Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako vnímajú štúdium na Slovensku?

VEDA NA DOSAH

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach viac ako 3000 študentov v dennej forme štúdia. Podľa dekana fakulty profesora Daniela Pellu, každý rok stúpa počet zahraničných záujemcov o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ. Pochádzajú najmä z Česka, Poľska, Ukrajiny, Portugalska, Iraku, USA či Izraela.

Zľava: Joaquim Ventosa, Tomáš Koky a Yana Kalymon – výnimoční zahraniční študenti z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

„Prvých zahraničných študentov sme na našej fakulte prijali pred vyše štvrťstoročím, v roku 1992. Prví absolventi končili v študijnom programe Dentistry (zubné lekárstvo) v roku 1997 a v General Medicine (všeobecné lekárstvo) o rok neskôr.  Rokmi sa menil počet aj pôvod študentov. Začínali sme najmä so študentmi z arabských krajín a dnes máme na fakulte zastúpených 56 krajín, pričom prevažujú študenti z Poľska, Nemecka, Španielska, Izraela, Švédska, Grécka a Talianska. Máme tiež študentov z takých krajín ako USA a Japonsko. Je to dôkazom dobrého mena našej fakulty a kvality poskytovaného štúdia,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach profesor Daniel Pella.

Prečítajte si príbeh Portugalca Joaquima Ventosu, Ukrajinky Yany Kalymon a rómskeho študenta Tomáša Kokyho.

Z portugalského Loulé do Košíc

Joaquim Ventosa pochádza z portugalského mesta Loulé, ktoré sa nachádza v oblasti Faro. Na Lekárskej fakulte UPJŠ začal študovať v roku 2013. O šesť rokov neskôr, v júni 2019, sa stal úspešným absolventom študijného programu General Medicine v anglickom jazyku. V štúdiu pokračuje i naďalej ako denný doktorand na Neurologickej klinike UPJŠ v Košiciach.

„Sám neviem, prečo som si vybral za miesto svojho štúdia práve Košice. Ešte pred prijímacími skúškami som toto mesto navštívil s rodičmi a súrodencami počas našej cesty po strednej Európe, v rámci ktorej sme spoznali Budapešť, Prahu, Bratislavu i Košice. Toto mesto mi bolo príjemné a tak padla voľba práve na Košice. Aj keď som sa spočiatku obával náročnosti štúdia v inom ako rodnom jazyku, najväčší problém mi nakoniec nerobila angličtina ani náročné štúdium medicíny, ale život v cudzom mieste a odlúčenie od rodiny – mojich starých rodičov, rodičov a súrodencov,“ vysvetľuje Joaquim.

Dnes okrem rodného a anglického jazyka, hovorí veľmi dobre aj po slovensky. Štúdiu slovenčiny sa venoval nielen počas povinných prvých dvoch ročníkov, ale i vo voľnom čase. Dokonca si platil aj súkromné hodiny.

„Vtedy som ešte netušil, že budem chcieť na Slovensku zostať aj po skončení doktorského štúdia, ale chcel som slovenčinu lepšie ovládať, aby som si rozumel so slovenskými spolužiakmi aj bežnými ľuďmi. Jazyk vždy otvára človeku nové možnosti a ja som sa chcel cítiť na Slovensku trochu viac doma než bežný cudzinec,“ hovorí portugalský študent.

Počas štúdia všeobecného lekárstva patril Joaquim medzi najlepších študentov. Poberal prospechové štipendium, dostal cenu za študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), či Cenu dekana za vynikajúce študijné výsledky. V poslednom ročníku pôsobil tiež v akademickom senáte lekárskej fakulty.

„Rozhodnutie študovať v Košiciach som nikdy neoľutoval. To ďalšie, pokračovať v štúdiu na Lekárskej fakulte UPJŠ, prišlo v poslednom ročníku vďaka spolupráci s pracovníkmi Neurologickej kliniky, s ktorými som realizoval svoju diplomovú prácu a spolupracovali sme už aj skôr, v rámci ŠVOČ. Som šťastný, že sa mi podarilo nielen spromovať, ale že pokračujem vo svojom štúdiu ďalej na tejto škole a v meste, ktoré mám veľmi rád. Cítim sa užitočný a je to veľmi dobrý pocit,“ dodáva Joaquim.

Joaquim Ventosa vyštudoval odbor General Medicine na LF UPJŠ v Košiciach

Joaquim Ventosa vyštudoval odbor General Medicine na LF UPJŠ v Košiciach

Ukrajinka, ktorá na univerzitu nastúpila už v sedemnástich rokoch

Yana Kalymon sa narodila v ukrajinskom meste Užhorod. Hoci sa sama necíti byť ničím výnimočná, na Lekársku fakultu UJPŠ nastúpila v sedemnástich rokoch. Študuje všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku.

„Keďže v rodine máme dvoch lekárov, už dlhšie ma lákalo medicínske vzdelanie. Košice som si zvolila kvôli dobrému menu fakulty i blízkosti k môjmu domovu. Prijímacie skúšky boli náročné, hlavne kvôli odlišným slovám, ktoré som sa musela namemorovať. Chodila som preto na doučovania z biológie a slovenského jazyka, chémiu som ‚drilovala‘ sama,“ poznamenáva Yana.

Odchod z domova nebol ľahký. Yana sa musela vysporiadať s mnohými zmenami. Privykala si na viacero vecí. Iný jazyk, odlúčenie od rodiny, nové okolie či život na internáte. Veľkou oporou sa pre ňu stali jej spolužiaci.

„Na začiatku som sa obávala hlavne medziľudských vzťahov, ktoré nemusia byť pre cudzinca vždy ružové. Prišla som do nového prostredia a nevedela som, ako ma domáci prijmú, no moje obavy boli zbytočné. Mám super spolužiakov, ktorí mi poradia i pomôžu, keď potrebujem,“ hovorí Yana.

Ukrajinka Yana Kalymon študuje odbor Všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach v slovenskom jazyku

Ukrajinka Yana Kalymon študuje odbor Všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach v slovenskom jazyku

Premiantom je aj rómsky študent

Študent Tomáš Koky pohádza z malého mesta Svit v okrese Poprad. Už počas štúdia na popradskom gymnáziu patril medzi najlepších študentov. Inak tomu nie je ani na univerzite, jeho študijný priemer je 1,03. Za výnimočné študijné výsledky ho vedenie lekárskej fakulty navrhlo na Cenu rektora UPJŠ. S ocenením mu bolo udelené aj mimoriadne štipendium.

„O medicíne som uvažoval už v deviatom ročníku základnej školy, preto som šiel na gymnázium, kde sa mi vzťah k prírodovedným predmetom potvrdil. Štúdium medicíny ma veľmi baví a preto mu dávam všetko, čo vyžaduje. Priebežne sa učím, aby som v pohode zvládol skúšky a získal vedomosti, ktoré sa v budúcnosti v mojom živote zúročia. Teraz ma to ťahá viac k internistickým odborom, ale moje uplatnenie je zatiaľ otvorené, uvidím, čo mi život prinesie,“ vysvetľuje Tomáš.

Svojou rómskou národnosťou sa netají, dokonca hovorí, že sa nestretol so žiadnou negatívnou reakciou zameranou na jeho pôvod, či už zo strany spolužiakov alebo pedagógov. Vzťahy na univerzite vníma ako kolegiálne a ústretové.

„Nemám problém prihlásiť sa k tejto národnosti a môj pôvod nijako neovplyvňuje moje vzťahy so spolužiakmi, aspoň som si to nikdy neuvedomoval. Dokonca ani ako dieťa som s tým nemal žiaden problém, preto som to neočakával ani pri štúdiu na vysokej škole. Možno, že som trochu ľahšie zapamätateľný pre kolegov i vyučujúcich, ale keďže na fakulte študuje množstvo zahraničných študentov, tak asi nijako nevytŕčam z davu,“ konštatuje Tomáš.

Tomáš Koky obdržal Cenu rektora UPJŠ za vynikajúce študijné výsledky

Tomáš Koky obdržal Cenu rektora UPJŠ za vynikajúce študijné výsledky

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Začala s výučbou budúcich lekárov v septembri 1948 a odvtedy ich pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc. Má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní v oblasti humánnej medicíny nielen pre potreby Slovenska, ale aj mnoho iných krajín sveta. Veľmi úspešne plní svoje základné spoločenské poslanie a vychováva nielen kvalitných lekárov, ale realizuje aj postgraduálne vzdelávanie a moderný medicínsky výskum.

V komplexnej akreditácii fakulta obhájila svoje postavenie v najvyššej kategórii „A“ (získaním bodového hodnotenia 3,95 z max. 4,0). Kvalitná výučba poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie sa jej absolventov na trhu práce a to tak u slovenských ako aj zahraničných lekárov. Od roku 1992 umožňuje LF UPJŠ absolvovať štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z vyše 50 krajín sveta.

Lekárska fakulta UPJŠ realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov vrátane špecializačného štúdia. Okrem pedagogickej činnosti má fakulta aj bohaté vedeckovýskumné aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov s využitím unikátnych laboratórií a prístrojov získaných z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktoré zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Lekárska fakulta UPJŠ je zapojená do vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom rôznych klinických štúdií a projektov, ako sú DSV (Dlhodobý strategický výskum). Rieši projekty výziev vypísaných agentúrami ako sú APVV, VEGA a KEGA a projekty hradené zo štrukturálnych fondov v rámci výziev Veda a výskum. Napríklad CEMIO (Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb), CEVA (Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy a Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu), SEPO (Sieť excelentnýcqh pracovísk pre onkológiu), CEEPM (Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne), CEBT (Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií) či NEUREG (Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum).

Fakulta sa tiež zapája do medzinárodnej spolupráce v rámci krajín EÚ, ako je napr.  rámcový program Horizont 2020. Témami jej výskumu sú onkológia, kardiovaskulárne a metabolické ochorenia, regeneračná medicína, oblasť neurovied, chronobiológie, spánkovej medicíny a respiračných chorôb, ďalej výskum nových biokompatibilných materiálov pri rôznych rekonštrukčných operáciách, výskum mikrobiómu, účinku probiotík a iné.

 UPJŠ v Košiciach pripravila na svoje budúce povolanie už viac ako 12-tisíc lekárov

UPJŠ v Košiciach pripravila na svoje budúce povolanie už viac ako 12-tisíc lekárov

Zdroj: RNDr. Jaroslava Oravcová, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky