Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako liečiť kostné defekty?

VEDA NA DOSAH

Mezenchymálne stromálne bunky (MSB) izolované z podkožného tuku diferencované do adipocytov, chondrocytov a osteoblastov.

Ľudské alogénne kostné tkanivo predstavuje atraktívny kompozitný implantát, ktorý je vhodný na aplikáciu pri liečbe kostných defektov. Teda, ak sa vyskytuje v kombinácii s mezenchymálnymi stromálnymi bunkami (MSB). Tvrdia to autori projektu Kombinácia mezenchymálnych stromálnych buniek s kostnými štepmi pre potenciálnu liečbu kostných defektov v zložení Denisa Harvanová, Jana Plšíková, Tímea Špaková, Sylvia Gromošová, Judita Amrichová a Ján Rosocha, ktorí zastupujú Združenú tkanivovú banku UPJŠ LF a UN LP, Košice  a Teodor Kluka z Kliniky plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UPJŠ LF a UN LP, Košice.

„Alogénne kostné štepy majú pórovitú štruktúru, ktorá umožňuje transport živín a biochemických komponentov a zlepšujú regeneráciu kostných defektov. Slúžia ako priestorový nosič podobný mikroprostrediu kostnej drene, ktorý napomáha indukcii MSB do osteogénnej diferenciácie in vitro. Tukové tkanivo predstavuje atraktívnu alternatívu kostnej drene ako zdroja MSB. Bunky izolované z tuku majú podobné vlastnosti ako bunky kostnej drene, aj ich diferenciačná schopnosť je ekvivalentná,“ uvádzajú autori vo svojej práci.

Značnou výhodou je podľa nich ich menej invazívny spôsob odberu. „V našej práci sme sledovali prítomnosť a adherenciu mezenchymálnych stromálnych buniek nasadených na alogénne kostné štepy. MSB sme izolovali z podkožného tuku enzymatickou digesciou. Alogénne kostné štepy boli pripravené z kondylu femuru od kadaveróznych darcov. Na základe výsledkov prietokovej cytometrie (bunky pozitívne na CD73, CD90, CD105 a negatívne na CD45, CD34, CD14, CD20) a stanovenia diferenciačného potenciálu pomocou histochemického farbenia (diferenciácia do osteoblastov, chondrocytov a adipocytov) sme potvrdili, že bunky izolované z tuku sú MSB. Po nasadení neznačených a PKH 26 značených buniek na alogénne kostné štepy sme pomocou metódy SEM a fluorescenčnej mikroskopie potvrdili adherenciu neznačených buniek a prítomnosť značených MSB na alogénnom kostnom tkanive.“

Autori projektu sa zapojili do jubilejného X. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2018, ktorú organizuje občianske združenie Preveda. Mladí výskumní pracovníci tak majú šancu prezentovať svoju prácu a výsledky.

Riešiteľský tím konštatoval, že klinický význam indukcie novotvorby kostného tkaniva po implantácii kostných štepov (KŠ) v kombinácii s MSB stúpa predovšetkým pri osteoregeneračnej terapii kostných lézii v medicínskych odboroch ako je ortopédia, úrazová chirurgia a i. „Kostné štepy majú vynikajúce vlastnosti vhodné pre regeneráciu kostných defektov, ich pórovitá štruktúra umožňuje transport živín a biochemických komponentov, zároveň slúžia aj ako priestorový nosič. Jedným z dôležitých aspektov použitia KŠ ako nosičov je aj ich schopnosť pre adherenciu a následnú proliferáciu buniek na ich povrchu. MSB sú považované za nehematopoetické bunky, ktoré sa nachádzajú v mnohých tkanivách – periost, tukové tkanivo, synoviálna membrána, derma a i.. Pri výbere vhodného zdroja MSB bolo potrebné vziať do úvahy kritériá – náročnosť odberu, množstvo získaných buniek, bezpečnosť. Tukové tkanivo je distribuované po celom tele, je ľahko dostupné, predstavuje vhodný zdroj MSB.“

Cieľom ich práce bolo optimalizovať spôsob odberu tukového tkaniva, spracovania, izolácie a kultivácie buniek; ďalej potvrdiť mezenchýmový pôvod buniek izolovaných z podkožného tuku vzhľadom na stupeň expresie povrchových markerov a schopnosti diferencovať do 3 mezenchýmových línií a tiež sledovať prítomnosť a adherenciu MSB neznačených a značených PKH 26 na KŠ pomocou SEM a fluorescenčnej mikroskopie.

„Demineralizované kostné tkanivo je vhodný materiál ako nosič pre bunky vďaka podobnosti u autológnej kosti z hľadiska štruktúry, kompozície a funkcii. KŠ poskytujú aj osteoindukčné rastové faktory a štruktúrnu podporu pre formovanie novej kosti. Niektoré štúdie poukazujú na to, že môže dôjsť k strate 30 % objemu po implantácii KŠ, kvôli slabej osteointegrácii štepu, táto limitácia môže byť zlepšená práve nasadením MSB na KŠ,“ uzavreli realizátori projektu.

Autori príspevku Kombinácia mezenchymálnych stromálnych buniek s kostnými štepmi pre potenciálnu liečbu kostných defektov majú šancu prezentovať svoju prácu v rámci slávnostného vyhodnotenia konferencie prostredníctvom krátkej prednášky. Celkovo bude k dispozícii osem prednášok (10 min + 5).

Prihlásiť je možné práce v takých vybraných oboroch chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia, biotechnológia a potravinárska technológia, analytická chémia, organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia, environmentalistika, ale aj biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika či biometria.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.preveda.sk/conference/article/id=1205/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky