Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2015

Marta Bartošovičová

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2015

Vedecké kaviarne sú miestom na neformálne debaty vedcov a výskumníkov so širokou verejnosťou. Prinášajú aktuálne témy z rôznych oblastí vedy, ktoré sú podávané populárnou formou. V Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave vznikla v máji 2008 tradícia pravidelných stretnutí verejnosti s osobnosťami vedy pri káve pod názvom Veda v CENTRE.

Stretnutia vo vedeckej kaviarni sa naďalej konajú po celý rok (okrem augusta), spravidla posledný štvrtok v mesiaci o 17. hodine v konferenčnej sále CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, na Patrónke v Bratislave. Schádza sa v nich široká verejnosť rôznych vekových kategórií, študenti, ale aj vedci a odborníci z rôznych sfér. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, majú možnosť sledovať priebeh v priamom prenose prostredníctvom online vysielania.

Na portáli NCP VaT je k dispozícii tiež archív videozáznamov z uskutočnených podujatí, prostredníctvom ktorých môžu záujemcovia dodatočne zažiť atmosféru vedeckých kaviarní. Publikácia Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2015 obsahuje rozhovory s poprednými slovenskými vedcami, ktorí boli hosťami vedeckej kaviarne v CVTI SR v príslušnom roku, ako aj reportáže z prezentácií jednotlivých tém.

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2015 Rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a reportáže z ich vystúpení
vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE v Bratislave v roku 2015.

Veda v CENTRE, 2015Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2015

          © Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2017

Hosťom januárovej vedeckej kaviarne bol geológ, uznávaný odborník na hydrogeológiu a expert na vodohospodárske otázky prof. RNDr. Igor Mucha, DrSc., ktorý hovoril o podzemnej vode ako obnoviteľnom zdroji a vode v zásobe. Výsledky výskumov, do ktorých bol zapojený, sa úspešne uplatnili pri rôznych ďalších prácach vrátane obhajoby Vodného diela Gabčíkovo pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu.

Fyzik a mikroelektronik, uznávaný odborník na fotoniku prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., vo februári prezentoval tému o fotonike alebo čo dnes dokážeme so svetlom. Pripomenul, že zlomový moment bol objav lasera a následne optického vlákna. Až budúcnosť zhodnotí, aký veľký bol prínos fotonického kryštálu z doby, v ktorej žijeme.

V marci boli hosťami vedeckej kaviarne dvaja známi prírodovedci: RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. a RNDr. Milan Valachovič, CSc., ktorí hovorili o tom, ako sa menia lesy na Slovensku z pohľadu botanikov. Dr. Jarolímek si zo svojej vedeckej práce najviac cení knižné monografie z edície Vegatácia Slovenska, v ktorej postupne publikujú prehľad všetkých rastlinných spoločenstiev na Slovensku. Dr. Valachovič ako spoluautor monografie Rastlinné spoločenstvá Slovenska získal Prémiu Literárneho fondu SR.

Molekulárny biológ a uznávaný odborník na rastlinné biotechnológie doc. RNDr. Ján Kraic, PhD., sa v apríli zameral na otázky súvisiace s vývojom rastlín a ich domestikáciou. Za svoj vedecký úspech považuje zavedenie niektorých biotechnologických, resp. molekulárno-biologických postupov a princípov do charakterizovania a tvorby nových genotypov rastlín.

Významný kvantový fyzik, uznávaný odborník na spintroniku prof. RNDr. Jaroslav Fabián, PhD., v májovej vedeckej kaviarni hovoril o materiáloch tenkých ako atóm. Vo vedeckej komunite sú najviac cenené jeho objavy mechanizmov spinovej relaxácie v elektronických materiáloch. Pôsobí na Regensburgskej univerzite v Nemecku.

Molekulárny biológ a uznávaný odborník na biologickú bezpečnosť a kvalitu a bezpečnosť potravín doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., v júni prezentoval tému o bezpečných a kvalitných potravinách. Je hrdý na to, že sa podieľal na aktivitách využívajúcich DNA.

Každý rok v júli sa koná Veda v CENTRE – Letný špeciál. NCP VaT pri CVTI SR tam pozýva mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa presadili svojou prácou v zahraničí. Tentoraz bol hosťom uznávaný odborník na materiálové inžinierstvo Dr. Ing. Daniel Križan, ktorý sa zameral na novú oceľ pre ľahšie a bezpečnejšie autá. 

V januári 2015 bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE prof. Igor Mucha

V januári 2015 bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE prof. Igor Mucha

Hosťom septembrovej vedeckej kaviarne bol historik prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom vystúpení sa zamýšľal nad otázkou, či je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti.

Uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave, prezentovala v októbri tému zameranú na polymérne nanokompozity a ich aplikácie. Za jeden z úspechov tímu považuje prípravu vodivých polymérov, najmä polypyrolu, v prítomnosti rôznych typov tenzidov a štúdium ich vlastností.

V novembrovej vedeckej kaviarni vystúpila uznávaná fyziologička a patofyziologička MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., z Ústavu pre výskum srdca SAV v Bratislave, ktorá hovorila o ischémii srdca a civilizačných ochoreniach. Za najväčší odborný úspech pokladá charakterizáciu tzv. vnútorných mechanizmov ochrany zdravého a chorého srdca prostredníctvom rôznych foriem jeho adaptácie na určité škodlivé faktory.

Hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE – Vianočný špeciál bol uznávaný chemik prof. Ing. Štefan Schmidt, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Ústavu biotechnológie a potravinárstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Rok 2015 uzavrel témou o tukoch nielen na vianočnom stole.  

Táto publikácia vznikla z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej náročnej práci našli čas aj na stretnutie s verejnosťou, aby im populárnou formou priblížili zaujímavé témy a umožnili im nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín. Okrem doteraz vydaných publikácií postupne prinesieme pohľad na ostatné zrealizované stretnutia vo vedeckej kaviarni. Zároveň vás všetkých srdečne pozývame na ďalšie stretnutia s osobnosťami vedy pri káve.

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky