Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Lukáš Plank: Chcem naplniť sen našej generácie o dobudovaní špičkovej modernej lekárskej fakulty na Slovensku

VEDA NA DOSAH

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

V kategórii Medicína a veda získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2017 patológ prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. za jedinečný prístup v diagnostike pľúcnych ochorení. Hlavným prínosom jeho práce je, že na Slovensku zaviedol diagnostiku, bez ktorej by sa pacienti nemohli dostať k cielenej a úspešnej onkologickej liečbe. Pri tejto príležitosti vám prinášame rozhovor s prednostom Ústavu patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Martine prof. MUDr. Lukášom Plankom, CSc.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk ocenenia Krištáľové krídlo?

L. PLANK: Už samotnú nomináciu som považoval za krásny výsledok ocenenia našej práce, nielen mojej, ale celého nášho tímu. To, že odborná porota rozhodla nakoniec o tom, že som sa stal laureátom v kategórii Medicína a veda za rok 2017, bolo akoby láskavým pohladením za prácu celého nášho veľkého tímu v oblasti diagnostiky viacerých ochorení a najmä zhubných nádorových ochorení. Hlavným cieľom našej práce je presná a individualizovaná diagnostika každého z našich pacientov, ktorá umožňuje klinickým lekárom, najmä onkológom, poskytnúť pacientovi takpovediac na mieru šitú individualizovanú, inak povediac, tzv. personalizovanú liečbu. A ocenenie za takúto prácu je nádherné.

S. C.: Popíšte prosím gro vašej práce v oblasti patológie. 

L. PLANK: Našou prácou je spracovať vzorky tkanív a buniek odobratých pacientom v rôznych ambulanciách, na operačných sálach a pod., analyzovať ich rôznymi mikroskopickými, histologickými a ďalšími metódami (napr. imunohistochemickými) v mikroskope a na základe tejto analýzy stanoviť diagnózu ochorenia pacienta. Na rozdiel od, povedzme biochemických analyzátorov, naše analýzy prebiehajú v našej „hlave“ a opierajú sa o rozoznanie videného v kombinácii s našimi vedomosťami a skúsenosťami a rovnako aj informáciami, ktoré o pacientovi máme. V ostatných rokoch k tomu v našom vybavení pribudli aj ďalšie moderné analytické metódy, napr. molekulovo-patologické a genetické, ktoré sme najnovšie mohli rozšíriť zo štúdia DNA v tkanive na štúdium nádorovej DNA, izolovanej z krvi pacienta.

S. C.: V čom spočíva hlavný úžitok vašej práce voči pacientom?

L. PLANK:  Ako som už uviedol – v presnej diagnostike nenádorových a nádorových ochorení uvedenými metódami. V celom svete platí pravidlo, že bez patológom stanovenej diagnózy nemožno liečiť celý rad ochorení – a bez výnimky to platí pre nádorové, najmä zhubné nádorové ochorenia. Okrem diagnostiky sa najnovšie v našich analýzach zaoberáme identifikáciou tzv. prognostických znakov nádorových ochorení, ktoré umožňujú predpovedať prognózu pacienta a rovnako aj tzv. prediktívnych faktorov. To sú faktory, ktoré naznačujú, na aký typ liečby je pacient indikovaný, takpovediac vhodný, čiže umožňujú predpovedať napr. vyššiu citlivosť na jeden typ liečby, resp. rezistenciu na iný a pod. To umožňuje napr. onkológom nasadiť pacientovi už spomenutú personalizovanú liečbu.

S. C.: Čo považujte za najdôležitejší počin počas vašej profesionálnej kariéry?

L. PLANK: Tak toto je najťažšia otázka, akú ste mi mohli dať – asi snaha a orientácia na prepojenie klasickej histologickej či histopatologickej diagnostiky s modernými metódami molekulovej patológie a genetiky a s prepojením analýz tkaniva s analýzami DNA izolovanej z krvi pacienta.

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

S. C.: Čím je výnimočný Ústav patologickej anatómie? Čomu sa venuje a ako funguje?

L. PLANK: Náš Ústav patologickej anatómie je spoločným pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) a jej Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM). Ako fakultné pracovisko zabezpečuje vedecko-výskumnú činnosť v odbore a pedagogickú činnosť – výučbu predmetu patologická anatómia pre študentov všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku, študentov zubného lekárstva a študentov nelekárskych študijných programov, napr. ošetrovateľstva a pod. Ďalej zabezpečuje doktorandské štúdium v študijnom programe patologická anatómia, ako aj špecializačné štúdium lekárov – patológov. Ako nemocničné pracovisko je súčasťou systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to v rámci vyššie spomenutých cytologických a bioptických vyšetrení pacientov UNM, pri ktorých uplatňujeme aj výsledky našej vedecko-výskumnej práce. Práve na základe tejto činnosti a našej dlhodobej orientácie na diagnostiku hematologických a onkohematologických ochorení sme sa stali Konzultačným centrom bioptickej diagnostiky lymfoidných a myeloidných nádorov v SR, t. j. nádorov kostnej drene a lymfatických tkanív. V rámci toho poskytujeme konzultačné vyšetrenia pre biopsie pacientov s týmito ochoreniami z iných nemocníc a ambulancií v celej SR. Tieto biopsie nám zasielajú so žiadosťou o určenie, potvrdenie alebo spresnenie diagnostiky z iných pracovísk patológie na Slovensku, rovnako aj na žiadosť klinických lekárov a onkológov z celej SR. V posledných rokoch sme sa špecializovali aj na spomenutú integráciu viacerých metód do bioptickej diagnostiky iných nádorových ochorení, napr. rakoviny pľúc, žalúdka, čreva, prsnej žľazy, kože a pod. – v rámci tejto činnosti poskytujeme rovnaké konzultačné služby aj v rámci Konzultačného centra SR pre bioptickú diagnostiku tzv. vzácnych ochorení. Tak sa pôsobnosť nášho pracoviska vrátane jeho spolupráce s Martinským bioptickým centrom, s. r. o. stala v mnohých segmentoch diagnostiky nadregionálnou a celoštátnou. A táto činnosť nám poskytuje aj dostatok klinického materiálu pre vedecko-výskumné projekty a splnenie ich cieľov, takže ide akoby o uzavretý systém od vedy k diagnostike a od diagnostiky k vede a výskumu.

S. C.: Čomu sa momentálne prioritne venujete vy?

L. PLANK: Ako naznačilo aj ocenenie Krištáľovým krídlom za rok 2017 v oblasti medicíny a vedy, mojou prioritou je dokončiť komplexnosť našich vyšetrení s využitím všetkých metód, ktoré som tu vyššie vymenoval.

S. C.: Aké sú vaše plány na najbližších päť rokov v rámci profesionálnej kariéry?

L. PLANK: Vzhľadom k môjmu veku je päť rokov smelý odhad – uvidíme, čo mi bude osudom dopriate. Každopádne je to dobudovanie nášho tímu, dokončenie profesionálnej a akademickej výchovy celého radu spolupracovníkov v tíme. A ešte jedno neskromné želanie mám: naplniť sen našej generácie o dobudovaní špičkovej modernej lekárskej fakulty na Slovensku – u nás v Martine, aj o vybudovanie novej univerzitnej nemocnice a presťahovať naše univerzitné pracovisko do dôstojných priestorov modernej nemocnice pre našich pacientov a s dobrou perspektívou pre našich nasledovníkov.

*********************************************

Osobnosti rôznych oblastí spoločenského a kultúrneho života od hudby, výtvarného umenia cez šport, hospodárstvo či medicínu a vedu až po filantropiu boli ocenení Krištáľovým krídlom za rok 2017, pričom sa konal už 21. ročník. Mená laureátov v deviatich samostatných kategóriách sa verejnosť dozvedela na slávnostnom gala večere 21. januára 2018.Veľká porota Krištáľového krídla rozhodla o nominovaných v utorok 21. novembra 2017.

 

Rozhovor pripravila: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Krištáľové krídlo

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky