Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska správa o drogách 2019: Trendy a vývojové zmeny

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie  Európska správa o drogách 2019

Tohtoročná európska správa o drogách poskytuje prehľad o situácii v oblasti drog v Európe na základe najnovších dostupných údajov. Pozornosť sa v nej zameriava na ponuku drog, ich užívanie, problémy súvisiace s verejným zdravím, ako aj na protidrogovú politiku a reakcie v tejto oblasti. Spolu s online štatistickým bulletinom a 30 správami o drogách z jednotlivých krajín tvorí súbor publikácií s názvom Európska správa o drogách za rok 2019.

Z najnovšej analýzy EMCDDA týkajúcej sa európskeho drogového fenoménu vyplýva, že trh je odolný a súčasne odráža vývoj, ktorý prebieha na celosvetovej úrovni. Pretrvávajúce zdravotné a bezpečnostné problémy, ktoré predstavujú etablované a novšie nelegálne drogy, tvoria náročný politický kontext na prípravu a realizáciu účinnej odpovede.

Inovatívne nástroje monitorovania poskytujú prehľad o nových trendoch

Tohtoročná európska správa o drogách vychádza z výberu novších zdrojov údajov. Tieto „moderné“ ukazovatele nie sú reprezentatívne pre celkovú populáciu a majú ďalšie obmedzenia, poskytujú však užitočné, včasné a doplňujúce údaje a cenné poznatky týkajúce sa užívania drog v Európe (pozri obrázok 1).

Obr. 1 Nové ukazovatele na doplnenie existujúcich

Napríklad z analýzy odpadových vôd sa teraz dá získať prehľad o objemoch drog užívaných na úrovni spoločenstva v mestách v rámci Európy. Jedným z prínosov tohto zdroja údajov je, že informácie sa dajú získať rýchlo a možno tak poskytnúť prípadné včasné varovanie o zmenách v užívaní drog. Dokazujú to nové údaje za rok 2018, ktoré nedávno zverejnila skupina SCORE a centrum EMCDDA, ktoré poukazujú na širšie zemepisné rozšírenie a celkový nárast užívania všetkých bežne používaných druhov stimulantov.

Webový prieskum o drogách

Ďalšie nové zdroje údajov uvedené v tohtoročnej správe zahŕňajú aj Európsky webový prieskum o drogách. Výsledky tohto prieskumu získané online na vzorke užívateľov drog a poskytujú informácie o spôsoboch užívania a nákupoch bežne užívaných nelegálnych drog. V prieskume sa zisťovali aj informácie zo služieb na overovanie drog, ktoré ľuďom poskytujú možnosť analyzovať ich drogu, získať informácie o obsahu s cieľom získať poznatky o užívaní drog v špecifických rekreačných prostrediach.

Údaje zo zdravotníckych pohotovostných služieb o akútnych poškodeniach súvisiacich s drogami nám môžu pomôcť porozumieť vplyvu užívania drog na verejné zdravie v Európe.

Monitorovaniu prípadov v súvislosti s akútnou toxicitou spojenou s drogami vo vybraných nemocniciach v 18 európskych krajinách sa venuje Európska sieť pohotovostných služieb pre drogy (Euro-DEN). Zistenia z tohtoročnej analýzy poukazujú na to, ako sa drogy zodpovedné za vyhľadanie pohotovostných služieb môžu v Európe líšiť. S veľkým počtom prípadov riešených na pohotovostiach sa spájajú napríklad stimulanty; užitie amfetamínov bolo najčastejším dôvodom vyhľadať pohotovosť na severe a východe Európy, naproti tomu kokaín ako stimulant prevládal v južných a západných krajinách.

Odhady užívania drog v Európe

Medzinárodná úloha Európy v produkcii syntetických drog

Ukazuje sa, že produkcia syntetických drog v Európe rastie, aj keď sa to dá len ťažko monitorovať, diverzifikuje sa a je čoraz inovatívnejšia. Toto rozšírenie možno pozorovať na základe najnovších údajov dokumentujúcich nárast počtu záchytov prekurzorov chemikálií. Správa centra EMCDDA a Europolu o európskom trhu s drogami, ktorá má byť uverejnená koncom roka 2019, poskytne hĺbkovú analýzu tohto vývoja. Kľúčovými problémami v tejto oblasti sú odhaľovanie výrobných laboratórií, skládky odpadu a účinnosť a rozmanitosť syntetických drog dostupných na európskom trhu.

V súčasnosti sa stále častejšie objavujú náznaky významu Európy na globálnom trhu so syntetickými drogami. K týmto signálom patria významné záchyty rôznych látok na hraniciach EÚ; skutočnosť, že väčšie množstvo MDMA je teraz zachytené v Turecku než v Európskej únii ako celku a odhalenie zariadení v Európe, ktoré vyrábajú metamfetamín a iné syntetické drogy určené na vývoz. Infraštruktúra, ktorá umožňuje rýchly pohyb tovaru medzi krajinami, sa stále častejšie využíva na uľahčenie pašovania do Európskej únie kontrolovaných drog, nových psychoaktívnych látok, prekurzorov a iných chemikálií potrebných na produkciu drog. Tá istá infraštruktúra sa niekedy používa aj pašovanie syntetických drog – najmä MDMA, ale aj iných látok – do krajín mimo EÚ.

Ukazuje sa, že aj produkcia syntetických drog podporuje šírenie metamfetamínu do nových krajín v rámci Európskej únie. Metamfetamín na celom svete predstavuje najväčšiu výzvu v oblasti syntetických drog. V Európe sa užívanie metamfetamínu sústreďuje v niektorých krajinách s dlhodobými problémami. Toto je v súčasnosti najväčším problémom, avšak napriek širokej dostupnosti iných stimulantov z analýzy rezíduí odpadových vôd vyplýva, že táto droga sa začína šíriť do nových krajín. Laboratórne zistenia upozorňujú na určité zvýšenie produkcie a výroby v prípade trhov mimo EÚ.

Analýzou komunálnych odpadových vôd vykonanou v roku 2018 sa zistilo, že látkové zaťaženie amfetamínmi sa výrazne líšilo v rámci Európy, pričom najvyššie úrovne sa uvádzali v mestách na severe a východe Európy. V mestách na juhu Európy boli zistené oveľa nižšie úrovne amfetamínu. Užívanie metamfetamínu, ktoré je vo všeobecnosti na nízkej úrovni a tradične sa sústreďuje v Česku a na Slovensku, možno v súčasnosti pozorovať aj na východe Nemecka a v severnej Európe.

Reziduá amfetamínu v odpadových vodách

Využitie digitalizácie v prospech zdravia

Mladí ľudia sú dôležitou cieľovou skupinou mnohých protidrogových intervencií. Môžu predstavovať skupinu obyvateľstva, ktorá je najlepšie oboznámená a otvorená používaniu informačných a komunikačných technológií. Môžu tiež predstavovať skupinu, ktorá je najochotnejšia akceptovať a využívať tieto technológie na realizáciu intervencií na prevenciu, liečbu a znižovanie škôd v súvislosti s drogami. V tohtoročnej Európskej správe o drogách sa skúmajú niektoré nové trendy v oblasti mobilnej komunikácie alebo oblastiach mobilného zdravotníctva (m-health), ktorých cieľom je riešiť širokú škálu otázok, od prístupu k službám až po zabezpečenie vzdelávania pre osoby pracujúce v týchto službách. V tejto oblasti sa využívajú online zdroje mobilné aplikácie s niektorými najnovšími inovačnými prístupmi, v rámci ktorých sa skúma, ako sa virtuálna realita môže využívať napríklad na protidrogovú liečbu, pomoc pacientom pri rozvoji odolnosti proti podnetom súvisiacim s drogami alebo na zníženie túžby po droge. Potrebné je v tejto súvislosti upozorniť na to, že je potrebná obozretnosť, pretože nové aplikácie v tejto oblasti nie vždy sprevádzajú spoľahlivé normy kvality, pravidlá ochrany údajov a dôkazy z hodnotenia. Rovnako, ako aj vo všetkých ostatných oblastiach zdravotnej starostlivosti, toto bude predstavovať základné prvky, ak sa majú realizovať možné prínosy protidrogových intervencií, ktoré sľubujú nové technológie.

Poškodenia zdravia, ktoré súvisia z drogami

Je všeobecne známe, že užívanie nelegálnych drog prispieva ku globálnemu zaťaženiu chorobami. S užívaním nelegálnych drog sa spájajú chronické a akútne zdravotné problémy a tieto sú znásobené rôznymi faktormi vrátane vlastností látok, spôsobu užívania, citlivosti jednotlivca a sociálneho kontextu, v ktorom sa drogy užívajú. Ku chronickým problémom patrí závislosť a infekčné choroby súvisiace s drogami, pričom existuje množstvo akútnych poškodení, z ktorých najlepšie zdokumentované je predávkovanie drogami.

Celú správu si môžete stiahnuť na stránke Úradu pre vydávanie publikácií EÚ

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová. NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska správa o drogách 2019

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky