Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii


Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii

V dnešnej rýchlej a modernej dobe sa s využívaním internetu a moderných technológií stretávame v každodennom živote. Sú súčasťou nášho pôsobenia v práci, v škole, ale i v pohodlí domova. Súčasná spoločnosť sa nachádza na vysokom stupni rozvoja vedy a techniky. Takmer každý už má svoju e-mailovú schránku či profil na sociálnych sieťach. Najviac späté s modernými technológiami sú práve najmladšie generácie. Preto je vhodné, ak informačno-komunikačné technológie prenikajú aj do oblasti vzdelávania na školách. Zatiaľ čo mladé generácie žiakov vnímajú internet a moderné technológie ako bežnú súčasť života, pre učiteľov je využívanie technológií vo vyučovacom procese výzvou.

Tvrdia to Barbora Balková a Veronika Kabátová a tiež Zuzana Rampašeková ako ich školiteľka, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre vo svojom príspevku Využitie informačných komunikačných technológií ako súčasť motivácie v geografii (Exploitation of informative and communicative technologies as a part of motivation in geography).

„S používaním moderných prostriedkov vo vzdelávaní sa nám súčasne otvárajú aj nové možnosti v oblasti využívania moderných vyučovacích metód. IKT v mnohých smeroch zjednodušujú prácu učiteľa, výrazne zvyšujú názornosť, skracujú dobu na výklad, osvojovanie, precvičovanie a hodnotenie vedomostí žiakov. Jedným z prostriedkov na precvičovanie a hodnotenie vedomostí žiakov je interaktívny program Alf pre tvorbu testových úloh,“ podotkli autorky. Cieľom ich príspevku bolo vytvoriť didaktické testy v rámci tematického celku fyzická geografia Slovenska v programe Alf a ich aplikácia v motivačnej fáze na seminároch z fyzickej geografie Slovenska.

Autori sa vo svojej práci zamerali na aktuálny rozvoj moderných technológií vo vzdelávaní a využívanie IKT vo vyučovacom procese geografie. Je orientovaný na prácu s interaktívnym programom Alf, ktorého súčasťou je aj interaktívna tabuľa. „Obsahuje úlohy rôzneho typu vhodné pre žiakov vyššieho stupňa vzdelávania ISCED 3, a to konkrétne z tematického celku fyzická geografia Slovenska. Úlohy sú vytvorené tak, aby slúžili na precvičovanie a hodnotenie vedomostí z tém daného tematického celku v motivačnej alebo fixačnej fáze vyučovacieho procesu. Zároveň je kladený dôraz na primerané a správne formulované zadania. Snahou bolo čo najefektívnejšie využiť prácu s týmto druhom IKT, aby bol vyučovací proces atraktívnejší a zaujímavejší.“

Alf je programový softvér na tvorbu interaktívnych úloh alebo celých testov, ktoré sú riešené prostredníctvom interaktívnej tabule. Pomocou tohto programu si učitelia dokážu vytvoriť testy, ktoré sú veľmi užitočnou a efektívnou pomôckou na precvičovanie a fixáciu učiva. Program Alf taktiež prispieva k obohateniu vyučovacieho procesu. Ako popisujú autori práce, hlavnou výhodou softvéru Alf je, že dokáže žiakov motivovať, zaujať a prebúdza v nich aktivitu. „Na vyučovaní dokáže učiteľ veľmi ľahko a rýchlo prideľovať testy a dokumenty žiakom a získať okamžite spätnú väzbu o ich riešení. Učiteľ môže priradiť žiakom už hotové testy z databázy, ktorú program ponúka on-line alebo vložiť svoje vlastné. Ovládanie systému je vytvorené zjednodušene, takže testovanie zvládne naozaj každý. Tvorba samotného testu je taktiež nenáročná a pomerne rýchla.“ 

Cieľom programu ALF je umožniť vytvárať jednoduchým a rýchlym spôsobom interaktívne úlohy rôzneho druhu. Tak napríklad je to otázka s výberom jednej odpovede (text). Ide o výber jednej správnej odpovede z maximálne šiestich možností. Otázka môže byť doplnená o obrázok, zvuk alebo iný priložený súbor. Odpovede môžu byť v tomto type úlohy len textové. Alebo je to výber jednej odpovede (obrázku) – je to obdoba predchádzajúceho typu s možnosťou pridať obrázok alebo zvuk aj k odpovediam. Jednotlivých možností môže byť až 8. 

„Prezentácia testov v interaktívnom programe Alf vo vyučovacom procese odhalila silné aj slabé stránky vedomostí žiakov. Testy boli dobrým prostriedkom pre vytvorenie vhodnej klímy v kolektíve. Pred začatím semináru bola atmosféra medzi žiakmi napätá, pretože každý sa sústredil na prezentáciu svojej práce o geomorfologickom celku. Po zistení, že najskôr sa bude prezentovať jeden test, napätie sa uvoľnilo a so záujmom sa čakalo na spustenie testu. Žiaci ochotne pristupovali k interaktívnej tabuli. Chceli si vyskúšať manipuláciu s obrázkami a textovou prílohou pomocou interaktívneho pera,“ konštatovali autori príspevku.

ukážka otázky a odpovedeAko pozitívny výsledok bol podľa nich vnímaný aj fakt, že žiaci dosiahli v každom teste úspešnosť viac ako 60 %. Najlepší výsledok dosiahli v teste z klímy a hydrogeografie, čo predstavuje až 84 %. „Žiaci vedeli priradiť názvy riek, zoradiť rieky podľa ich dĺžky, pomenovať tvary oblakov a iné úlohy. Za nimi v úspešnosti nasledujú testy z pedo- a biogeografie, kde ich najviac upútalo pexeso o chránených rastlinách alebo určenie pôdneho typu podľa obrázka . O niečo menej boli úspešní v riešení úloh z geomorfológie, kde museli pomenovať geomorfologické útvary v prírode, určiť vlastnosti jednotlivých foriem reliéfu, alebo pomenovať najvyššie vrchy našich pohorí.“

Najhorší výsledok, len 63 %, dosiahli v testoch z geológie. „Keďže tento tematický celok je pre nich vo všeobecnosti najmenej obľúbený, tu si najlepšie vedeli poradiť s tými najjednoduchšími úlohami, ku ktorým radíme napr. riešenie puzzle podľa zadaného obrázka. Najväčšie problémy im robilo priradenie hornín k jednotlivým geologickým celkom a zoradenie historických endogénnych a exogénnych procesov podieľajúcich sa na formovaní našej planéty,“ podotkli ešte autorky práce. 

Pokračujú, že okrem testovania v motivačnej fáze bol program Alf využitý aj v expozičnej fáze vyučovacieho procesu geografie. „Slúžil ako prostriedok zobrazovania rôznych máp pre potreby vyučovania, ktoré sa jednoduchým spôsobom dali nahrať z CD do programu a žiaci tak s nimi mohli pracovať na interaktívnej tabuli, čo tiež vzbudilo záujem a všetci sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu.“

Autorky príspevku v závere skonštatovali, že interaktívny program Alf je veľmi dobrý spôsob sprostredkovávania aktivít vo fázach vyučovacieho procesu. „Ponúka rôzne možnosti zadávania úloh, čím podporuje pestrosť a kreatívnosť vyučovania. Vo všeobecnosti z hľadiska záujmu o prácu i z hľadiska výsledkov testovania dosiahol veľký úspech. Žiaci mali záujem o riešenie úloh na interaktívnej tabuli, čím získavali nové vedomosti a zručnosti. Ich reakcie na prácu s interaktívnou tabuľou boli pozitívne, vďaka čomu sa v triede vytvorila vhodná klíma. Testy by mohli byť po menších úpravách použiteľné aj vo vyučovaní geografie Slovenska v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3.“

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Barbora Balková, Veronika Kabátová; Školiteľ: Zuzana Rampašeková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Určovanie rodokmeňa analýzou kolagénových vlákien môže uľahčiť štúdium dávno vyhynutých organizmov.
Zistite viac