Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Hľadajú sa možnosti kultúrneho rozvoja Dunaja

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / povodie rieky Dunaj

Vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete „Dunajská kultúrna promenáda“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky Dunaj do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja. To je hlavným cieľom medziregionálneho projektu „DANUrB“ – Danube Urban Brand, zameraný na vytvorenie regionálnej siete vybudovanej prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania. Ide o snahu posilniť „Dunajskú“ kultúrnu identitu a solidaritu.

Ako hovoria riešitelia projektu , zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Za Slovenskú republiku projekt zastrešuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je druhým najväčším partnerom projektu.

Medzi jeden z najdôležitejších cieľov „DANUrB“ patrí tiež vytvorenie spoločnej značky podporovaním nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť. Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov.

mapa

Cieľom virtuálnych prehliadok ako ďalšieho výstupu projektu je sprístupniť nepreskúmanú kultúru menších miest pozdĺž rieky, zvýšiť ich atraktivitu a konkurencieschopnosť vo vzťahu k susediacim veľkým mestám. Ako uvádza Ing. arch. Ján Legény, PhD., projektový a komunikačný manažér, pôsobiaci na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v priebehu riešenia projektu sa bude realizovať výskum kultúrneho a historického dedičstva in-situ, realizovaný na viacerých medzinárodných workshopoch (výskumníkmi, expertmi, študentmi, komunitami) a miestne štúdie budú poskytovať praktické údaje o konkrétnej situácii.

„DANUrB stratégia“ má byť skoncipovaná z dôvodu sformulovania spoločného priestorovo – kultúrneho strategického akčného plánu. „Dunajská kultúrna promenáda“ sa stane platformou pre vybudovanie kultúrnej siete a spoločný rozvoj miest. Chystá sa tiež mobilný sprievodca „Pocket Guide“, ktorý má v špeciálnych prehliadkach prepojiť všetky kultúrne a historické dáta, využiteľné pre turistov po celom svete;tí sa k nim dostanú jednoducho a bezplatne stiahnutím aplikácie do smartfónu.

Pilotné aktivitysú podľa Ing. arch. Jána Legénya, PhD. sprevádzané exhibíciami, festivalmi, otvorenými diskusiami a inštaláciami a budú prebiehať v jednotlivých mestách pozdĺž rieky s cieľom poukázať na prepojenie Dunajských komunít a otestovať praktické využitie výstupov projektu.

 

Na projekte DANUrB sa výskumne podieľa ako koordinátor Budapest University of Technology and Economics, jedna z vedúcich vzdelávacích inštitúcií v Maďarsku a Európe, sedem ďalších univerzít, šesť štátnych vzdelávacích inštitúcií a spoločensko-kultúrnych mimovládnych organizácií, osem podnikov z oblasti cestovného ruchu a neziskových organizácií, osemnásť regionálnych a miestnych samospráv zo siedmych krajín. Cieľom partnerskej spolupráce je podpora rozvoja Dunajského regiónu ako jednej silnej a udržateľnej turistickej destinácie. Tento projekt je financovanýz programu medzinárodnej spolupráce Interreg Danube Transnational Program 2014 – 2020 a spolufinancovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja – ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci – IPA II.)

 

PODUJATIA PROJEKTU

 

Informácie a foto poskytol: Ing. arch. Ján Legény, PhD., projektový a komunikačný manažér Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky