Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž mladých onkológov 2016

VEDA NA DOSAH

Súťaž mladých onkológov 2016

Onkologické ochorenia zapríčiňujú na svete okolo 7,6 miliónov úmrtí ročne. Podľa odborníkov až tretine týchto úmrtí by sa dalo predísť cestou prevencie a zdravého životného štýlu, ako aj včasným zistením ochorení.

V tomto roku sa konal už 6. ročník edukačno-popularizačného projektu Vedecké dielne – onkológia (VDO) 2016, ktorý je spoločným dielom Nadácie Výskum Rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a tie vyvrcholili už piatym ročníkom Súťaže mladých onkológov, ktorá sa konala v Košiciach v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ.

Cieľom súťaže bolo umožniť stretnutie mladých nadšencov v oblasti onkologického výskumu a poskytnúť im príležitosť verejne prezentovať svoj záujem a výsledky vedeckej práce v tak dôležitej oblasti, akou je onkológia.

Víťazi súťaže

Kategória: Študent strednej školy

Dominik Juračka a Marián Pevný (Stredná odborná škola chemická, Bratislava)

Súťažná práca: Vývoj a testovanie inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu

Dominik Juračka je žiakom štvrtého ročníka Strednej odbornej školy chemickej v Bratislave. Výskumnú činnosť začal v roku 2014 ako druhák, prácou v oblasti mikrobiálnej degradácie benztiazolov, ktoré predstavujú významnú záťaž pre životné prostredie. Práca získala 1. miesto v celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), 1. miesto a cenu dekana Prírodovedeckej fakulty v súťaži Festival vedy a techniky a Dominik tak získal možnosť prezentovať svoj výskum nielen na Expo Sciences Europe v Žiline, ale aj na medzinárodnej súťaži ISWEEP v Houstone, kde získal 5. miesto.

Víťazný tím kategória Študent strednej školy (sprava: Dominik Juračka 1, Marian Pevný 4)

Na požiadavky praxe výroby farmaceutík reagovala v roku 2015 spoločná práca tretiaka Dominika Juračku, a vtedy len prváka Mariána Pevného (Kontrola rezíduí Kryptofixu 2.2.2 v rádiofarmaku 18F-FDG). Výskum bol ocenený 2. miestom na celoštátnom kole SOČ. Dominikov záujem o rádiofarmaká sa upevnil aj počas dvojtýždňovej odbornej praxe v spoločnosti zameranej na výrobu rádiofarmák. Obaja mladí študenti sa od problematiky rádiofarmák presunuli k vývoju a testovaniu inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu (KRK), ktorý je v súčasnej dobe globálnym zdravotníckym, ekonomickým a sociálnym problémom, nakoľko rakovina hrubého čreva a konečníka je tretím najčastejšie sa vyskytujúcim rakovinovým ochorením na svete.

5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu (KRK)

Vysoký výskyt tohto druhu rakoviny je predmetom záujmu gastroenterológov, onkológov, rádiológov alebo iných výskumných pracovníkov. Šanca na pacientove vyliečenie vzrastá so včasnou a presnou diagnostikou. Na diagnostiku sa v súčasnosti využívajú invazívne metódy, ktoré môžu byť pre pacienta nepríjemné, a aj preto môže mať pacient strach vyhľadať lekársku pomoc, ktorá by mu mohla zachrániť život.

 

Kategória Mladý vedecký pracovník – doktorand

Mgr. Svetlana Školeková (Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava)

Súťažná práca: Targeting changes in the tumor microenvironment as a new therapeutic strategy

Mgr. Svetlana Školeková (Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava)Magisterský titul získala z molekulárnej biológie, v súčasnosti si robí doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte UK, pričom ale svoj výskum realizuje na Ústave experimentálnej onkológie, kde sa venuje štúdiu signalizácie medzi nádorovým mikroprostredím (nemalígna zložka nádoru) a prsníkovými nádorovými bunkami.

Na súťaži mladých onkológov prezentovala časť svojich výsledkov z dizertačnej práce. Ukázala, že mezenchýmové stromálne bunky, ktoré sú súčasťou nádorového mikroprostredia, komunikujú s nádorovými bunkami prostredníctvom vzájomných interakcií. Výsledkom tejto komunikácie sú zmeny v morfológii, správaní a invazivite nádorových buniek. Nádorovému mikroprostrediu sa v poslednej dobe venuje veľká pozornosť, keďže sa predpokladá, že by mohlo zohrávať dôležitú úlohu v progresii nádorov. Prezentovala aj to, ako sú mezenchýmové bunky pozmenené v dôsledku terapie, ktorej sú v tele pacienta vystavené, a aké by to mohlo mať potenciálne následky na samotné nádorové bunky, ktoré s nimi prídu do kontaktu.

 

Kategória Mladý vedecký pracovník – PhD.

RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. (Ústav lekárskej biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach)

Súťažná práca: Transcriptional analyses of ERBB2 amplicon in normal and breast cancer

RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD. (Ústav lekárskej biochémie, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach)Miroslava Rabajdová, absolvovala pregraduálne štúdium v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte, v odbore Klinická biochémia. Počas doktorandského štúdia bola úspešnou riešiteľkou grantov podporujúcich mladých vedcov (ERASMUS, FEBS, EPA sallary grant Moniky Gullerovej), vďaka ktorým absolvovala 5 mesačnú zahraničnú stáž na Ústave biochémie a experimentálnej onkológie, 1. LF UK v Prahe a viac ako ročnú stáž na University of Oxford v Sir William Dunn school of Pathology vo výskumnej skupine Dr. Moniky Gullerovej. Absolvované zahraničné stáže prispeli k rozšíreniu jej praktických zručností v laboratóriu a otvorili možnosti vedeckého bádania zameraného na analýzu vzájomnej interakcie génov nachádzajúcich sa v oblasti Erbb2 amplikónu. Dosiahnuté výsledky poukazujú na možnosť, že jeden zo študovaných génov by mohol fungovať ako spúšťač rakoviny prsníka. Počas stáže v Oxforde pracovala Dr. Rabajdová aj na tzv. „utišovaní génov“ využitím konvergentnej transkripcie génov na modely buniek karcinómu prsníka. V súčasnosti pokračuje na svojom materskom pracovisku vo výskumných aktivitách orientovaných na výskum rakoviny, na štúdium nových diagnostických možností (napr. využitie miRNA), ktoré by prispeli k včasnej diagnostike týchto ochorení.

 

Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené v Dome umenia v Košiciach na galakoncerte pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny. Víťazi si ocenenia prevzali od prezidentky Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Margity Klobušickej, CSc., člena správnej rady Nadácie Výskum rakoviny RNDr. Jána Sedláka, DrSc., v zastúpení rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc., dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., predsedu hodnotiacej komisie Súťaže mladých onkológov z Ústavu farmakológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Fotky a text: archív súťažiacich

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky