Materiály

Ako pripraviť vodivé materiály na báze uhlíkových nanočastíc?

Prípravou elektricky vodivých kompozitných materiálov na báze uhlíkových nanočastíc (CNT, FLG a pod.) a vodivých polymérov ako napríklad polypyrol, polyanilín, polytiofénu,...

| VEDA NA DOSAH

Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v pokročilom inteligentnom textile

Vytvoriť sieť európskych výskumníkov a iných zainteresovaných strán je cieľom projektu Európska sieť na prepojenie oblasti výskumu a inovácií v...

| VEDA NA DOSAH

Zlepšenie oteruvzdornosti povrchu nástrojových ocelí

Na vývoj inovatívneho technologického postupu povrchového spracovania nástrojových ocelí je zameraný projekt s názvom „Zlepšenie oteruvzdornosti povrchu nástrojových ocelí pomocou...

| VEDA NA DOSAH

Kritické suroviny pri extrémnych podmienkach

Medzinárodný projekt CRM-EXTREME je špecificky zameraný na možnosti nahradenia kritických surovín v drahých zliatinách a kompozitoch predovšetkým s kovovou matricou,...

| VEDA NA DOSAH

Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov

Zlepšiť lisovateľnosť vstupných kovových práškov progresívnymi metódami spracovania (rýchla solidifikácia, mechanochemická syntéza) pri zachovaní alebo zlepšení elektrických, magnetických a mechanických...

| VEDA NA DOSAH

Objavili kľúč k vysokým teplotám supravodivosti?

Slovenskí vedci z Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave sa podielali na objave, ktorý by nás mohol míľovými krokmi...

| Marta Bartošovičová

UK má nové pracovisko – Laboratórium pre pokročilé materiály

Výskumom konverzie a uskladňovania energie sa zaoberá nové Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM), zriadené na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave....

| VEDA NA DOSAH

Cenu za vedu a techniku si odnáša odborník v oblasti papier a celulóza – Ing. Juraj Gigac, PhD.

Osobnosťou vedy a techniky sa stal Ing. Juraj Gigac, PhD., odborník v oblasti papier a celulóza/materiálové inžinierstvo – technické vedy. Cenu za vedu...

| VEDA NA DOSAH

Nanoštrukturované bio-hybridné materiály

Výrazne prispieť k lepšiemu pochopeniu interakcie medzi magnetickými nanočasticami a lyotropným kvapalným kryštálom ako nosičom je cieľom projektu Nanoštrukturované bio-hybridné...

| VEDA NA DOSAH

Charakterizácia akustických odoziev v oceli

Oceľ je často používaným materiálom na výrobu tlakových nádob, prevádzkovaných v petrochemickom priemysle. Tlakové nádoby sú periodicky podrobované tlakovým skúškam,...

| VEDA NA DOSAH