Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V rámci projektu DANUrB sa tvoria „príbehy pozdĺž Dunaja”

VEDA NA DOSAH

Dunaj

Na profesionálne identifikovanie a ohodnotenie (valorizáciu) kultúrneho dedičstva pre maximálny úžitok miestnych komunít sa zameriavajú tvorcovia projektu DANUrB, ktorý má za cieľ podporovať spoluprácu v krajinách Dunajského regiónu. Celkovo na ňom pracuje 39 partnerov zo siedmych krajín Európy, za slovenskú stranu je to Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Projektové partnerstvo sa zameriava hlavne na predtým nepreskúmané kultúrne dedičstvo so skutočným potenciálom jeho integrácie do vzájomne prepojeného systému – „príbehov pozdĺž Dunaja”. Kultúrne dedičstvo spomínaného charakteru môže mať rôzne podoby, funkcie a kvality ako napr.: príklady architektonického priemyselného dedičstva, dedičstva komunistickej minulosti, opevnenia, prístavy, stopy po obchodovaní (obchodné cesty), umenie alebo dokonca nehmotné formy kultúrneho dedičstva – živé kultúrne tradície a zvyky, ľudové umenie, gastronómia, remeslá a vedomosti súvisiace s Dunajom, no aj zaniknuté (cez formu oral history), ktoré je možné obnoviť alebo využiť pri formovaní okolitého priestoru Dunaja v duchu tradícií, histórie a zvyklostí. „Práve nehmotné stopy sociálno-kultúrneho života by nemali vymiznúť, pretože vymedzujú oboje – miestnu identitu na jednej strane, ako aj kultúrnu integráciu takejto lokálnej identity do širšieho podunajského kontextu, na strane druhej. Množstvo z uvedených prvkov kultúrneho dedičstva sú miestnym obyvateľom dobre známe, ale v dôsledku chýbajúcej koherentnej stratégie ich valorizácie v súčasnosti len málokto dokáže oceniť a využiť ich potenciál,“ uvádzajú realizátori projektu.

V rámci výskumného projektu DANUrB – DANube Urban Brand, financovaného Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja – ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci – IPA II) ide o podporu a rozvoj Dunajského regiónu ako jednej silnej a udržateľnej turistickej destinácie. Trvanie projektu je 30 mesiacov – od januára 2017 do júna 2019.

Ako koordinátor sa na projekte výskumne podieľa Budapeštianska univerzita technológie a ekonómie, jedna z vedúcich vzdelávacích inštitúcií v Maďarsku a Európe, šesť ďalších univerzít, šesť štátnych vzdelávacích inštitúcií a spoločensko-kultúrnych mimovládnych organizácií, osem podnikov z oblasti cestovného ruchu a neziskových organizácií, osemnásť regionálnych a miestnych samospráv. „Veľké medzinárodné projekty sú kľúčovou substanciou univerzitného výskumu. Umožňujú vzájomný transfer poznatkov a výsledkov výskumu, edukujú, pomáhajú k odbornému rastu či technologickému rozvoju inštitúcií,“ hodnotia realizátori projektu z Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Sú presvedčení, že žiaden z výsledkov projektu DANUrB nemôže byť implementovaný do praxe bez zapojenia zainteresovaných strán – tzv. stakeholderov, ktorí každodenne pôsobia v priestorovo – v kultúrnom kontexte Dunaja, venujú sa podnikaniu, vzdelávaniu či rozvoju. „Partnerstvo DANUrB pozostávajúce z 39 starostlivo vybraných organizácií môže priniesť hmatateľné výsledky len vtedy, ak sa s týmito zainteresovanými stranami vypracujú nasledovné tri hlavné špecifické ciele projektu.“ Sú nimi:

  • KULTÚRA SIEŤ DANUrB: Podporovanie medzinárodného/medziregionálneho dialógu a riadenia spolupráce medzi profesionálnymi, výskumnými a kultúrnymi inštitúciami, obcami, miestnymi súkromnými podnikmi a občianskou spoločnosťou vytvorí pevný základ pre dlhodobo udržateľný rozvoj. Cieľom je vytvorenie priestoru naplneného skutočnou kultúrnou činnosťou počas a po realizácii projektu.
  • STRATÉGIA DANUrB: Stratégia nadnárodného územného rozvoja kultúrnych, priestorových a historických zdrojov pozdĺž Dunaja, ktorá bude podporovať program odrážajúci globálne a miestne úrovne, a ktorý je založený na hlbokom výskume potenciálov a miestnych daností. Reprezentuje spoluprácu odborníkov v oblasti územného plánovania, kultúrneho programovania a manažmentu cestovného ruchu a definuje priestorovú logiku a kultúrnu identitu regiónu, ktorý má byť označený za hlavnú „Európsku kultúrnu promenádu – European Cultural Promenade”. Stratégia si kladie za cieľ demonštrovať zainteresovaným stranám potrebné kroky na získanie väčšieho potenciálu z kultúrneho dedičstva, čo prispeje k súdržnejšej, živšej a ekonomicky odolnejšej komunite.
  • TEMATICKÉ TRASY DANUrB: Vytváranie a realizácia nových tematických trás na „Dunajskej kultúrnej promenáde – Danube Cultural Promenade” bude mapovať kultúrne dedičstvo v lokalitách pozdĺž Dunaja a poskytovať zainteresovaným stranám viac príležitostí na to, aby upriamili pozornosť na zložky kultúrneho dedičstva v ich kompetenciách a priniesli do nich „nový život”/využitie. Bude spájať kultúrne dedičstvo a okolité dunajské životné prostredie rôznymi špecifickými témami – spoločnou históriou, architektúrou a sociálno-kultúrnymi procesmi.

Dosiahnutie týchto cieľov má poviesť k samoudržateľnej podunajskej kultúrnej promenáde, v rámci ktorej budú miestne komunity čerpať výhody a prospech z ich kultúrneho dedičstva spojeného s dunajskou mestskou značkou. Pri naplnení stanovených špecifických cieľov má projekt DANUrB priniesť praktické výsledky ako priestorový, kultúrny a historický výskum v miestach okolo rieky Dunaj s cieľom vytvoriť vedomostnú základňu ohľadom kultúrneho dedičstva, identifikácie zainteresovaných strán, ich kompetencií a záujmov, ako aj celkový priestorovo – kultúrny kontext pozdĺž Dunaja. Ďalej sú to pilotné aktivity vo vybraných mestách na Dunaji spájajúce miestnych obyvateľov s ich dedičstvom prostredníctvom výstav, festivalov, inštalácií či workshopov a akcií, ale aj dunajská kultúrna promenáda ako platforma pre kultúrnu sieť pozdĺž Dunaja, ktorej výsledkom bude ľahšia, adresnejšia a intenzívnejšia regionálna a medzinárodná spolupráca v rozvoji cestovného ruchu a udržateľnosti kultúrnych hodnôt. Dôležitou zložkou sú tiež tematické turistické trasy a mobilná aplikácia „Pocket Guide“, ktorú používajú mnohí turisti po celom svete s cieľom prepojenia miest kultúrneho dedičstva a s upriamením pozornosti na mestá pozdĺž Dunaja. V neposlednom rade je to stratégia DANUrB ako spoločný priestorovo – kultúrny akčný plán valorizácie kultúrneho dedičstva pozdĺž Dunaja a manuál pre identifikovanie rôznych potrebných súborov krokov a aktivít pre zlepšenie situácie v konkrétnych lokalitách.

projekt DANUrB

Program DANUrB má za cieľ podporovať spoluprácu v krajinách Dunajského regiónu predovšetkým v oblastiach posilňovania výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia, zvyšovania energetickej účinnosti, podpory udržateľnej dopravy, rozvoja moderných infraštruktúr, či cestovného ruchu. Osobitným cieľom je podpora implementácie a riadenia Dunajskej stratégie (EUSDR – EU Strategy for the Danube Region).

Projekt spadá pod Dunajský nadnárodný program (DTP – Danube Transnational Programme), nástroj financovania Európskej územnej spolupráce (ETC – European Territorial Cooperation), známejšieho ako Interreg. Program Interreg DTP pokrýva jeden z najvyšších počtov zúčastnených krajín zo všetkých programov Interreg, a to konkrétne 9 z EÚ (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko – regióny Badensko – Württembergsko a Bavorsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) a  5 krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (Bosna a Hercegovina, Moldavská republika, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina). V záujme dosiahnutia vyššej miery územnej integrácie heterogénneho Podunajského regiónu funguje tento nadnárodný program ako politický hnací motor a priekopník pri riešení spoločných výziev a potrieb v konkrétnych oblastiach politík, kde sa očakáva, že nadnárodná spolupráca prinesie hmatateľné výsledky.

„Je nepochybné, že v našom záujme ako pedagógov, výskumníkov, architektov tvoriacich v praxi, zodpovedných aj za kultúrny rozvoj našej krajiny je aktívne podieľanie sa na takýchto grantoch a projektoch. Podobné medzinárodné projekty okrem cieľov a výstupov schválených v žiadosti, predstavujú aj platformu v segmente výučby, ktorú nepochybne obohacujú a skvalitňujú. Počas trvania projektu a overovaní intervencií pre jednotlivé lokality a mestá, univerzitní partneri vytvorili podmienky aj pre uplatnenie študentov a využitie ich kreatívneho potenciálu. Študenti sa pravidelne podieľajú na tvorivých workshopoch, kde sa učia pracovať v zmiešaných medzinárodných študentských skupinách, overujú si svoje nadobudnuté poznatky, prístupy k tvorbe, čo platí aj recipročne o ich pedagógoch,“ uvádzajú realizátori projektu.

ZLOŽENIE RIEŠITEĽSKÉHO KONZORCIA

7 univerzít:

BME – Budapest University of Technology and Economics (LP_HU)
STU – Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Architecture (ERDF_SK)
TU WIEN – Vienna University of Technology (ERDF_AT)
DUK – University for Continuing Education – Danube University Krems (ERDF_AT)
UBGD – FA – University of Belgrade, FA (IPA_SRB)
U-NS – University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (IPA_SRB)
UAUIM – „Ion Mincu“ University of Architecture and Urbanism in Bucharest (ERDF_RO)

3 socio-kultúrne neziskové organizácie:

KÉK – Hungarian Contemporary Architecture Centre in Budapest (ERDF_HU)
OIKODROM – the Vienna Institute for Urban Sustainability (ERDF_AT)
HRDA – Human Resources Development Agency in Ruse (ERDF_BU)

7 miestnych samospráv:

BUNDK – Federal Chancellery of Austria, Department for Cultural Heritage and Art Restitution in the Division for Art and Culture (ASP_AT)
NOEL – Office of the Provincial Government of Lower Austria, Department for Arts and Culture (ASP_AT)
BSK – Bratislava Self-Governing Region (ASP_SK)
PCM – Pest County Municipality (ERDF_HU)
VSK – Vukovar-Srijem County (ERDF_HR)
VIDIN – Regional Administration (ASP_BU)
RUSE – Regional Administration (ASP_BU)

11 mestských samospráv:

KREMS – Town municipality (ASP_AT)
KOMARNO – City of Komárno (ASP_SK)
STUROVO – Town municipality (ERDF_SK)
ESZTERGOM – Town municipality (ERDF_HU)
DUNAUJVAROS – Town municipality (ASP_HU)
PAKS – Council of Paks city
BACKA PALANKA – Municipality Development Agency (ASP_SRB)
GOLUBAC – Town municipality (ASP_SRB)
CALAFAT – Territorial administrative unit Calafat Municipality (ASP_RO)
GIURGIU – Town municipality (ASP_RO)
SILISTRA – Town municipality (ASP_BU)

3 výskumné inštitúcie:

INCDT – National Institute for Research and Development in Tourism in Bucharest (ERDF_RO)
INCD URBAN-INCERC – The National Institute for Research and Development in Construction, Urban Planning and Sustainable Spatial Development  in Bucharest (ERDF_RO)
CHI – Center for Heritage Interpretation in Sofia (ERDF_BU)

2 spoločnosti zaoberajúce sa turizmom:

POCKETGUIDE – GPS City Guide Kft. (ERDF_HU)
XELLUM – Xellum Advisory Ltd. (ERDF_HU)

6 turistických organizácií:

TUKO – Tourism Association of Komárom (ASP-HU)
TBS – Tourism Board of Smederevo (ASP_SRB)
TOV – Tourism Organisation of Vojvodina (ASP_SRB)
NAT – National Authority for Tourism (ASP_RO)
ATF – Travel Focus Association (ASP_RO)
BULGARIAN GUIDE – National Tourism Cluster (ERDF_BU)

 

Zdroj informácií: https://www.fa.stuba.sk/sk/vyskum

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Foto zdroj: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky