Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najlepšie bakalárske práce za rok 2017 v oblasti architektúry

VEDA NA DOSAH

ukážky prác

Previazanosť architektonického a urbanistického konceptu s optimálnym začlenením funkčného a hmotového návrhu do prostredia zaujala porotu natoľko, že Dóra Máthé (STU v Bratislave, Fakulta architektúry) so svojou prácou Senior Art Centrum získala 1. miesto v rámci súťaže Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2017. Ide o sekciu Architektúra a urbanizmus. Vedúci práce bol Ing. arch. Andrej Alexy.

Porota rovnako tak vysoko hodnotila víťazný návrh vo všetkých ostatných kritériách, no najmä ocenila komplexnosť a kultivovanosť prezentácie či fakt, že interakcia vnútorného a vonkajšieho prostredia vytvára potenciál pre začlenenie seniorov do každodenného života mesta.

Dvanásty ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017 tak pozná svojich víťazov. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa uskutočnilo dňa 18. januára 2018 na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave. Fakulta bola hlavným organizátorom 12. ročníka.

Na 2. mieste sa umiestnil Martin Poliak (SvF STU v Bratislave) so svojim dielom Mestská knižnica a komunitné centrum. Vedúcim práce bol Ing. Mgr. art. Pavol Pilař. Porota pozitívne hodnotila konverziu pôvodného objektu s vysokou mierou pridanej hodnoty, citlivé začlenenie do mestského prostredia s rešpektovaním historických priehľadov, ale aj stanovenie jednoznačného priestorového konceptu a materiálového riešenia.

A boli aj dve 3. miesta: 

Ema Garajová (FU TU v Košiciach) s prácou „MyMamy“ Krízové centrum pre týrané ženy, vedúci práce: akad. arch. Ing. Karol Gregor. Porota ocenila kvalitu návrhu v dvoch rovinách: v urbanistickom koncepte začlenenia do jestvujúcej zástavby a vo vytvorení priestorov pre sociálnu interakciu. Sympatický bol podľa nej aj autorský rukopis, ktorý minimálnymi výrazovými prostriedkami vytvára rozmanitosť priestorových vzťahov.

Fedor Harniš (FU TU v Košiciach), názov jeho práce: Železničná stanica Štrba. Vedúci práce: akad. arch. Ing. Karol Gregor. Porotu zaujala myšlienka vytvorenia multifunkčného  mosta ,,Ponte Vecchio“ v Štrbe. Autor sa podľa hodnotiacich odborníkov opiera o motív zaniknutého pôvodného kovového mostíka spájajúceho dve historické stanice Štrby. Túto historickú inšpiráciu sa mu podarilo prerozprávať súdobými prostriedkami.

*********************************************

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť a motivovať študentov ku kvalitným komplexným výstupom záverečných prác daných odborov. Odbornými garantmi Ceny sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Spolok architektov Slovenska. Zriaďovateľom a vyhlasovateľom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, a spoluzriaďovatelia Ceny sú Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do celoštátneho kola Ceny v aktuálnom 12. ročníku prihlásilo práce svojich absolventov 5 fakúlt z 3 vysokých škôl v nižšie uvádzaných počtoch: TU v Košiciach, Stavebná fakulta – 10 prác, TU v Košiciach Fakulta umení – 2 práce, ŽU v Žiline, Stavebná fakulta – 4 práce, STU v Bratislave, Fakulta architektúry – 8 prác, STU v Bratislave, Stavebná fakulta – 11.

Spolu 35 záverečných prác obsadilo sekcie nasledovne: sekcia i: architektúra a urbanizmus štyri fakulty – 11 prác, sekcia ii: pozemné stavby štyri fakulty – 11 prác, sekcia iii: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby štyri fakulty – 9 prác, sekcia iv: vodné stavby a vodné hospodárstvo dve fakulty – 4 práce.

Vyhlasovanie výsledkov súťaže bolo už tradične oživené krátkou prezentáciou víťazných prác samotnými autormi. Následne prebehla vernisáž výstavy vo výstavných priestoroch FA STU z posterov všetkých záverečných bakalárskych prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola.

Viac informácií na webovej stránke ABF Slovakia/Cena Bakalár 2017

 

Informačný a foto zdroj: ABF Slovakia/Cena Bakalár 2017

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky