Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štúdium vlastností kompozitov na báze odpadového papiera

VEDA NA DOSAH

drevné vlákna

Zloženie a spracovanie celulózových vlákien a ich využitie na prípravu cementových kompozitov popisuje diplomová práca s názvom Štúdium vlastností kompozitov na báze odpadového papiera od autorky Bc. Zdenky Kováčovej a jej školiteľky RNDr. Evy Terpákovej, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva.

Práca sa zaradila medzi najlepšie študentské práce Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: Stavby s environmentálnym určením. Popisuje spôsob získavania vlákien z drevnej hmoty, ako aj recykláciou odpadového papiera. V ďalšej časti je rozobratý prehľad využitia odpadového papiera pri príprave kompozitných materiálov. V experimentálnej časti sú vytvorené vzorky cementových mált s obsahom bielenej (drevnej) buničiny a s odpadovou (recyklovanou) buničinou podľa danej receptúry. „Výsledky experimentov potvrdzujú možnosti použitia pripravených kompozitov v stavebníctve, čo je prínosom pre prax, zvlášť s ohľadom na to, že je možné zužitkovať aj vlákna z recyklovanej buničiny,“ konštatovala autorka.

Cieľom diplomovej práce bolo podať prehľad o súčasných poznatkoch v oblasti využívania celulózových vlákien s dôrazom ich využitia v maltách so zreteľom na vnútorné omietky, ako aj praktické overenie ich technicky významných vlastností v stavebnej praxi.

postup prípravy skúšobných zámesí

„Na základe výsledkov experimentov je možné konštatovať, že podľa výsledkov objemových hmotností je možné charakterizovať pripravené malty ako malty obyčajné (ϛ max. do 2300 kg.m-3). Podľa tepelnej vodivosti je možné pripravené malty zatriediť medzi tepelne izolačné (λ < 0,4 W.m-1.K-1) až vysoko tepelne izolačné (λ ≤ 0,25 W.m-1.K-1), z dosiahnutých hodnôt nasiakavosti vyplýva potreba povrchových úprav, zvlášť pri vyšších náhradách plniva použitými vláknami,“ poznamenala autorka. Z výsledkov pevností v tlaku pre obe sady s náhradou plniva vláknami v maltách podľa nej nevyplýva výrazný pokles hodnôt oproti referenčným vzorkám. „Testovanie vzoriek mált preukázalo vhodnosť ich využitia pre vnútorné omietanie.“

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Bc. Zdenka Kováčová; Školiteľ: RNDr. Eva Terpáková, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky