Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci pomáhajú v oblasti politík trhu práce

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: práca; Pixabay.com /889520/

Politiky trhu práce si vyžadujú podložené vedecké informácie. Podpora tvorby politík v oblasti trhu práce a reforiem daňového a odvodového systému prostredníctvom tvorby relevantných vedeckých informácií je hlavným cieľom projektu Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce (Generating scientific information to support labour market policy making). Ako zodpovedný riešiteľ pôsobí Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ekonomický ústav SAV.

Projektové aktivity sú podľa neho koncentrované do dvoch okruhov.

„Prvým je vyhodnocovanie účinnosti aktívnych politík trhu práce (APTP). Zameriavame sa najmä na ex-post vyhodnotenia opatrení APTP s využitím administratívnych údajov poskytnutých Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Cieľom je vyprodukovať informáciu o tom, ktoré nástroje APTP zvyšujú šance uchádzačov o zamestnanie. Tento typ informácie produkovaný metodikou kontrafaktuálnej kvantifikácie dopadov na slovenských dátach naďalej zostáva vzácny. Metodiky kontrafaktuálnej kvantifikácie dopadov využívajú porovnanie so situáciou, keby účastník opatrenia APTP nedostal možnosť účasti na opatrení. Výsledkom je kvantifikácia efektu opatrenia, očistená od rozdielov medzi podporenou skupinou a zvyškom uchádzačov o zamestnanie.“ 

Ako pokračuje Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., druhým okruhom je ďalší vývoj mikrosimulačného modelu ponukovej strany slovenského trhu práce a jeho aplikácia pri tvorbe scenárov relevantných z pohľadu tvorby politík. „Počas predchádzajúceho APVV projektu bol na Ekonomickom ústave SAV vytvorený mikrosimulačný model VZAM-microsim. Jeho úlohou je simulovanie rozhodnutí slovenskej populácie ohľadne demografických procesov, nadobúdania vzdelávania, ekonomickej aktivity a hľadania si zamestnania. VZAM-microsim poskytuje základ pre simulovanie vývoja na slovenskom trhu práce, ale aj kvantifikáciu dopadov plánovaných zmien nastavenia politík trhu práce, sociálnej politiky, daňovo-odvodového či dôchodkového systému v dynamickom prostredí.“  

Súčasný stav projektu – hodnotenie programu REPAS

Zodpovedný riešiteľ uvádza, že do mája 2019 bolo v spolupráci s Inštitútom sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracované ex-post hodnotenie programu REPAS, ktorým ÚPSVaR financuje poskytovanie vzdelávania pre uchádzačov o zamestnanie.

„Vzdelávanie poskytované prostredníctvom programu REPAS predstavuje zaujímavú inováciu, nakoľko umožňuje samotným uchádzačom o zamestnanie iniciatívne si vyberať témy, aj poskytovateľa vzdelávania. Národný kontrolný úrad v roku 2018 publikoval správu poukazujúc na negatívnu účinnosť REPAS-u. Výsledky pritom neboli vyprodukované metodikou kontrafaktuálnej kvantifikácie dopadov. V našej štúdii sledujeme účastníkov programu z roku 2015 počas dvoch rokov od ukončenia ich účasti na vzdelávaní. V našom prípade sme boli schopní pozorovať pozitívne, štatisticky významné efekty na šance zamestnať sa, ako aj príjem účastníkov programu. Veríme, že výsledky prispejú k odbornej diskusií v tejto oblasti a umožnia robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia do budúcnosti.“

Monografia Labour Market in Slovakia 2019+

Koncom roka 2018 bola, v monografii Labour Market in Slovakia 2019+, publikovaná pravidelná prognóza vývoja na slovenskom trhu práce s kvantifikáciou takzvaného expanzného a nahradzovacieho dopytu po práci.

„Expanzný dopyt po práci je spôsobovaný expanziou ekonomiky, nárastom produkcie premietajúceho sa do vzniku dodatočných pracovných miest a následnému rastu zamestnanosti. Nahradzovací dopyt po práci vyplýva z potreby nahrádzať pracovníkov opúšťajúcich už existujúce pracovné miesta z dôvodu odchodu do dôchodku, invalidity či úmrtia. Naše predikcie dlhodobo ukazujú na rozdiel medzi nahradzovacím dopytom a prílevom absolventov na trh práce. Tento rozdiel v posledných rokoch prakticky vyčerpal zamestnateľných uchádzačov o zamestnanie registrovaných na ÚSPVaR. Do budúcna bude Slovensko nútené prijímať pracovnú silu zo zahraničia, a to aj v prípade, že by naša ekonomika už ďalej nerástla. Model VZAM_microsim bol použitý na kvantifikáciu potreby zahraničnej pracovnej sily. Začiatkom roka 2019 bola vytvorená ďalšia aplikácia modelu pre kvantifikovanie potreby pracovníkov vo vybraných povolaniach verejnej správy, výsledky boli použité v rámci správy Útvaru hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR,“ vysvetľuje Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.

Riešitelia projektu

Na riešení projektu participujú tri riešiteľské organizácie, konkrétne Ekonomický ústav SAV, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Projektové aktivity prebiehajú v úzkej spolupráci s ÚPSVaR, s ktorým má Ekonomický ústav SAV zmluvu o odoberaní výstupov projektu. V rámci vybraných aktivít členovia riešiteľského kolektívu spolupracovali s Inštitútom sociálnej politiky pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj Útvarom hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť odborne podporuje členov riešiteľského kolektívu pri ďalšom vývoji modelu VZAM_microsim. 

„Zatiaľ sme iba v začiatku riešenia projektu, plánujeme vyhodnotiť ďalšie opatrenia APTP. Najmä rozšírenú ponuku opatrení pre mladých poskytovaných v rámci Záruky pre mladých. Rovnako plánujeme ďalšie aplikácie modelu VZAM_microsim. Výber opatrení, aplikácií modelu či spracovaných tém bude prebiehať na základe vývoja odbornej diskusie a spoločenskej objednávky,“ poznamenal zodpovedný riešiteľ.  

Výstupy v rámci tohto projektu sú zamerané na odbornú diskusiu.

„Generujeme výstupy pre čitateľov z analytických jednotiek domácich ministerstiev či medzinárodných organizácii. Sumarizáciu výsledkov našich aktivít je možné nájsť napríklad v publikácii Labour Market in Slovakia 2019+, respektíve v jej predchádzajúcich verziách, ako aj v odborných článkoch členov kolektívu. Veríme, že samotná tvorba informácie o účinnosti daného nástroja APTP alebo očakávanom dopade nastavenia verejných politík v dostatočnej kvalite pomôže do budúcna robiť kvalitnejšie a účinnejšie rozhodnutia.“

 

Odborný garant textu: Mgr. Miroslav Štefánik, PhD., Ekonomický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /889520/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky