Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie ESET Science Award 2022 pozná tohtoročnú finálovú pätnástku

VEDA NA DOSAH

O laureátoch spomedzi výnimočných vedcov rozhodne medzinárodná komisia na čele s nositeľkou Nobelovej ceny Adou Yonath.

Ocenenie ESET Science Award v podobe sochárskej plastiky. Zdroj: Seesame

Umelecká plastika, súčasť a symbol ocenenia ESET SCIENCE Award. Zdroj: Seesame

Tohtoročnú finálovú pätnástku ocenenia ESET Science Award 2022 tvoria špičkové vedecké osobnosti, mladé talenty aj osobnosti vysokoškolského vzdelávania z celého Slovenska. Laureátov vedeckých kategórií výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľkou Nobelovej ceny za chémiu Adou Yonath. Všetkých laureátov spoznáme v piatok 14. októbra počas galavečera, ktorý bude odvysielaný na Jednotke v sobotu 15. októbra o 21.35 hod.

Ocenenie ESET Science Award už štyri roky vyzdvihuje prácu výnimočných vedeckých a pedagogických osobností a vysvetľuje verejnosti ich nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti. I tento rok vybrali hodnotiace komisie tri finálové pätice pozostávajúce z vedcov, ktorí svojou prácou posúvajú vedné odbory, zaznamenávajú ohlas v medzinárodnej vedeckej komunite a výsledky ich práce majú prínos aj v iných oblastiach života alebo inovujú pedagogický proces.

„Dnešná spoločnosť prežíva krízu dôvery a záplavy dezinformácií. Vo vede je však úspešný len ten, kto dokáže svoje objavy podoprieť objektívnymi faktami, ktoré vedia ostatní vedci overiť. Preto sú veda a vedci inšpiráciou pre slovenskú spoločnosť a ponúkajú spôsob, ako sa dostať z tejto krízy. Sme radi, že práve takýchto ľudí opäť predstavíme slovenskej verejnosti,” vysvetľuje zmysel ocenenia generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko.

Kto tvorí medzinárodnú komisiu

O výbere laureátov kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov bude rozhodovať medzinárodná komisia. Tak ako je už tradíciou ocenenia, i tento rok jej predsedá izraelská biochemička Ada Yonath – nositeľka Nobelovej ceny, ktorá toto najhodnotnejšie vedecké ocenenie získala v roku 2009.

Ďalšími členmi komisie sú nemecká materiálová vedkyňa Anke Weidenkaff, ukrajinský materiálový chemik pôsobiaci v USA Yury Gogotsi, holandský onkológ a výskumník Rob Pieters a nemecký jadrový fyzik Manfred Lindner. O laureátovi v kategórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít.

„Veľmi sa teším na zasadnutie medzinárodnej komisie. Je fascinujúce pozorovať špičkových svetových vedcov, ako diskutujú a hodnotia vedcov pôsobiacich na Slovensku. Každý rok je to náročný výber, pretože všetci finalisti sú uznávaní odborníci. Medzinárodná komisia doteraz vždy veľmi pozitívne hodnotila výsledky ich práce,” opisuje Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou spoločnosti ESET.

Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií, ako sú prínos ich vedeckovýskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické dáta, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí či v prípade vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výučbe a ohlasy študentov.

Finalisti kategórie výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Roman Boča pôsobí na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo svojom výskume sa venuje anorganickej chémii, kvantovej chémii, špecificky experimentálnej a teoretickej magnetochémii.

Andrej Čerňanský pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje evolúcii a diverzifikácii plazov.

Miroslava Kačániová pôsobí na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vo výskumnom centre Agrobiotech. Zameriava sa na výskum antimikrobiálnych aktivít rastlinných silíc a liečivých rastlín v in vitro a in situ podmienkach proti mikroorganizmom.

Andrea Madarasová Gecková pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie výskum mapujúci nové výzvy dospievania generácie Z, ale zároveň i výskum zvládania náročných situácií pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.

Silvia Pastoreková pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Venuje sa výskumu mechanizmov, ktorými sa nádorové bunky prispôsobujú nedostatku kyslíka, a možnostiam ich využitia v diagnostike a liečbe rakoviny.

Finalisti kategórie výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

Miroslav Almáši pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho výskum sa zaoberá využitím a aplikáciou pórovitých materiálov v oblastiach uskladnenia energie, biomedicíne a environmentálnej problematike.

Lucia Balážová pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Skúma molekulárne mechanizmy, ktoré kontrolujú metabolickú aktivitu tukového tkaniva a zohrávajú úlohu v patogenéze obezity a diabetu.

Allan Böhm vedie kliniku a akadémiu precíznej medicíny Premedix, pracuje v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a diaľkovo študuje na Univerzite v Oxforde. Vo svojom výskume kombinuje metódy molekulárnej biológie, digitálnych technológií a umelej inteligencie v oblasti srdcových ochorení.

Jaroslav Frnda pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa kvalite multimediálnych služieb prenášaných prostredníctvom prístupových sietí novej generácie, algoritmom strojového učenia a analýze dát.

Daniel Jablonski pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa evolučným a molekulárno-biogeografickým otázkam vzťahujúcim sa na pôvod, rozšírenie a ochranu druhovej a genetickej diverzity obojživelníkov a plazov.

Finalisti kategórie výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Alexandra Bražinová pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako prednostka Ústavu epidemiológie. V rámci vedeckého výskumu sa venuje epidemiológii infekčných, ako aj neprenosných chorôb a využitiu výstupov epidemiologického výskumu v medicíne založenej na dôkazoch. 

Ladislav Janoušek pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa interakciám elektromagnetického poľa so živými organizmami a s vodivými materiálmi. Špecificky sa venuje elektromagnetickej biokompatibilite a nedeštruktívnej elektromagnetickej defektoskopii.

Renáta Oriňaková je prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci svojej výskumnej činnosti sa venuje elektrochemickej príprave funkčných nanoštruktúrovaných vrstiev či elektrokatalýze a biomedicíne.

Andrea Šagátová pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a primárne sa venuje témam jadrovej fyziky a techniky. V rámci vedeckého výskumu sa zaoberá predovšetkým vývoju polovodičových detektorov ionizujúceho žiarenia. 

Ľubomír Tomáška pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S kolektívom spolupracovníkov a študentov sa venuje odhaľovaniu spôsobov komunikácie medzi jednotlivými časťami bunky a identifikácii molekulárnych mechanizmov udržiavania integrity genómu.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí popularizácia vedy a výskumu; rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií a internetovej bezpečnosti, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Za viac ako 10 rokov svojej úspešnej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Viac informácií nájdete na www.nadaciaeset.sk.

Zdroj: TS Seesame
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky