Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena transferu technológií 2018 aj o inovácii ohľaduplnej k životnému prostrediu

VEDA NA DOSAH

Cena za transfer technológií na Slovensku 2018

Tohtoročná Cena za transfer technológií bola udeľovaná v rámci konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Podujatie tradične organizuje CVTI SR. Tento rok, okrem odborníkov zo Slovenska a Čiech, prišla aj zástupkyňa z Oxford University. Aktuálny ročník bol podporený i medzinárodným projektom EcoInn Danube, ktorý CVTI SR koordinuje ako hlavný partner.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2018

Cena prebiehala v troch kategóriách – Inovácia, Inovátor/Inovátorka, Pracovisko transferu technológií. „Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe a zároveň  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov zapájať sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie,“ priblížil súťaž  Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.

Tohtoročná Cena za transfer technológií sa dostala do rúk tímu z Fakulty priemyselných technológií so sídlom v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a prof. Mgr. Ivanovi Martinčekovi, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline. „V predchádzajúcich piatich ročníkoch sa v kategórii INOVÁCIA, okrem prvého ročníka v ktorom zvíťazila technológia ,Biodegradovateľné plasty‘ zo Slovenskej akadémie vied, darilo najmä technológiám z medicínskej oblasti, ktoré pochádzali z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, či Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Aktuálny, šiesty rok nastala zmena a najväčší záujem členov hlasovacej komisie získala technológia z oblasti materiálového výskumu,“ približuje Mária Pospíšilová z CVTI SR.

Spomedzi osemnástich prihlásených technológií si víťazné prvenstvo odniesla priemyselná technológia. Pôvodcami technológie sú prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., prof. Ing. Mariana Pajtášová, PhD. a Ing. Ivan Labaj. Inováciu Receptúra elastomérnej zmesi s nízkym valivým odporom, približuje prof. Ondrušová: „Jedná sa o inovatívne zloženie elastomérnej zmesi na báze prírodného kaučuku, v ktorej najväčší podiel klasického plniva – sadzí je nahradený alternatívnym plnivom na báze vedľajšieho produktu z energetiky.“ Inováciu možno využiť pri výrobe gumových a gumovo-kovových výrobkov. Predovšetkým plných kolies rôzneho typu, silentblokov a iných výrobkov z lisovanej technickej gumy. Pridanú hodnotu inovácie tvorí aj jej ekologickosť: Hlavný ekologický aspekt inovácie spočíva v novom postupe materiálového zhodnotenia vedľajšieho energetického produktu, ako surovinovej náhrady klasického gumárskeho plniva – sadzí. Zlepšenie kvalitatívnych parametrov výsledného produktu možno považovať za hlavný prínos tejto inovácie. Náhrada sadzí použitým alternatívnym plnivom súčasne umožnila zjednodušenie zloženia zmesi, v ktorej nie je potrebné aplikovať niektoré nežiaduce látky. Tým sa odbúra aj možný negatívny vplyv na životné prostredie,“ dopĺňa Ondrušová.

ocenení víťazi; foto: Ján Petráš

Profesor Martinček získal ocenenie za prístup k procesu transferu technológií v prípade takzvaného „kapsulového endoskopu.“ Profesor Martinčekje človek, ktorý je,zapálený‘ pre praktickú vedu. „Dôkazom tohto tvrdenia je i jeho technológia kapsulového endoskopu, ktorú až do štádia funkčného prototypu vyvinul na základe vlastnej návštevy u lekára a nedostatočnej úrovne odpovedí na jeho otázky, ktorá vyplývala z absencie vhodnej vyšetrovacej technológie. Ocenili sme predovšetkým to, že pán profesor postupoval už vo fáze výskumu podľa pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať pre možné uplatnenie technológie v praxi. Značnú pozornosť venoval prototypizácii a optimalizácii zariadenia,“ hovorí Pospíšilová. „Pri výskume, ako i vývoji zariadenia som úzko spolupracoval s profesorom Petrom Bánovčinom z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Proces ochrany a komercializácie už od začiatku koordinujem s Centrom pre transfer technológií Žilinskej univerzity v Žiline. Aktuálne sme vo fáze, kedy úzko spolupracujeme aj priamo s CVTI SR a jeho Centrom transferu technológií,“ dopĺňa Martinček.    

Viac na stránke CVTI SR

Konferencia: Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 je podujatím s medzinárodnou účasťou. Zahraniční hostia konferencie boli Mairi Gibbs, Oxford University Innovation, Ltd., Oxford, s prednáškou: Inovácie na Univerzite v Oxfordea R. Molík, CTT VUT Brno – prednášal na tému: Transfer technológií na VUT včera, dnes a zajtra. V závere konferencie bolo odovzdané aj ocenenie: Najpútavejší eko-plagát konferencie.

zahraniční hostia konferencie Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

V tomto roku nosnou témou bola Štandardizácia procesov pre efektívny transfer technológií.Podujatie sa uskutočnilo v termíne 9. – 10. októbra 2018, v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR pod záštitou Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. V rámci podujatia sa uskutočnil aj panel Inovačný dialóg a Odborný seminár.

Zámerom podujatia je poskytnúť informácie o činnosti slovenských centier transferu technológií vytvorených pri vysokých školách a SAV a verejných výskumných inštitúciách a prezentovať odbornej verejnosti skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií a systémami podpory transferu technológií v zahraničí. Snahou je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenska.

Viac informácií: CVTI SR, Národný portál pre transfer technológií

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Foto ocenených: Ján Petráš, CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky