Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako si vybrať vzdelanie

VEDA NA DOSAH

Autor: svklimkin; Zdroj: www.morguefile.com

Neviete sa rozhodnúť kam ísť študovať? Akú vysokú školu, resp. fakultu si vybrať? Pri neľahkom rozhodovaní vám možno pomôže ranking ARRA.

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 z iniciatívy bývalých študentských lídrov a osobností z akademického prostredia. Poslaním ARRA je prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na Slovensku prostredníctvom aktívneho získavania, analýzy a zverejňovania všeobecne dostupných a overiteľných údajov. Hlavným cieľom ARRA je stimulovať pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve. Okrem pravidelného hodnotenia kvality vzdelávania a výskumu na fakultách vysokých škôl na Slovensku ARRA realizuje aj hodnotenie výskumného potenciálu iných výskumných inštitúcií, organizuje odborné podujatia a pripravuje analýzy na súvisiace témy. ARRA je tiež zakladajúcim členom IREG (International Ranking Experts Group) a IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

ARRA sa vo svojom v poradí už jedenástom hodnotení fakúlt slovenských vysokých škôl opiera o verejne dostupné, ale hlavne overiteľné údaje o vzdelávaní a výskume jednotlivých fakúlt za rok 2014 (resp. za obdobie rokov 2004 – 2014 /publikácie a citácie v medzinárodných databázach Web of Knowledge/ a obdobie rokov 2008 – 2014 /publikácie a citácie v databáze CREPČ/). Hodnotených je dohromady 112 fakúlt, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov: TECH (technické vedy), PRIR (prírodné vedy), MED (lekárske vedy), AGRO (poľnohospodárske vedy), EKONOM (ekonomické vedy), OSTATNE SPOL (ostatné spoločenské vedy), FILOZOF (filozofické vedy), PRAV (právne vedy), PEDAGOG (pedagogické vedy), UMEL (umenie), TEOLOG (teologické vedy). 

Skupina TECH

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU je na prvom mieste už celých osem rokov. Na druhom mieste je Fakulta elektrotechniky a informatiky STU a tretie miesto obsadila Strojnícka fakulta ŽU.

Skupina PRIR

Na prvej pozícii je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, nasleduje Prírodovedecká fakulta UPJŠ a Prírodovedecká fakulta UK.

Skupina MED

Lídrom skupiny je Jesseniova lekárska fakulta UK. Ako druhá sa v rebríčku umiestnila Farmaceutická fakulta UK. Tretie miesto patrí Lekárskej fakulte UPJŠ.

Skupina AGRO

Prvenstvo patrí Lesníckej fakulte TUZVO. Druhú priečku obsadila Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie. Na treťom mieste je Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU.

Skupina EKONOM

V skupine dominuje Ekonomická fakulta TUKE. Nasleduje Národohospodárska fakulta EU a Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU.

Skupina OSTATNE SPOL

Vedúcu pozíciu má Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Druhé miesto prináleží Fakulte bezpečnostného inžinierstva ŽU a tretie Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF.

Skupina FILOZOF

Prvé miesto patrí Fakulte humanitných a prírodných vied PU, druhé Filozofickej fakulte KU a tretie Filozofickej fakulte UK.

Skupina PRAV

Právnická fakulta TU (PraF TU) obsadila prvé miesto. Druhé prislúcha Právnickej fakulte UPJŠ a tretie Právnickej fakulte UK.

Skupina PEDAGOG

Líderskú pozíciu má Pedagogická fakulta TU. Po nej nasleduje Fakulta telesnej výchovy a športu UK a Pedagogická fakulta KU.

Skupina UMEL

Na čele skupiny je Vysoká škola výtvarných umení. Na druhom mieste sa umiestnila Fakulta múzických umení AU. Tretiu pozíciu má Divadelná fakulta VŠMU.

Skupina TEOLOG

Teologická fakulta TU sa teší prvenstvu. V poradí druhá je Gréckokatolícka teologická fakulta PU a tretiu pozíciu má Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU.

Základné princípy tvorby rankingu ARRA

Počet bodov fakulty je uvedený ako pomerná percentuálna hodnota plnenia kritéria k hodnote najlepšie plneného kritéria (t. j. najlepšia fakulta dosiahne vždy 100 bodov). V pridelení sumárneho bodového hodnotenia fakultám, ktoré je vyjadrené ako priemer bodového ohodnotenia všetkých skupín kritérií, t. j. poradie fakúlt v jednotlivých skupinách odborov je dané ich priemerným bodovým ziskom za všetky skupiny kritérií. Ukazovatele – vzdelávanie, atraktivita štúdia, veda a výskum, doktorandi, grantová úspešnosť – za ktoré získavajú fakulty body, to všetko nájdete v hodnotení ARRA. A nielen to. Ranking ARRA obsahuje aj informácie o predchádzajúcom umiestnení jednotlivých fakúlt v roku 2014, 2013 a 2012. Podrobnejšie údaje si môžete pozrieť v správe Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015.

Uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl

Pri výbere školy, je dôležitým faktorom v procese rozhodovania i uplatniteľnosť vysokoškolských absolventov v praxi. K 31. 12. 2014 evidoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie práve z radov čerstvých absolventov vysokých škôl (absolventi prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme). Súhrnná miera nezamestnanosti absolventov dosiahla 7,46 % (rok 2014). Nie menej významné sú i údaje o absolventskej miere nezamestnanosti podľa skupín vedných odborov. Najnižšiu mieru nezamestnanosti dosiahli absolventi lekárskych/farmaceutických vied a náuk a absolventi technických vied a náuk. Naopak, najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahli vojenské a bezpečnostné vedy a náuky. Podrobnejšie údaje si môžete pozrieť v dokumente Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014.

Zdroj: www.arra.sk www.cvtisr.sk

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky