Ako vyrobiť a testovať kompozitné tablety

06. júl. 2018 • Technické vedy

Ako vyrobiť a testovať kompozitné tablety

Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou je projekt, ktorý sa podujal riešiť Ing. Martin Vrabeľ z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hlavným vedeckým cieľom je nadviazanie na predošlý výskum v oblasti rekarbonizácie pitnej vody v reaktore s fluidizovanou vrstvou.

„V uplynulom období boli charakterizované a vybrané rekarbonizačné materiály ako dolomit, polovypálený dolomit, vápenec a sadrovec z hľadiska rýchlosti a maximálneho obohatenia vody vápnikom, resp. horčíkom. V rámci navrhovaného projektu experimenty budú doplnené o nový komerčný materiál MAGNO-DOL, používaný pri úprave pitných vôd a o modifikované frakcie pôvodných materiálov,“ vysvetľuje Ing. Martin Vrabeľ. Tieto frakcie majú byť pripravené kompaktovaním v spolupráci s Ing. Radovanom Ružinským z Ústavu procesného inžinierstva na SjF-STU, vďaka čomu možno vyrobiť a skúmať vplyv rôznych tvarov, špecifického povrchu a porozity.

Zámerom projektu je vyrobiť a testovať kompozitné tablety, ktoré budú obsahovať kombinácie týchto minerálov. „Ďalej sa zameriame na rozšírenie experimentov s rôznymi prietokmi CO2 a taktiež s rôznymi prietokmi upravovanej modelovej vody. Bude testovaný vplyv celkového množstva reagentov na efektivitu rekarbonizačného procesu. V rámci riešenia tohto cieľa bude potrebná príprava vhodných frakcií pre laboratórny výskum a charakterizovanie častíc (hustota, charakteristický rozmer, špecifický povrch, porozita), vypracovanie metodiky a zabezpečenie meraní procesných veličín (prietoky vody a CO2, výška vrstvy, tlaková strata, pH, obsah Ca2+, Mg2+, vodivosť, spotrebovaný a voľný CO2, veľkosť častíc), meranie hydrodynamiky fluidizovanej vrstvy, určenie prahovej rýchlosti, expanzie vrstvy a úletovej rýchlosti, popísanie kinetiky rekarbonizácie, štatistické spracovanie výsledkov a ich následné využitie pri modelovaní a optimalizácii procesu.“

Získané údaje sa využijú pri návrhu rozmerov a parametrov poloprevádzkového reaktora, resp. prevádzkového reaktora, ktorý bude v spolupráci s Geochemickým ústavom SAV testovaný na dvoch reálnych lokalitách. Podľa dostupných informácií ide o originálnu aplikáciu tohto typu reaktora v tejto oblasti.

Projekt Optimalizácia procesu rekarbonizácie v reaktore s fluidizovanou vrstvou patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

schéma reaktora

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytola: Ing. Martin Vrabeľ z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /HeungSoon/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Príčinou rovnodennosti je nebeská mechanika pohybu Zeme okolo Slnka.
Zistite viac