Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Erasmus+ poskytne 30 miliónov EUR na podporu európskych univerzít

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Zdroj Pixabay.com

Vzdelávacie prostredie v celej Európe sa mení. Na summite v Göteborgu v roku 2017 predstavitelia EÚ predstavili víziu vzdelávania a kultúry. Cieľom je zabezpečiť odolnú pracovnú silu, sociálnu spravodlivosť, aktívne občianstvo a pocit európskej identity v celej jej rozmanitosti. Podpora vytvorenia európskych univerzít prispeje k tomuto cieľu tým, že stmelí novú generáciu Európanov schopných spolupracovať a pôsobiť viacjazyčne v rôznych európskych a globálnych kultúrach, naprieč hranicami, odvetviami a akademickými odbormi.

Na podporu vytvorenia európskych univerzít Európska komisia uverejnila 24. októbra výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 týkajúcu sa programu Erasmus+. Z očakávaného rozpočtu na budúci rok vo výške 3 miliardy EUR sa 30 miliónov EUR vyčlenilo na konkrétne európske univerzity. Ide o novú iniciatívu, ktorú lídri Európskej únie schválili na sociálnom samite v Göteborgu v novembri minulého roku, a čiastočný krok smerom k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2019 v rámci programu Erasmus+

Každý verejný alebo súkromný subjekt v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže požiadať o financovanie v rámci tejto výzvy na rok 2019 týkajúcej sa programu Erasmus+. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré nie sú mládežníckou organizáciou.

Komisia spolu s výzvou na predkladanie návrhov uverejnila aj príručku k programu Erasmus+ (vo všetkých úradných jazykoch EÚ), v ktorej žiadatelia nájdu podrobnosti o všetkých dostupných príležitostiach v rámci programu Erasmus+ na rok 2019 pre študentov, zamestnancov, stážistov a učiteľov, ako aj iné informácie.

30 miliónov EUR pre európske univerzity

Európska komisia v rámci budovania európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 navrhla vytvorenie európskych univerzít v Európskej únii.

Komisia v rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2019 spustí pilotný program na podporu šiestich združení európskych univerzít, pričom každé bude pozostávať aspoň z 3 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 3 krajín s cieľom posilniť európsku identitu a zároveň podporiť excelentnosť a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Pokiaľ ide o združenia začínajúce v období od 1. septembra do 1. decembra toho istého roku, žiadatelia musia predložiť žiadosti o grant Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru do 28. februára 2019.

Druhá pilotná výzva by mala nasledovať budúci rok, pričom plánovaná iniciatíva sa spustí v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ od roku 2021. Cieľom je vybudovať približne dvadsať európskych univerzít do roku 2024.

——————————————–

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2014 – 20201. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport môžu výrazne prispieť k riešeniu sociálno-ekonomických zmien predstavujúcich kľúčové problémy, ktorým bude Európa čeliť do konca tohto desaťročia, a podporiť napĺňanie Európskeho politického programu pre rast, zamestnanosť, rovnosť a sociálne začlenenie.

 

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Dôležité dokumenty:

Sprievodca programom Erasmus+

Výzva na predkladanie návrhov 2019 – Erasmus+

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky