Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Osobnosť medzinárodnej spolupráce 2020: Technické zameranie ma lákalo už počas štúdia na gymnáziu

Denisa Koleničová

Profesor Michal Cehlár v rozhovore vysvetľuje, prečo je baníctvo aj dnes zaujímavým a perspektívnym odborom.

Profesor Michal Cehlár, Zdroj: Archív: M.C.

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (Berg) Technickej univerzity v Košiciach sa dnes nevenuje len ťažbe nerastných surovín, ale aj efektívnemu spracovaniu odpadu a znižovaniu environmentálnej záťaže.

Podľa profesora Michala Cehlára stavila fakulta na aktívnu spoluprácu s priemyselnými firmami, ale aj na medzinárodnú spoluprácu krajín v Európskej únii.

Vďaka tomu majú aj dnes o štúdium baníctva študenti pomerne vysoký záujem. V akademickom roku 2021/2022 si na fakultu podalo prihlášku viac ako 750 študentov, z ktorých si akademici vyberú polovicu.

V rozhovore pre Veda na dosah profesor Cehlár vysvetľuje, ako sa dostal k téme získavania a spracovania zemských zdrojov, na ktorej celý život pracuje, ale aj to, čím sa fakulta Berg odlišuje od iný fakúlt s technickým zameraním a prečo je podľa neho výnimočná.

Celý život sa pohybujete v odvetví získavania a spracovania zemských zdrojov. Prečo ste si vybrali práve toto zameranie? 

Štúdium na gymnáziu, ktoré som absolvoval, bolo veľmi všeobecné, čo je pedagogicky správne, pretože tak sú osnovy gymnázia nastavené.

Už vtedy ma však veľmi lákalo technické zameranie. Z predmetov ma bavili najmä matematika a fyzika.

Keď som neskôr premýšľal, akou cestou sa vydať, veľmi ma priťahovalo baníctvo. Odohráva sa nad zemou aj pod zemou a zaoberá sa veľmi komplexnými technologickými zariadeniami.

Neskôr som začal navštevovať vysokú školu a zistil som, že je to pre mňa naozaj to pravé orechové. Venoval som sa tomu stále intenzívnejšie a časom sa ukázalo, že okrem vedeckých výsledkov a inovácií, ktoré sa nám podarilo robiť, má toto odvetvie aj presah do skutočného života.

Podarilo sa mi veľmi dobre rozvinúť spoluprácu s praxou, komunikáciu s priemyselnými partnermi, začleniť našich doktorandských študentov do priemyselného procesu. Uvedomoval som si, že ma baví aj aktívna práca so študentmi, riešenie diplomových a dizertačných prác. To napokon vyvrcholilo tým, že ma zvolili za predsedu predstavenstva Slovenskej banskej komory, ktorá združuje všetkých ťažiarov na Slovensku. Vďaka tomu môžem riadiť vedu a výskum a zároveň aj priemyselné aplikácie priemyselných partnerov.

Okrem toho som bol v týchto dňoch vymenovaný do komisie Európskeho inštitútu pre partnerstvo v nerastných surovinách pri Európskej komisii, kde skupina ministrov riadi celý proces využívania nerastných surovín. Rozhoduje sa nielen o vede a výskume, ale aj o rozpočte a dotáciách. Cítim preto, že moja práca má presah do skutočného sveta a ja môžem naozaj niečo zmeniť.

Ak by sa vás nejaký stredoškolský študent spýtal, prečo má ísť študovať práve vedecký smer, čo by ste odpovedali? 

Pôjdem od konca. Aktuálne máme na fakulte približne 1350 študentov. Do prvého ročníka sa hlási približne 750 študentov. Z nich vyberieme asi 300 až 350, ktorých prijmeme. Máme teda možnosť si vybrať kvalitných študentov, ktorí majú o štúdium skutočný záujem.

Napriek tomu, že sme technická univerzita, darí sa nám presvedčiť mladých ľudí, aby šli študovať práve k nám.

S našimi uchádzačmi na osobnom pohovore diskutujeme o tom, aká je forma štúdia, aký je obsah štúdia a hlavne o tom, aké je uplatnenie uchádzača v praxi.

Na Slovensku máme viacero technických univerzít. Prečo by si študenti mali vybrať práve fakultu Berg Technickej univerzity v Košiciach? 

Pretože sa to snažíme robiť inak. Na našej fakulte sme prešli na koncept vzdelávania, v ktorom sme si povedali, že stresovať študenta memorovaním, preverovaním jeho vedomostí, ktoré pomerne rýchlo zabudne, nie je veľmi efektívne. Rozhodli sme si, že vsadíme na diskusiu so študentom a na jeho kreativitu.

Pri mnohých predmetoch študentom nastolíme problém. Necháme ich, aby ho sami vyriešili a odôvodnili, aký spôsob a prečo zvolili. Nútime ich myslieť, aby len nereportovali mechanicky niečo, čo použil niekto iný. Chceme, aby sa naučili kriticky myslieť.

Argumenty môžu čerpať z literatúry, prednášok či z praxe, ktorú absolvujú u priemyselných partnerov.

Ak sa študent uchytí, tak na štátniciach si nesadáme oproti študentovi, ale oproti budúcemu spolupracovníkovi. Chceme, aby sa študenti naučili nielen riadiť technikov, ale aby svoje kroky v práci vedeli aj poriadne zdôvodniť.

Vyučujete aktuálne na Technickej univerzite nejaké predmety? 

Samozrejme, ako každý pedagóg. Učím predmety posudzovanie efektívnosti investícií v procese oceňovania ložísk nerastných surovín, oceňovanie ložísk nerastných surovín, technológie získavania a spracovania zemských surovín, trhacie práce a posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky