Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku 2017

09. nov. 2017 • Iný

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku 2017

Udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky – Cena za vedu a techniku je jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií bol cieľ slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa konalo 9. novembra 2017 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave na Župnom námestí a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017.

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

Na udeľovaní ocenení za vedu a techniku sa zúčastnili Radoslaw Kedzia, zástupca generálneho partnera podujatia spoločnosti Huawei Technologies, Jana Kollárová, zástupkyňa hlavného partnera  Slovenských elektrární a. s. a riaditeľka úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia, ako aj ďalší významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení.

Slávnostný galavečer bol spojením vedy a umenia, pretože súčasťou udeľovania cien bolo aj odovzdávanie nádherných umeleckých diel. O tom, ako tieto umelecké diela vznikli, nás oboznámil samotný autor diela, pán Achilleas Sdoukos.

Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá vyzdvihla prácu slovenských vedcov a vedkýň: „Mám radosť z ľudí ktorých veda baví, robia ju z presvedčenia a svojimi výsledkami, šíria jej dobré meno medzi verejnosťou a aj v zahraničí.“

Cenu za vedu a techniku 2017 si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, BMC,  Slovenská akadémia   vied
za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle

Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.
za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich  realizáciu v priemyselnej praxi

prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK
za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV
za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT BMI, s. r. o., Košice
za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie  implantátov šitých na mieru  a vyrobených aditívnymi technológiami
    
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU Bratislava
za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska

Ocenení za Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky s ministerkou ŠVVaŠ SR Martinou Lubyovou

 

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc

Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s., Nová Dubnica
za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov

RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách

Kategória Popularizátor vedy

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin
za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou

doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., VÚPC, a. s. Bratislava
za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu Wood Research s celosvetovou pôsobnosťou

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky u žiakov základných a stredných škôl a u širokej verejnosti a za starostlivosť o talentovanú mládež

Vedecko-technický tím roka

Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD. MPH
za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu

Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD.
za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie

Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením  prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.
za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu

V rámci podujatia boli odovzdané aj tieto ceny:

Cena Milana Rastislava Štefánika (Spoločná cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Francúzskeho veľvyslanectva)
Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu
Ocenenie Slovenskej rektorskej konferencie (Cena SRK za umenie)
Cena Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností (Propagátor vedy a techniky)
Cena Aurela Stodolu (Ocenenie Slovenských elektrární)

 

Ceny si našli určite tých najlepších adresátov, odmenou im bolo aj vystúpenie sólistu opery Slovenského národného divadla Pavla Remenára spolu s gitarovou virtuózkou Miriam Brullovou a umelecké vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka v Bratislave.

 

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytlo: Oddelenie propagácie vedy a techniky NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Fermentácia je jedným z najstarších a najekonomickejších spôsobov výroby a konzervácie potravín.
Zistite viac