Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 už tradične vyvrcholil odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku

VEDA NA DOSAH

Osem výnimočných osobností a jeden vedecko-technický tím pôsobia v rôznych oblastiach vedy a techniky vrátane oblasti popularizácie vedy.

Cena za Vedu a Techniku 2023

Laureáti ocenenia Cena za vedu a techniku 2023. Foto: Marián Zelenák, CVTI SR

Jubilejný 20. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT) opäť vyvrcholil slávnostným galavečerom pri príležitosti odovzdávania ocenení Cena za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2023 v priestoroch Incheba Expo v Bratislave za účasti pozvaných hostí.

Vyhlasovateľom oceňovania je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Organizátorom podujatia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Cieľom odovzdávania ocenení je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a vedecko-technické tímy, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Na slávnostnom galavečere sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Zsembera, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Kyselovič, zástupcovia hodnotiacej komisie, akademického sektora, zástupcovia organizácií angažujúcich sa v oblasti vedy a techniky, Slovenskej akadémie vied, partneri a ďalší pozvaní hostia.

„Úprimné blahoželám všetkým laureátkam a laureátom, ktorí boli počas tohto ročníka Týždňa vedy a techniky ocenení. Zároveň mi dovoľte vyjadriť moju vďaku všetkým tým, ktorí pracujú v oblasti vedy a techniky. Práca vedkýň a vedcov má nezastupiteľnú úlohu v našej spoločnosti a je viac ako žiadúce, aby sme ich úspechy oslavovali spoločne a vyzdvihovali ich. Preto ma teší, že toto je jedna z foriem, kedy sa tak skutočne deje,“ priblížil štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Róbert Zsembera.

„Oceňovanie významných a výnimočných osobností vedy, techniky, výskumu a inovácií Cenou za vedu a techniku, ktoré je dôstojným vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku, sa stalo už jeho tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou. Prejavujeme tým uznanie osobnostiam, ktoré svojou erudovanosťou, odbornosťou, zanietením a trpezlivosťou dosahujú výsledky, ktoré posúvajú spoločnosť dopredu. Je potešujúce, že máme vo vedeckej obci na Slovensku mnoho úspešných ľudí, ktorí sú oddaní svojej práci a majú obrovský potenciál meniť svet k lepšiemu. Som nesmierne rád, že CVTI SR je toho súčasťou, pretože svojím poslaním už 85 rokov nepretržite podporuje vedu na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.

Cena za vedu a techniku sa odovzdávala v piatich kategóriách: Osobnosť vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka.

Hodnotiaca komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, vysokých škôl, vedecko-výskumných inštitúcií a zástupcov ďalších zainteresovaných subjektov, vybrala spomedzi predložených nominácií deviatich laureátov.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách získali tieto osobnosti:

Kategória – Osobnosť vedy a techniky

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, Neurologická klinika Lekárskej fakulty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, za vedeckú prácu v oblasti ochorení nervového systému, predovšetkým cievnych, neurodegeneratívnych a demyelinizačných.

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, za vynikajúce medzinárodne uznávané výsledky v oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za mimoriadnu reprezentáciu slovenskej medicíny v zahraničí.

Dr. Ing. Tomáš Bucha, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy založením medzinárodného Centra excelentnosti LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora.

Kategória – Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

RNDr. Andrea Svoradová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, za vedecký prínos v oblasti poľnohospodárskych, živočíšnych biotechnológií a biomedicíny – ochrana biodiverzity kryouchovávaním spermií, embryonálnych, dospelých kmeňových buniek národných plemien zvierat.

Mgr. Martin Šebesta, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, za prínos environmentálno-geochemickej interakcie človekom vytvorených nanočastíc s pôdou, mikroorganizmami a rastlinami a možnosti využitia v poľnohospodárstve.

Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, za výskum a praktické nasadenie laditeľných explicitných regulátorov pre optimalizáciu priemyselných aplikácií.

Kategória – Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., za dosiahnuté výsledky v aplikovanom výskume v oblasti tepelnej ochrany a obnovy existujúcich budov, energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácie budov a v súvisiacej normotvornej a legislatívnej činnosti.

Kategória – Popularizátor vedy

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, za významný prínos v popularizácii vedy na stredných školách projektom pre talentovanú mládež Cesta mladých k vede naživo.

Kategória – Vedecko-technický tím roka

Tím pod vedením Ing. Jozefa Kureka, VUJE, a. s., v Trnave, za vedecko-technickú podporu Slovenských elektrární, a. s., počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia spúšťania tretieho bloku Atómových elektrární Mochovce.

Každý rok sa počas Týždňa vedy a techniky uskutočnia po celom Slovensku stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Všetky sprievodné akcie tohtoročného TVT nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk, konkrétne v sekcii Podujatia TVT. Filtrovať ich môžete podľa kraja, mesta, typu podujatia, dátumu či cieľovej skupiny.

Všetky informácie o podujatí Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 sú dostupné na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

Záznam z podujatia odvysiela RTVS na Dvojke 18. novembra 2023 o 20.10 h.

 

Zdroj: TS CVTI SR, MŠVVaŠ SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky