Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bratislava: Stretnutie k programu COST o inteligentných dopravných systémoch

VEDA NA DOSAH

Ilustračná snímka: Zdroj: Pixabay

Testy autonómnych vozidiel (AV) sa v súčasnosti konajú po celom svete a Európa zohráva kľúčovú úlohu pri vývoji príslušných technológií v inteligentných dopravných systémoch. Napriek tomu existuje veľmi obmedzený výskum týkajúci sa širších dôsledkov nasadenia takýchto vozidiel na existujúcu cestnú infraštruktúru, keďže nie je jasné, či a kedy začne a skončí sa prechodné obdobie.

Predpokladá sa, že lepšia dostupnosť a bezpečnosť cestnej premávky bude predstavovať hlavné prínosy rozsiahleho využívania AV, zatiaľ čo spoločné výhody môžu zahŕňať aj zníženú spotrebu energie, zlepšenie kvality ovzdušia alebo lepšie využívanie mestského priestoru. Z tohto dôvodu sa aktuálne podujatie programu COST sústreďuje na pozorované a očakávané budúce trendy v oblasti mobility a dôsledky na správanie sa v oblasti cestovania, napríklad, týka sa to zdieľania áut, využitia času, cestovania alebo voľby miesta pobytu. Ďalšie dôležité otázky, ktoré sa majú preskúmať v rôznych scenároch nasadenia, sú sociálne, etické, inštitucionálne a podnikateľské vplyvy. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné nastoliť spoluprácu medzi širokou škálou zainteresovaných strán na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni vrátane akademických pracovníkov a odborníkov. Následne tento projekt COST-u uľahčí spoluprácu v rámci Európy a mimo nej, v súvislosti s aktuálne vznikajúcou témou globálneho záujmu.

stretnutie v Bratislave; 15. a 16. marec 2018

Podujatie  Širšie vplyvy a hodnotenie scenára autonómnej a prepojenej dopravy sa konalo v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Toto podujatie  (v rámci COST projektu – Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport ), CVTI SR  ako lokálny organizátor (Management Committee and Working Group Meeting) usporiadalo  v dňoch 15. a 16. marca 2018. Míting bol zameraný na spomínané aktuálne témy v tejto oblasti. Memorandum porozumenia v rámci tohto projektu bolo podpísane členskými štátmi programu COST ešte 23. júna 2017.

stretnutie v Bratislave; 15. a 16. marec 2018

Hlavným cieľom bolo zistiť a vyhodnotiť, ktoré sú širšie vplyvy autonómnej a prepojenej dopravy. Dosiahne sa to jednotlivými krokmi prostredníctvom konkrétnych cieľov uvedených v technickej prílohe Memoranda porozumenia.

Hlavný prínos autonómnych vozidiel, ktorý predložil automobilový priemysel a tvorcovia politík sú potenciálne prínosy pre bezpečnosť. Štatistiky zo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva ukazujú, že 94 % nehôd sa pripisuje vodičom (NHTSA, 2015; Wadud a Anable, 2016). Využitím inteligentných dopravných systémov by sa znížila  úmrtnosť na cestách, keďže viac ako 1,2 milióna ľudí je každoročne usmrtených v rámci cestnej premávky (WHO, 2016).

The autonomous car: Levels of Autonomy and Required Technologies

Zdroj: Memorandum of Understanding

Čo je program COST

Program COST je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách umožňujúci koordináciu národne financovaného výskumu európskej úrovne. COST prispieva k redukcii fragmentácie investícií do európskeho výskumu a otvorenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce. COST (European Cooperation in Science and Technology)je najdlhšie trvajúci európsky rámec, ktorý podporuje nadnárodnú spoluprácu medzi výskumníkmi, inžiniermi a vedeckými pracovníkmi v celej Európe.     

 

 

COST je jedinečný prostriedok na to, aby sa spoločne rozvíjali inovatívne myšlienky a vytvárali nové iniciatívy vo všetkých oblastiach vedy a techniky vrátane spoločenských a humanitných vied, prostredníctvom celoeurópskej siete výskumných aktivít financovaných na vnútroštátnej úrovni. Na základe európskeho medzivládneho rámca pre spoluprácu v oblasti vedy a techniky COST prispieva od svojho vzniku v roku 1971 k odstráneniu priepasti medzi vedou, tvorcami politík a spoločnosťou v celej Európe aj mimo nej. Ako predchodca pokročilého multidisciplinárneho výskumu zohráva COST veľmi dôležitú úlohu pri budovaní Európskeho výskumného priestoru (ERA). COST predvída a dopĺňa činnosti rámcových programov EÚ a predstavuje „mostík“ smerom k vedeckým komunitám cieľových krajín COST. Zvyšuje tiež mobilitu výskumníkov v celej Európe a podporuje vytváranie vedeckej excelentnosti. Bývalá vedecká organizácia, ktorá bola štruktúrovaná do deviatich vedeckých a technologických oblastí, bola nahradená novou organizáciou zameranou na zabezpečenie plne otvoreného a prístupuzdola nahor, prostredníctvom zriadenia jediného vedeckého výboru. Zahŕňa to aj obnovený postup hodnotenia a výberu s cieľom identifikovať prelomové myšlienky a podporiť interdisciplinárne a multidisciplinárne projekty.

Cieľom COST je umožniť prelomový vedecký vývoj vedúci k novým konceptom a produktom. Tým prispieva k posilneniu európskych výskumných a inovačných kapacít. Tieto ciele napĺňa 36 členských štátov COST: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Bosna a Hercegovina, Spojené kráľovstvo a bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

Viac informácií o programe COST je dostupných tiež na http://www.cost.eu/.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroj: Memorandum of Understanding

Foto zo stretnutia: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Video: http://www.cost.eu/media/multimedia/European-Cooperation-in-Science-and-Technology-COST-what-s-in-it-for-researchers

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky