Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

„Spravme svet viac obehovým miestom!“

VEDA NA DOSAH

projekt MOVECO

Projekt MOVECO, realizovaný prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu dosiahol dôležitú métu. Bola dokončená nová on-line platforma, ktorá si kladie za cieľ posilniť vzájomnú spoluprácu pre urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. Spoločnosti a výskumné organizácie z krajín Dunajského regiónu tak dostávajú možnosť vymieňať vyradené produkty, materiály a iné suroviny, ktoré je možné opätovne využiť. Platforma je primárne určená krajinám Dunajského regiónu (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Moldavavsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko). Registrácia je však otvorená aj pre záujemcov z iných krajín.

Medzinárodné konzorcium z desiatich krajín tiež ponúka záujemcom o obehovú ekonomiku súbor rôznych nástrojov, ktoré pomôžu implementovať tento koncept priamo do firiem a organizácií. Na platforme bude možné nájsť aj informácie napríklad o schémach rozšírenej zodpovednosti výrobcov z rôznych krajín.

Štyri súčasti platformy vychádzajú z motta „Spravme svet viac obehovým miestom!“. Prvá sekcia predstavuje trhovisko pre opätovne využiteľné výrobky, sekundárne suroviny a materiály. Cieľom virtuálneho trhoviska je uzavrieť slučku využívaných materiálov v rámci krajín Dunajského regiónu. „Odpad jedného výrobcu sa tak môže stať cenným zdrojom pre ďalšieho,“ vysvetľuje zástupkyňa vedúceho koordinátora MOVECO Antonija Božič Cerar zo Slovinskej Obchodnej a priemyselnej komory. „Spoločnosti sa môžu vďaka platforme spojiť a vytvoriť priemyselnú symbiózu. Registrácia do platformy je už spustená!.“

Druhá sekcia sa primárne zameriava na vedecko-výskumné inštitúcie a ponúka príležitosti pre nadviazanie spolupráce v oblasti obehovej ekonomiky. V tejto časti si užívatelia môžu vymieňať názory na relevantné témy alebo nájsť partnerskú organizáciu pre svoj projekt. V časti „Ideas and Discussion“ môžu taktiež odborne prispieť k vyriešeniu určitého problému alebo nájsť riešenia pre svoje vlastné výzvy spojené s obehovým hospodárstvom.

Komplexné nástroje pre obehové hospodárstvo, ktoré užívatelia nájdu v tretej sekcii, sú určené pre podporu podnikov a organizácií pri implementácii prvkov obehového hospodárstva. Zverejnenie celého balíka nástrojov je naplánované na august 2018. Balík ponúka prehľad princípov obehovej ekonomiky a hodnotenie pre zavádzanie konkrétnych prvkov spolu s rôznymi vzdelávacími a tréningovými materiálmi. Záujemcovia tiež nájdu informácie o príležitostiach spolupráce a prehľad nástrojov pre financovania projektov v oblasti obehového hospodárstva.

odpad

Vo štvrtom module prezentujú partneri projektu MOVECO súhrnné informácie o rôznych schémach rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) v Dunajskom regióne. Táto sekcia sumarizuje aktuálny stav legislatívy v jednotlivých krajinách a uvádza kontakt na národné kontaktné body. Cieľom EPR je zabezpečiť, aby výrobcovia a výrobné spoločnosti prebrali zodpovednosť za celý životný cyklus svojich produktov, vrátane finančnej zodpovednosti. Možnosti recyklácie alebo opätovnej použiteľnosti výrobkov sú v rozhodujúcej miere určené už vo fáze dizajnu. Keďže fáza navrhovania výrobku je z pohľadu obehového hospodárstva kľúčová, projekt MOVECO uverejňuje pravidelné a detailné informácie o tejto téme.

Všetky moduly tejto novej on-line platformy ponúkajú funkciu automatického prekladu, vďaka čomu si záujemcovia môžu dôležité informácie prečítať aj v slovenskom jazyku a budú ďalej rozvíjané konzorciom projektu MOVECO. Platforma je tak k dispozícii v anglickom, rovnako ako aj v bosnianskom, bulharskom, chorvátskom, českom, francúzskom, nemeckom, gréckom, maďarskom, talianskom, rumunskom, srbskom, slovenskom, slovinskom a ukrajinskom jazyku.

webová stránka platformy

O projekte MOVECO

Projekt MOVECO je financovaný v rámci programu EÚ Interreg Danube Transnational Programme. Je to projekt, ktorý zvyšuje informovanosť o obehovej ekonomike medzi spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, verejnými inštitúciami, inštitúciami ekonomického rozvoja a širokou verejnosťou. Od decembra 2016 spolupracuje dvanásť partnerov projektu a štyria strategickí partneri z desiatich krajín Dunajského regiónu tak, aby šírili vedomosti o obehovom hospodárstve a zlepšili rámcové podmienky pre produkty obehového hospodárstva a obchodné modely v Dunajskom regióne. Projekt je koordinovaný Priemyselnou a obchodnou komorou Slovinska.

 

Info zdroj: http://www.tf.uniag.sk/sk/

Foto zdroj: http://danube-goes-circular.eu/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky