“

Odborníčka priblížila, že napriek dlhodobejšiemu záujmu o problematiku medzijazykovej homonymie a množstvu teoretických prác dotýkajúcich sa jednotlivých čiastkových problémov homonymie, ako aj rozširujúcemu sa počtu dvojjazyčných homonymických slovníkov slovanských jazykov, predkladaná téma nie je dostatočne reflektovaná. „Hlavným cieľom projektu je výskum a teoretický opis zložitého lexikálnosémantického javu medzijazykovej homonymie štyroch vybraných slovanských jazykov, reprezentujúcich všetky skupiny slovanského jazykového spoločenstva, ako aj lexikografické spracovanie medzijazykových homoným príslušných jazykov v praktickej časti výskumu.“

Výsledky výskumu majú byť zhrnuté v štyroch rôznojazyčných kapitolách teoretickej časti, pričom každá analýza bude vychádzať z príslušného jazyka v konfrontácii s tromi ďalšími. Praktickú časť práce bude tvoriť lexikografické spracovanie (slovníková časť) medzijazykových homoným konfrontovaných jazykov.      

„Predpokladaným prínosom v oblasti slovanskej jazykovedy bude jednak teoretická časť projektu analyzujúca medzijazykovú homonymiu v širšom slavistickom kontexte, jednak praktická časť projektu, ktorá sprístupní štvorjazyčné lexikografické spracovanie medzijazykových homoným vybraných slovanských jazykov. Publikácia bude určená najmä pre potreby školskej praxe (študentov – slovakistov, polonistov, rusistov, bulharistov, slavistov), pre potreby prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, ale aj pre potreby širšej kultúrnej verejnosti,“ konštatovala Mgr. Mária Košková CSc.

V priebehu výskumu sa budú realizovať ďalšie výstupy spojené s jeho čiastkovými výsledkami v podobe vedeckých článkov alebo štúdií, ako aj vedecké vystúpenia na domácich i zahraničných konferenciách a kongresoch.  

Projekt Medzijazyková homonymia v slovanských jazykoch sa realizuje v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV v spolupráci s doc. Tatjanou Grigorjanovou, CSc. z Katedry aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Projekt sa bude uskutočňovať aj za odbornej spolupráce doc. Joanny Satoły-Staskowiak, vedeckej pracovníčky Inštitútu slavistiky Poľskej akadémie vied, a Dr. Nadeždy Kostovej, vedeckej pracovníčky Ústavu bulharského jazyka prof. Ľ. Andrejčina Bulharskej akadémie vied. Medzinárodná spolupráca s lingvistkami z Bulharska a Poľska, ktoré sa na projekte budú podieľať najmä odbornými konzultáciami a redakčnou činnosťou, je zárukou riešenia projektu na vysokej odbornej úrovni.    

V rámci prípravných prác pre tento nosný projekt sa uskutočňovali Poľsko-slovensko-bulharské lexikálne konfrontácie. Ako vysvetlila Mgr. Mária Košková CSc., ide tu o mobilitný projekt na základe medziakademickej dohody o spolupráci s Inštitútom slavistiky Poľskej akadémie vied, cieľom ktorého bolo nadviazať kontakty zo zahraničnými slavistickými pracoviskami a zmapovať biele miesta výskumu v oblasti slavistickej jazykovedy.

 

Odborný garant textu: Mgr. Mária Košková CSc., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Katrina_S/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky