Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov súťaže METALURGIA 2018 – sekcia Integrované systémy riadenia

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /technológie/; zdroj: Pixabay.com

Víťaznou prácou v rámci Študentskej vedeckej odbornej konferencie METALURGIA 2018 v sekcii Integrované systémy riadenia sa stala práca Concept of Material Flow and Storage System in Rolling Mill Expedition Warehouse v podaní Mareka Šafráneka (VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství).

Cieľom jeho práce je navrhnúť efektívny systém ukladania hotových výrobkov na expedičnom sklade hrubej valcovne. Táto práce bola riešená v metalurgickej spoločnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. Obsahom teoretickej časti je skladovanie a funkcie skladu. Praktická časť popisuje charakteristiku povýrobných procesov a následnú analýzu súčasnej problematiky skladovania výrobkov v tejto spoločnosti. Na základe rozhovorov s pracovníkmi a vlastným pozorovaním procesov expedičného skladu hrubej valcovne sú stanovené hlavné problémové oblasti. Na elimináciu vybraného problémové miesta, ktorým je systém ukladania výrobkov na sklad, je navrhnutá nová vizualizácia skladu.

Analýza a hodnotenie procesu projektového riadenia dodávateľskej organizácie od Michaely Hruškovej (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) skončila na druhom mieste. Účelom práce je zlepšenie plánovania v procese projektového riadenia na vybranom projekte v organizácii MOPS PRESS s. r. o., ktorá sa zaoberá výrobou hliníkových odliatkov pomocou tlakového odlievania. Cieľom je navrhnúť priehľadnejšie projektové plánovanie. Základom pre spracovanie projektu je teoretická časť tejto práce, v ktorej je popísaná základná terminológia v oblasti projektového manažmentu. Popísaná je metóda APQP, ktorú organizácia v procese plánovania používa. Praktická časť sa začína identifikáciou možného vzniku príčin problému pri plánovaní pomocou Ishikawovho diagramu a návrh zlepšení.

Na 3. mieste sa umiestnil Patrik Hrivňák (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) s prácou Optimalizácia vnútornej teploty prepravného boxu na liečivá. Táto práca sa zaoberá optimalizáciou vnútornej teploty prepravného boxu na liečivá, pomocou metódy návrhu experimentu. V prvej časti sú opísané všeobecné informácie o experimente a návrhu experimentu, výbere faktorov a ich úrovni a analyzovaní dosiahnutých výsledkov. V ďalšej časti je opísaný prepravný box a všetky jeho súčasti. Nasledujúca kapitola obsahuje praktickú časť práce, kde sú opísané všetky faktory a ich úrovne, ako aj postup vykonávania experimentov a analýza dosiahnutých výsledkov.

Najlepšou prácou spomedzi študentov – bakalárov sa stala práca Vzdelávanie v manažérstve kvality pomocou didaktických hier Richarda Mondoka (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie). Táto práca prezentuje možnosť výučby manažérstva kvality pomocou výučbových hier. Práca je rozdelená do niekoľkých kapitol, ktoré prezentujú výučbové hry, ich účel, možnosti, funkcie a spôsob fungovania.

 

Súťaž METALURGIA 2018 usporadúva Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, ktorá tak nadväzuje na svoju dobrú, už niekoľkoročnú tradíciu. Súťažné práce študentov v rámci vedeckej odbornej činnosti boli predstavené na Študentskej vedeckej odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila 11. apríla 2018.

 

Informácie poskytla: doc. RNDr. Mária Heželová, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky