Aj slovenskí vedci môžu zdieľať špičkové laboratória JRC

02. aug. 2019 • Technické vedy

Aj slovenskí vedci môžu zdieľať špičkové laboratória JRC

Výskumní pracovníci zo Slovenska, ale i ďalších európskych krajín majú teraz novú príležitosť využiť moderné zariadenia Spoločného výskumného strediska (JRC).

Výskumníci z celej Európy budú mať teraz ešte viac príležitostí využívať najmodernejšie zariadenia Spoločného výskumného centra. Po prvom kole iniciatívy za otvorený prístup, v ktorom bolo predložených takmer 100 oprávnených návrhov od 92 výskumných inštitúcií, majú teraz externí vedci prístup k ďalším laboratóriám tohto útvaru Komisie pre vedu a vzdelávanie a budú môcť uskutočňovať aj experimenty týkajúce sa bez emisných riešení v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti. Touto iniciatívou sa JRC usiluje o zintenzívnenie vedeckého výskumu a zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj o posilnenie spolupráce medzi európskymi výskumníkmi.

„Spoločné výskumné centrum využíva zariadenia svetovej triedy financované z prostriedkov EÚ, ktoré nám pomáhajú riešiť najnaliehavejšie výzvy súčasnosti, od zmeny klímy až po bezpečnosť potravín a jadrovú bezpečnosť“, vyjadril sa pri tejto príležitosti Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum.

Už od roku 2017 vedci z 21 krajín EÚ a troch susediacich krajín uskutočňujú experimenty v 12 laboratóriách JRC v Geeli (Belgicko), Ispre (Taliansko) a v Karlsruhe (Nemecko). Táto iniciatíva sa v súčasnosti rozširuje na Petten (Holandsko), v ktorom sa nachádzajú výskumné laboratóriá JRC pre energetiku a dopravu. Výskumní pracovníci z krajín EÚ a krajín pridružených k výskumnému programu Horizont 2020 sa môžu prihlásiť do 30. septembra.

Otvárajú sa laboratóriá na testovanie nových palív a jadrovej bezpečnosti

V Pettene sú odteraz prístupné dve zariadenia na vývoj technológie vodíkových palív: zariadenie na testovanie vysokotlakových palivových nádrží a zariadenie na testovanie palivových článkov a elektrolyzérov.

Vodík je jedným z najsľubnejších alternatívnych palív, keďže nevytvára žiadne emisie oxidu uhličitého. Technológia je však len v ranom štádiu vývoja a ak má nahradiť konvenčné fosílne palivá, je nutné v ňom pokračovať. Výskumníci budú v Pettene vykonávať experimenty s vodíkovými článkami a palivovými nádržami za rôznych environmentálnych podmienok.

JRC okrem toho sprístupňuje dve špičkové laboratóriá na výskum aktinidových materiálov v Karlsruhe. Aktinidové prvky sú pilierom jadrových technológií využívaných v takých oblastiach ako energetika, výskum vesmíru alebo liečebné postupy. Vedci budú môcť uskutočňovať bádateľský výskum s cieľom prispieť k vývoju nových jadrových zariadení alebo materiálov.

Od septembra JRC poskytne takisto prístup k viacerým svojim európskym zariadeniam v Geeli na meranie údajov týkajúcich sa jadrových reakcií a jadrového rozpadu. Také merania slúžia na zlepšenie bezpečnosti jadrových reaktorov a nakladania s jadrovým odpadom, ako aj posilnenie rádiologickej ochrany občanov a životného prostredia.

Prvé experimenty už priniesli výsledky

Napríklad v Európskom laboratóriu pre posudzovanie konštrukcií v Ispre výskumníci z Holandska zrealizovali pokusy pomocou najväčšieho Hopkinsonovho testovacieho zariadenia na svete. Tento prístroj potrebovali na testovanie odolnosti nepálených sušených tehál voči nárazom alebo explóziám. Štruktúry z nepálených tehál sa nachádzajú na celom svete vrátane miest postihnutých vojenskými konfliktmi alebo náchylnými na prírodné nebezpečenstvá. Vďaka výsledkom týchto experimentov môžu vojaci na mierových misiách získať viac informácií o tom, ako dobre ich tieto budovy, v ktorých pôsobia, dokážu ochrániť.

Jadroví výskumníci z Rumunska uskutočnili experimenty v zariadení JRC GELINA v Geeli, ktoré slúži na meranie správania neutrónov s veľmi vysokou presnosťou. Keďže neutróny sú kľúčovou zložkou jadrových reakcií, presné údaje sú nevyhnutným predpokladom pre úspech špičkových jadrových technológií – od účinnej, cielenej liečby rakoviny po bezpečnú energiu s minimálnym odpadom.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia ľuďom pracujúcim v akademických a výskumných organizáciách, priemysle, malým a stredným podnikom (MSP) a vo všeobecnosti verejnému a súkromnému sektoru. Viac informácií nájdete na stránke Open access to JRC Research Infrastructures.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: European Commission Joint Research Centre opens world-class laboratories to researchers
 
 


 

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Chrípka môže postihnúť hocikoho a s ňou súvisiace závažné problémy sa môžu ukázať v akomkoľvek veku.
Zistite viac