Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazi národného kola súťaže ISOVER sú už známi

VEDA NA DOSAH

súťaž ISOVER

Bc. Lukáš Kopiar a Bc. Ľubomír Štulrajter zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU BA) sú víťazmi 14. ročníka súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2018.

Súťaž je určená študentom architektúry a stavebných odborov vysokých škôl a univerzít Slovenskej republiky. Jej cieľom je integrovať tvorivý prístup študentov ku konceptu energeticky úsporných stavieb na úrovni pasívneho domu, stimulovať študentov, aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode a dozvedeli sa o osvedčených moderných riešeniach, ktoré ponúka ISOVER.

Témou 14. ročníka tejto medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže bol návrh rezidenčnej zóny na okraji tzv. kultúrnej dediny (Culture Village) v Dubaji. Dubaj je hlavným mestom emirátu Dubaj, je najväčším a najobývanejším mestom v Spojených Arabských Emirátoch. Nachádza sa na južnom pobreží Perzského zálivu. V súčasnosti je Dubaj vnímaný ako globálne mesto, významné obchodné centrum Blízkeho Východu a dopravný uzol pre obchod a civilnú dopravu. V roku 2020 bude sídlom svetovej výstavy Expo.

Úlohou študentov v súťažnom návrhu bolo vytvoriť udržateľnú rezidenčnú zónu integrovanú do urbanistickej štruktúry Dubaja s použitím štandardu zodpovedajúcemu multi-komfortnému domu SaintGobain. Návrh ako celok má predstaviť víziu bývania s vybavenosťou pre medzinárodnú kultúrnu komunitu. Cieľom architektonicko-urbanistickej štúdie je prezentovanie konceptu ako uskutočniteľnej kombinácie trvalo udržateľných obytných budov a k nim prislúchajúcich verejných priestorov (kultúra, obchody) s rešpektovaním existujúcich vlastností územia a jeho histórie. Rezidenčné domy mali byť navrhnuté v kontexte s architektúrou daného územia a urbanistické riešenie by malo slúžiť ako impulz pre nový rozvoj územia.

Rezidenčná zóna pre medzinárodnú študentskú súťaž bola situovaná do lokality Al Jaddaf, ktorá bola pôvodne nezastavaným púštnym miestom. Kultúrna dedina v Al Jaddaf predstavuje územie, ktoré je rozdelené na niekoľko developerských sektorov. Zadanie v medzinárodnej súťaži rieši územie, ktoré predstavuje druhú fázu developerského projektu s plochou 15 ha. Navrhované riešenie by malo podľa požiadaviek predstaviteľov mesta poskytnúť svojim obyvateľom a návštevníkom dynamický a pulzujúci rozvoj daného územia s využitím jeho výhod vyplývajúcich z blízkosti vodnej plochy, histórie lokality, tradície lodiarstva a zo strategickej verejnej dopravy.  

Prínos víťazného návrhu spočíva v originálnej forme, ktorá je tvorená prepracovanou hmotou a dispozíciou, vychádzajúcou v pôdoryse zo schémy arabskej päť hviezdice. Návrh ako celok predstavuje ucelenú štruktúru, ktorá v sebe nesie odkaz tradičnej úzkej zatienenej mestskej ulice. Tento princíp tradičnej štruktúry mesta je pretransformovaný do novej modernej rozoberateľnej štruktúry, v ktorej je úzka ulica vytváraná vyberaním z hmoty. Princíp natáčania skladačky s geometrickým tvarom vytvára navonok kompaktnú architektúru „zrastlice“, ktorá je v druhom pláne obohatená o mnoho zatienených pobytových mikropriestorov a vnútorných dvorov, ktoré chránia pred slnkom. Parter je odkazom na štruktúru pôvodných sídel v tejto zemepisnej šírke, kde hra svetla a tieňa je jedným zo znakov tradičnej architektúry.

návrh/1. miesto

O víťazoch 14. ročníka študentskej súťaže rozhodla 12. apríla 2018 odborná porota. Autori prvých troch víťazných prác získali vstupenku na medzinárodné kolo v Dubaji, kde 12. až 14. mája obhajovali pred medzinárodnou porotou svoje projekty. Slávnostné vyhlásenie víťazov národného kola sa uskutoční dňa 14. 6. 2018 v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Na 2. mieste sa umiestnil súťažný návrh autora Matúša Králika (SvF STU BA). V rámci jeho diela je silný koncept bývania postavený na harmonickej urbanistickej kompozícii expresívne tvarovaných hmôt bytových domov v tvare hríbov s priaznivým faktorom tvaru a minimálnym záberom plochy parteru bytovými domami. Netradičné tvary bytových domov vzbudzujú dojem futuristickej zástavby, ktorý je podporený ideou bývania budúcnosti s automobilmi, resp. elektromobilmi v nadzemných podlažiach a vertikálnymi auto-výťahmi. Vybavenosť v spodnej úrovni parteru sa prelína so zeleným parkovým parterom na strechách pomocou logickej siete peších trás a premostení, ktoré vyúsťujú do centrálneho parku napojeného na promenádu a vodnú plochu. Zdvihnuté objemy bytových domov vytvárajú počas dňa príjemné tienenie ponad verejnými priestormi. Návrh má výborne graficky spracované vizualizácie.

návrh/2. miesto

Bc. Miriama Leštachová a Bc. Magdaléna Lisá, Fakulta architektúry STU BA, obsadili 3. priečku. Prednosťou ich návrhu je štrukturálne prepracovaný urbanizmus, ktorý vychádza z idey využitia prevládajúcich vetrov v území v peších koridoroch na chladenie bytových domov. V kombinácii s opačne smerovanými pešími trasami vytvára sieť alebo uličnú mriežku medzi navrhovanými bytovými domami. V návrhu sú uplatnené viaceré pozitívne aspekty využívania prírodných prvkov na dosiahnutie komfortu bývania a verejných priestorov. Urbanistický koncept pôsobí emocionálne, avšak v skutočnosti umožňuje racionálne prepojenie celého územia s plážou a vodnou plochou. Domy obsahujú vnútorné átriá ako ochranu pred teplom, chladenie vo vonkajšom obale fasády, umiestnenie veterných turbín v exponovaných polohách územia. Pozitívom návrhu je vydarené pretransformovanie aplikácie prírodných determinantov do urbanistického konceptu a pôdorysného tvaru bytových domov.

návrh/3. miesto

Celkovo možno konštatovať, že zadanie študentov zaujalo. Ich úlohou v súťažnom návrhu bolo vytvoriť udržateľnú rezidenčnú zónu integrovanú do urbanistickej štruktúry Dubaja, s použitím štandardu zodpovedajúcemu multi-komfortnému domu Saint-Gobain. Do národného kola bolo celkovo zaslaných 13 návrhov.

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Ing. arch. Darina Lalíkova, PhD. z Vydavateľstva Eurostav udelila odmenu aj dvom ďalším súťažným projektom. Na Cenu časopisu ARCH vybrala návrh autorov Bc. Lukáša Kopiara a Bc. Ľubomíra Štulrajtera, ktorí sú študentmi 5. ročníka na SvF STU Bratislava. Na cenu časopisu EUROSTAV vybrala návrh autora Bc. Minh Hoang Le, študenta 5. ročníka FA STU Bratislava. Ing. Vladimír Balent udelil odmenu ISOVER za inovatívnosť súťažnému návrhu autora Samuela Krupského z Fakulty umení, TU Košice, ktorý u porotcov inicioval diskusiu, kam sa uberá myslenie v architektúre.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.isover.sk/aktuality/students-contest-vitazi-narodneho-kola

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky