Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi ocenenými rektorom UK je aj osobnosť v oblasti lekárenstva doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

VEDA NA DOSAH

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Je významnou osobnosťou v oblasti lekárenstva. Dve desaťročia bola prednostkou Univerzitnej lekárne. Okrem bohatej vedecko-odbornej publikačnej činnosti sa významnou mierou podieľa na aktivitách Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, je predsedníčka redakčnej rady vedecko-odborného časopisu Praktické lekárnictvo. V roku 2012 získala titul Slovenka roka v kategórii zdravotníctvo. Hovoríme o doc. RNDr. Magdaléne Fulmekovej, CSc., Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta (FF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Patrí medzi 30 pedagógov UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov; ďakovné listy im pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Pri tejto príležitosti vám prinášame rozhovor s doc. RNDr. Magdalénou Fulmekovou, CSc.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

M. FULMEKOVÁ: Veľmi si vážim toto ocenenie hlavne z príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva a považujem ho za ocenenie mojej celoživotnej práce, v ktorej boli na prvom mieste a zostali i naďalej študenti. Pracujem už 43 rokov vo farmácii z toho 41 rokov ako pedagogický pracovník, pracovať so študentmi, resp. pre študentov je moja srdcová záležitosť.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

M. FULMEKOVÁ: Na fakulte pracujem na Katedre organizácie a riadenia farmácie a študentov pripravujem pre ich vlastnú prax, väčšina z nich ide pracovať do lekární, či už verejných, resp. nemocničných. Garantujem povinný predmet „ Lekárenstvo“, prednášam, vediem semináre a skúšam, vrátane ŠZS. Okrem toho vediem diplomantov, mám veľa rigorózantov, ale viedla som i doktorandov. Pre pregraduálne štúdium sme získali a prebudovali Univerzitnú lekáreň, ktorú využívali hlavne študenti v predmete lekárenstvo, praktické cvičenia z lekárenstva. Často bývali výmenné praxe z rôznych krajín, nielen z Európskej únie, ale i z Ruska, Kanady. Študenti chodili praxovať do Univerzitnej lekárne. Boli to stretnutia, ktoré ma napĺňali radosťou, učila som študentov komunikovať s pacientom, poznávať liečivá a lieky, laboratórnym zručnostiam, ktoré sú veľmi dôležité. Boli to roky tvrdej práce presadiť sa a viesť Univerzitnú lekáreň FF UK 20 rokov vo funkcii prednostu. Mám z toho dobrý pocit, keď stretávam mnohých bývalých študentov, ktorí sa uplatnili či už v lekárňach, v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, v distribučných spoločnostiach, majú postavenie v klinických štúdiách, pracujú na Farmaceutickej fakulte a postupujú vyššie, čo ma veľmi teší.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

M. FULMEKOVÁ: Môj úspech bol v tom, že sa mi darilo skĺbiť teóriu s praxou. Na FF UK som im robila prednášky a v Univerzitnej lekárni som spájala teoretické znalosti, čiže in vitro pretaviť do in vivo. Popri tom som sa graduovala cez profesný doktorát, kandidatúra (teraz PhD.), habilitáciu, špecializačné certifikáty I. a II. stupňa. Okrem toho aktívne doteraz pripravujem vysoko odborné konferencie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Lekárnickej sekcie. Získala som rad ocenení za svoju prácu, či už fakultných, resp. univerzitných a v roku 2012 som získala prestížne ocenenie Slovenka roka v kategórii „ Zdravotníctvo“, ako aj od profesijnej organizácie SLeK-u.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

M. FULMEKOVÁ: Práca pedagóga je veľmi zaujímavá z hľadiska vzťahu študent – pedagóg. Ako pedagóg odovzdávam študentovi nové informácie, zručnosti, ale ja ako pedagóg niečo získavam, niečo, čo ma posúva dopredu. Od študentov získavam večnú mladosť, konfrontujem si svoje názory so študentskými. To je to duchovno, čo ma obohacuje a rada komunikujem so študentmi o čomkoľvek.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

M. FULMEKOVÁ: Môj názor na súčasný vyučovací proces na VŠ? Nemôžem hovoriť za všetky VŠ, môžem iba za vlastnú fakultu a to môže byť iba môj názor, každý učiteľ má svoj názor na výučbu. Ja si osobne myslím, že u nás sa dá ešte veľa vylepšovať, hlavne v oblasti odborných predmetov, aby sa dostali k nižším ročníkom. Myslím si, že lekárenská prax by mala byť už po skončení 1. ročníka, tak asi 2 – 3 týždňová. Určite by to mohlo priniesť pozitívum pre farmaceutov.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

M. FULMEKOVÁ: U nás sa pripravuje revízia študijného programu, verím, že sa to podarí pripraviť tak, aby to prinieslo k príprave študentov významný krok vpred, aby sa študenti maximálne snažili spolupracovať nielen s EÚ, ale i s krajinami iných svetadielov. Nestačí iba urobiť skúšku, to môže byť aj náhoda, ale sú to vedomosti rýchlo naučené a tie rýchlo odchádzajú. Myslím si, že študent, ak ho študijný odbor baví, vie sa pripraviť na skúšku nielen z literatúry základnej, ako sú skriptá, vybrané kapitoly z učebníc, ale má širší záber a vie stavať na vedomostiach, ktoré už má, čiže dá sa s ním viesť dialóg.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

M. FULMEKOVÁ: Ak má študent reálny záujem o štúdium na VŠ, tak to musí brať seriózne, byť prítomný nielen na cvičeniach, ale i seminároch a prednáškach, resp. zapojiť sa do študentskej odbornej činnosti, resp. absolvovať výmennú prax, Erasmus, atď. Dnes je ďaleko viac možností, ako keď som ja študovala.

 

Rozhovor poskytla: doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://uniba.sk/detail-aktuality/browse/80/back_to_page/aktuality-1/article/univerzita-komenskeho-ma-az-3-slovenky-roka/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky