Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Netradičné vzdelávanie a aktivity počas letných prázdnin

Marta Bartošovičová

Slávnostné otvorenie Detskej Univerzity Komenského v Bratislave za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana

Letné prázdniny sa dajú využiť rôzne. Voľný čas počas nich sa neodmysliteľne spája najmä s hrami, kúpaním, oddychom v prírode, cestovaním… a hlavne množstvom nezabudnuteľných zážitkov. Tí, ktorí radi objavujú niečo nové, sa počas leta venujú aspoň týždeň či dva aj vzdelávaniu. Mnohí žiaci základných a stredných škôl každoročne v júli a auguste navštevujú detské univerzity a letné školy. V jednotlivých krajoch Slovenska ich organizujú univerzity alebo vysoké školy, ktoré účastníkom ponúkajú netradičné formy vzdelávania a s nimi súvisiace príťažlivé aktivity.   

Detská Univerzita Komenského v Bratislave

Detská Univerzita Komenského - logoV tomto roku sa koná jubilejný 15. ročník Detskej Univerzity Komenského (DUK). V Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa 6. júla 2017 uskutočnila slávnostná imatrikulácia malých študentov DUK za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, CSc., iniciátora DUK a riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru a ďalších.

Štúdium v DUK sa uskutočňuje v týždenných intervaloch v mesiacoch júl a august v Divadle Aréna. Hlavný program tvorí 9 prednášok vysokoškolských pedagógov a po každej z nich debata. Študenti pri zápise dostávajú indexy, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia, aby sa identifikovali s univerzitou a mestom, v ktorom študujú. Do indexov im prednášajúci potvrdzuje účasť a tí, ktorí sa zúčastnia minimálne 6 z 9 prednášok, dostanú na slávnostnej promócii diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského. Okrem prednášok je pre deti zabezpečený bohatý sprievodný program, napr. workshopy, exkurzie, výlety, návšteva kultúrnych podujatí a pod. Pre deti, ktoré nemôžu študovať v DUK ako denní študenti a majú prístup k internetu, je pripravené bezplatné online štúdium. Študenti sa zoznámia so všetkými témami aktuálneho ročníka Detskej univerzity Komenského. Online štúdium je sprostredkované prostredníctvom webovej stránky spoločnosti DATALAN, partnera DUK ONLINE.

Účastníci Trenčianskej detskej univerzity

Trenčianska detská univerzita v Trenčíne

Trenčianska detská univerzita - logoDo Trenčianskej detskej univerzity, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 25. augusta 2017, sa mohli prihlásiť žiaci základných škôl vo veku od 10 do 14 rokov. Detská univerzita sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. Prostredníctvom tohto projektu chcú zábavnou formou stimulovať u deti chuť vzdelávať sa. Na deti čakajú experimenty v laboratóriách, súťažný kvíz, špeciálna technika v histórii a súčasnosti, ale aj večerná prehliadka astronomickej pozorovateľne. 

Žilinská detská univerzita v Žiline

Žilinská detská univerzita - logoŽilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou a Klubom absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline organizovala v dňoch od 10. 7. do 14. 7. 2017 v poradí už 13. ročník Žilinskej detskej univerzity (ŽDU). Detskej univerzity sa zúčastnilo 120 detí, z toho 40 v Liptovskom Mikuláši. Štúdium ukončili titulom „bakalárik“ alebo „inžinierik“. Štúdium na ŽDU tvorili prednášky univerzitných docentov, profesorov a pedagógov jednotlivých fakúlt Žilinskej univerzity. Prednášky boli doplnené o praktické ukážky a experimenty v laboratóriách fakulty. Cieľom tejto ativity je popularizácia prírodovedných a technických predmetov, zvýšenie záujmu detí o štúdium matematiky, prírodovedy, prípadne fyziky, chémie a biológie vo vyšších ročníkoch ZŠ.

Ukážky z Detskej univerzity Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Detská univerzita Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartoval 3. júla 2017 už 11. ročník Detskej univerzity UMB. Na výchovno-vzdelávacom programe sa stretávali žiaci základných škôl vo veku 9 až 15 rokov do 14. júla 2017. Odborným garantom Detskej univerzity UMB je doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB. Záštitu nad podujatím prevzal rektor UMB a primátor mesta Banská Bystrica.

Poslaním Detskej univerzity UMB je okrem zmysluplného využitia voľného času počas letných prázdnin aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole. Zaujímavé a originálne témy spracovali vysokoškolskí pedagógovia a pedagogičky jednotlivých fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prednášky, primerané veku detí, boli zamerané na rastlinnú a živočíšnu ríšu, archeológiu a stredovek, medzinárodný obchod a informačno-komunikačné technológie. Nechýbali ani pohybové aktivity, ktoré spestrili športovou olympiádou.

Nitrianska letná univerzita 2017

Nitrianska letná univerzita - logoUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s mestom Nitra pripravili v tomto roku jubilejný 10. ročník letnej univerzity, určený pre deti vo veku od 8 do 11 rokov. Aktivity, ktoré sa uskutočnili v dňoch 3. – 14. júla 2017, boli rozdelené do rôznych tematických okruhov. Žiaci sa mali možnosť hravou a tvorivou formou oboznámiť s akademickým prostredím a charakterom štúdia na univerzite. Zaujali ich aj vybrané témy, ktoré sú súčasťou pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít. Na záverečných promóciach v aule UKF v Nitre si viac ako šesťdesiat detí prevzalo certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Záver 10. ročníka Nitrianskej letnej univerzity

Detská univerzita Technickej univerzity v Košiciach

Detská univerzita Technickej univerzity v Košiciach Sme tu pre detiDetská univerzita „Sme TU pre deti“ 2017, ktorej organizátorom je Technická univerzita v Košiciach, vstúpila do 12. ročníka. Je určená pre žiakov 3. – 8. ročníka základných škôl. Koná sa v dvoch turnusoch, a to od 10. do 14. 7. 2017 a od 17. do 21. 7. 2017. Organizátori chcú deťom priblížiť vysokoškolský život na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE).

Štúdium tvoria prednášky univerzitných docentov, profesorov a pedagógov deviatich fakúlt TUKE, ktoré sú prispôsobené veku a záujmom detí. Prednášky dopĺňajú praktické ukážky a experimenty v laboratóriách, návštevy výstavných priestorov, ateliérov a ďalších priestorov univerzity. Žiaci majú indexy ako vysokoškolskí študenti. Štúdium ukončia promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných. Diplomy im odovzdá rektor TU v Košiciach.

Aktivity v rámci Detskej univerzity „Sme TU pre deti" v Košiciach

Prešovská detská univerzita

Prešovská univerzita v Prešove (PU) aj tento rok ponúkla takmer 200 deťom vo veku od 7 do 15 rokov jedinečnú príležitosť pre plnohodnotné trávenie prázdninového týždňa v podobe netradičného vzdelávania. Jubilejný 10. ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU), ktorý sa uskutočnil od 10. do 14. 7. 2017,  sa niesol v znamení bilancovania. Do programu zaradili výber toho najlepšieho a najúspešnejšieho čo ponúkli predchádzajúce ročníky. Prihlásenií žiaci základných škôl sú rozdelení do dvoch študijných stupňov, a to „bakalárček“ (1. – 4. ročník ZŠ) a „magisterček“ (5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií).

Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach

Univerzita bez hraníc UPJŠ v Košiciach - logoUniverzita bez hraníc, ktorej organizátorom je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, je zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti, s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností. Univerzita bez hraníc, určená žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl, sa konala od 10. 7. do 14. 7. 2017.  Snahou UPJŠ v Košiciach je šíriť osvetu prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov z oblasti lekárskych, prírodovedných, právnych či filozofických vied a práve toto podujatie je jedinečnou príležitosťou, ako žiakom priblížiť „vážny a seriózny“ akademický svet hravou formou a vzbudiť tak ich záujem o nové poznatky.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

O ďalších vzdelávacích aktivitách v lete prinesieme informácie v najbližších dňoch.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky