Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. udelil čestný titul „doctor honoris causa“ prof. Jochenovi HARANTOVI z Technickej univerzity Ilmenau v Nemecku

VEDA NA DOSAH

Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. udelil čestný titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Jochenovi Harantovi z Technickej univerzity Ilmenau v Nemecku.

Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej 2 v Košiciach za prítomnosti zástupcu generálneho konzula Maďarskej republiky v Košiciach Levente Bitayho, honorárneho konzula Spolkovej republiky Nemecko v Košiciach Juraja Banského, rektorov, prorektorov a dekanov slovenských a zahraničných verejných vysokých škôl, bývalých rektorov UPJŠ v Košiciach a tiež členov Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, členov Správnej rady UPJŠ v Košiciach, členov vedení fakúlt UPJŠ v Košiciach, členov Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, profesorov, docentov a ďalších zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Profesor Harant je vynikajúci a medzinárodne uznávaný vedec v oblasti diskrétnej matematiky. Je to znamenitý vysokoškolský pedagóg a matematik, zaoberajúci sa rôznymi oblasťami teórie grafov, najmä hamiltonovskými problémami, polyhedrálnymi grafmi, problémami farbenia, dominovaním a nezávislosťou v grafoch. Je jednou z kľúčových osobností 25 rokov trvajúcej spolupráce skupiny diskrétnych matematikov z Ilmenau s vedcami v oblasti teórie grafov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jedným z najdôležitejších plodov tejto spolupráce je workshop „Cycles and Colourings“, ktorý UPJŠ organizuje pravidelne od roku 1992. Za roky jeho existencie sa ho zúčastnili stovky významných matematikov a pomáhajú tak šíriť dobré meno UPJŠ v Košiciach a slovenskej vedy vo svete. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach preto na získanie titulu „doctor honoris causa“ s potešením navrhla vysokoškolského učiteľa, vedca a najmä fidus achates – cteného priateľa – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. Jochena Haranta,“ hovorí dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Titul „doctor honoris causa“ udeľuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od roku 1993 a ako konštatuje rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.: „titul ‚doctor honoris causa‘ udeľuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pomerne zriedkavo a jeho nositelia naň môžu byť právom hrdí. Doposiaľ sme ho udelili sme len šiestim slovenským a 32 zahraničným významným osobnostiam vrátane prof. Jochena Haranta.“

Kto je Jochen Harant

Jochen Harant sa narodil v roku 1954 v Stadtilme v Nemecku. Je ženatý a má jedného syna. V roku 1980 absolvoval Technickú univerzitu v Ilmenau a získal titul Master of Science v odbore matematika. V roku 1982 získal titul PhD. pod odborným vedením Hansjoachima Walthera na tej istej univerzite. Jeho akademická kariéra pokračovala na Technickej univerzite v Ilmenau, kde pracoval najprv ako odborný asistent a neskôr ako docent. V roku 1992 získal miesto riadneho profesora. V rokoch 2001-2003 bol predsedom Rady Technickej univerzity v Ilmenau. V rokoch 2005-2007 pôsobil ako dekan Fakulty matematiky a prírodných vied.

Profesor Harant je vynikajúci a medzinárodne uznávaný vedec v oblasti diskrétnej matematiky. Je to znamenitý vysokoškolský pedagóg a matematik, zaoberajúci sa rôznymi oblasťami teórie grafov, najmä hamiltonovskými problémami, polyhedrálnymi grafmi, problémami farbenia, dominovaním a nezávislosťou v grafoch. Jeho rozsiahla prednášková činnosť vyústila do aplikácie lineárnej algebry a pravdepodobnostných metód vo výskume diskrétnej matematiky. Publikoval asi 70 vedeckých článkov v renomovaných vedeckých časopisoch a predniesol celý rad pozvaných prednášok na medzinárodných konferenciách. Keďže matematika je neoddeliteľnou súčasťou jeho profesionálneho i súkromného života, v roku 2005 bol zvolený za predsedu Spoločnosti priateľov matematiky na Technickej univerzite v Ilmenau. V roku 2013 mu Technická univerzita v Ilmenau udelila ocenenie za jeho výnimočnú prednáškovú činnosť a vedenie matematicky nadaných študentov.

Prínos pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Intenzívny vzťah medzi profesorom Harantom a vedcami v oblasti teórie grafov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa začal pred takmer 25 rokmi. Prvé kontakty medzi skupinami diskrétnych matematikov v Ilmenau a Košiciach sa datujú do 60. rokov minulého storočia a iniciovali ich prof. Sachs a prof. Jucovič. Po politických zmenách v oboch krajinách v roku 1989 sa tieto kontakty ešte zintenzívnili. V tej dobe si výskumné skupiny pod vedením prof. Walthera a prof. Haranta v Ilmenau a prof. Jendroľa v Košiciach uvedomili, že ich vedecké záujmy sa výrazne prekrývajú. Toto bol východiskový bod a základ pre intenzívnu spoluprácu, príprava na spoločné vedecké projekty, výmenu vedeckých pracovníkov, spoločné vedenie dizertačných prác a publikovanie spoločných vedeckých prác. Pravdepodobne najdôležitejším plodom tejto spolupráce je workshop „Cycles and Colourings“, ktorý sa organizuje pravidelne od roku 1992. Za roky jeho existencie sa ho zúčastnili stovky významných matematikov a pomáhajú tak šíriť dobré meno UPJŠ v Košiciach a slovenskej vedy vo svete.

Prof. Harant je jednou z kľúčových osobností tejto spolupráce. Nepretržite podporuje spoločné aktivity novými nápadmi a energiou. Je známy svojou skromnosťou, spravodlivosťou a tímovým prístupom v každej situácii. Vniesol do organizačného výboru konferencie nemeckú precíznosť a dôslednosť. Na druhej strane slovenskí kolegovia mali mnoho príležitostí presvedčiť sa o jeho „slovanskej“ pohostinnosti a obetavosti počas svojich početných pobytov v Nemecku. V priebehu mnohých návštev Slovenska si prof. Harant vytvoril pozitívny vzťah k našej krajine, predovšetkým k Vysokým Tatrám a Slovenskému raju. Na základe dlhodobej spolupráce mu v roku 2003 bola udelená Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Zdroj: Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

Foto: archív UPJŠ v Košiciach

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky